Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 14
  • ΣΕΠ
  • 2020
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1272 της Επιτροπής για την τροποποίηση και διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/979 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης