Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 14
  • ΣΕΠ
  • 2020
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1273 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2019/980 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά