Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM)

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Νομικές πράξεις της ΕΚΤ

Κατηγορίες Νομικών Πράξεων:

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι νομικές πράξεις (Κανονισμοί, Αποφάσεις, Συστάσεις) που εκδίδει η ΕΚΤ στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων.

Στις 21 Απριλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της εποπτικής αξιολόγησης (supervisory assessment) των δημοσιοποιήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος 2022, σε ό,τι αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, εξάγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής συμπεράσματα :

 • Αν και οι περισσότερες τράπεζες έχουν επεκτείνει το εύρος των δημοσιοποιήσεών τους σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, η ποιότητα της πληροφορίας παραμένει χαμηλή. 
 • Η ΕΚΤ προσδοκά από τις τράπεζες να εξακολουθήσουν να καταγράφουν τις αδυναμίες και να παρέχουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.
 • Η ανάλυση της ΕΚΤ έλαβε χώρα πριν τεθούν σε εφαρμογή νέα εποπτικά πρότυπα κατά το τρέχον έτος. 
 • Μη συμμόρφωση με τα νέα πρότυπα θα συνιστά παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας και θα οδηγήσει στη λήψη εποπτικών μέτρων.

Η ΕΚΤ συνέλεξε πληροφορίες από 103 σημαντικές τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της και από 28 λιγότερο σημαντικές τράπεζες, εποπτευόμενες από τις εθνικές αρχές. Επιπροσθέτως, έγινε για πρώτη φορά αντιπαραβολή των δημοσιοποιήσεων 12 παγκοσμίων συστημικά σημαντικών τραπεζών (G-SIB) με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με τις αντίστοιχες που διαθέτουν έδρα εντός Ε.Ε.

Τέλος, σημειώνουμε ότι στο δεύτερο μισό του 2023, η ΕΚΤ θα εξετάσει κατά πόσο οι επιλεγείσες τράπεζες ικανοποιούν τα νέα πρότυπα. Μη συμμόρφωση ισοδυναμεί με παραβίαση του CRR, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στη λήψη εποπτικών μέτρων. 

 Έκθεση της ΕΚΤ

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των λοιπών εποπτικών μέτρων με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι τράπεζες το επόμενο έτος. 

Δελτίο Τύπου ECB

Αποτελέσματα SREP

Μεθοδολογία SREP

Στις 31 Ιανουαρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσαν την έναρξη της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test) που θα διεξαχθεί το 2023, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευτούν έως το τέλος Ιουλίου 2023.

Ανακοίνωση EBA

Ανακοίνωση ECB

Μακροοικονομικά Σενάρια ESRB

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), δημοσίευσε για τη θεματική της διαχείρισης των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ακόλουθα:
1. έγγραφο με βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα,
2. τα αποτελέσματα του thematic review αναφορικά με τη διαχείριση των κλιματικών και των περιβαλλοντικών κινδύνων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Η θεματική μελέτη κατέδειξε ότι παρά το γεγονός ότι το 85% των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν υιοθετήσει τουλάχιστο βασικές πρακτικές για τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων, ακόμη υπολείπονται σε πιο εξελιγμένες μεθοδολογίες και σε αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. Σχεδόν όλα τα ιδρύματα (96%) έχουν τυφλά σημεία στις μεθοδολογίες τους και υποτιμούν σημαντικά το εύρος των κινδύνων αυτών. Προς τον σκοπό αυτό η ΕΚΤ έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους στα πιστωτικά ιδρύματα που καλούνται να συμμορφωθούν σε μία διαδικασία τριών σταδίων:
i. Σε πρώτο στάδιο, η ΕΚΤ αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα να κατηγοριοποιούν επαρκώς τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και να διεξάγουν μία πλήρη εκτίμηση των επιπτώσεών τους στις τραπεζικές δραστηριότητες, το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου 2023.
ii. Σε δεύτερο στάδιο, το αργότερο έως το τέλος του 2023, η ΕΚΤ αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν ενσωματώσει τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στη διακυβέρνηση, τη στρατηγική και τη διαχείριση των κινδύνων τους.
iii. Σε τρίτο στάδιο, η ΕΚΤ αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα, έως το τέλος του 2024, να έχουν συμμορφωθεί με όλες τις εποπτικές απαιτήσεις σχετικά με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς κινδύνους καθώς, επίσης, και να τους έχουν ενσωματώσει τόσο στην ICAAP όσο και στα εσωτερικά stress tests που διεξάγουν.
Η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι η συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τα χρονοδιαγράμματα θα παρακολουθείται στενά και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα (enforcement actions).  

 

Έγγραφο Βέλτιστων Πρακτικών 

Αποτελέσματα θεματικής μελέτης 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε το τελικό κείμενο του αναθεωρημένου οδηγού της για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα (“Fit and Proper Guide”),  καθώς και το σχετικό επικαιροποιημένο ερωτηματολόγιο (“Fit and Proper Questionnaire”). Με την αναθεώρηση των εν λόγω κειμένων η ΕΚΤ ως στόχο έχει να ενισχύσει τη διαφάνεια και να βελτιώσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης των ανώτατων μελών της διοίκησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οδηγός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 2 Αυγούστου 2021, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, δημοσίευσε την ετήσια έκθεση αναφορικά με τη δραστηριότητα του SSM στη θεματική της επιβολής κυρώσεων στις εποπτευόμενες οντότητες για παραβάσεις του εποπτικού πλαισίου.
Η δημοσίευση περιέχει στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις παραβάσεις που διερευνήθηκαν και τα πρόστιμα που επέβαλαν οι εποπτικές αρχές εντός του SSM. 

Ετήσια Έκθεση του SSM 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) εξέδωσαν κοινή έκθεση αναφορικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ.
Σκοπός της μελέτης είναι αφενός να παράσχει μία διεισδυτικότερη ματιά στην επίδραση των παραγόντων του κλιματικού κινδύνου στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ και αφετέρου να αναδείξει συγκεκριμένες μορφές γεγονότων (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, κλπ.) και τάσεων (μετάβαση σε οικονομία χαμηλότερης εκπομπής ρύπων) που αυξάνουν την επίδραση του κλιματικού κινδύνου στον κλάδο. Με βάση το περιεχόμενο της μελέτης εντοπίζεται η άνιση κατανομή των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της ΕΕ, των οικονομικών κλάδων καθώς και των χρηματοπιστωτικών φορέων. Από την εν λόγω κατανομή εντοπίζονται και σκιαγραφούνται τρεις (3) βασικοί κίνδυνοι:
i. η έκθεση του χρηματοπιστωτικού τομέα σε τοπικούς (regional) κλιματικούς κινδύνους,
ii. η μεγάλη έκθεση σε υψηλής εντάσεως εκπομπείς ρύπων (emissions-intensive firms), τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο, και
iii. η σημαντική έκθεση συγκεκριμένων φορέων διαμεσολάβησης του χρηματοπιστωτικού τομέα σε παράγοντες κλιματικού κινδύνου. 

Κοινή Έκθεση ΕΚΤ - ΕΣΣΚ 

Στις 19 Απριλίου 2018, η EΚΤ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 667/2018 Απόφαση  αναφορικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης, το ύψος των εποπτικών τελών ανέρχεται σε 474.785.269 ευρώ και ο τρόπος υπολογισμού του απεικονίζεται στο παράρτημα I. Επιπρόσθετα στο Παράρτημα ΙΙ απεικονίζεται η ανάλυση του συνολικού ποσού των τελών ανά κατηγορία (σημαντικά & λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα).

Η παρούσα απόφαση ξεκινάει να ισχύει είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

Απόφαση της ΕΚΤ
Στις 15 Μαρτίου 2018, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε την τελική έκδοση της πρόσθετης πράξης (addendum) του Οδηγού για τα NPLs (NPL Guidance).

Οι βασικές προβλέψεις της πρόσθετης πράξης δεν έχουν μεταβληθεί. Έτσι, το Addendum εξακολουθεί να προβλέπει ότι ο SSM θα αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα την πλήρη κάλυψη των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) με προβλέψεις, για το ανεξασφάλιστο τμήμα μετά από δύο (2) έτη και για εξασφαλισμένο μέρος μετά από επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο.

Addendum on NPLs Guidance

Στις 11 Ιανουαρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων (ΕΚΤ/2017/44).

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυτής, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να θεσπίζουν πολιτικές διανομής μερισμάτων στη βάση συντηρητικών και συνετών παραδοχών, προκειμένου να είναι σε θέση να πληρούν τις εκάστοτε εφαρμοστέες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) μετά από κάθε διανομή.

Ειδικότερα:

 • Τα πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται να πληρούν ανά πάσα στιγμή τις εφαρμοστέες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 1. Αυτές αφορούν δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ίσο με 4,5%, δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ίσο με 6% και συνολικό δείκτη κεφαλαίου ίσο με 8%, δυνάμει του άρθρου 92 του CRR.
 • Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται να πληρούν συνδυαστικά τις απαιτήσεις διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, δυνάμει της έκτης περίπτωσης του άρθρου 121 του ν. 4261/2014 (άρθρο 128 σημείο 6 της CRD IV).
 • Τα πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται, επίσης, να πληρούν στο ακέραιο (fully-loaded) τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, τον δείκτη κεφαλαίου κατηγορίας 1 και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήξης του μεταβατικού καθεστώτος. Η εν λόγω απαίτηση αφορά την πλήρη εφαρμογή των ως άνω δεικτών μετά την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων και, συνδυαστικά, των απαιτήσεων διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, δυνάμει της έκτης περίπτωσης του άρθρου 121 του ν. 4261/2014 (άρθρο 128 σημείο 6 της CRD IV). Οι μεταβατικές διατάξεις καθορίζονται στα άρθρα 156 έως 165 του ν. 4261/2014 (άρθρα 151 έως 160 της CRD IV) και στο δέκατο μέρος του CRR.

Η σύσταση απευθύνεται στα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και στους σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Απευθύνεται, επίσης, στις εθνικές εποπτικές αρχές αναφορικά με τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και τους λιγότερο σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Οι εθνικές εποπτικές αρχές καλούνται να εφαρμόσουν την εν λόγω σύσταση στις προαναφερθείσες οντότητες και τους ομίλους κατά την κρίση τους.

Σύσταση της ΕΚΤ

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/2335 της ΕΚΤ «σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου» (ΕΚΤ/2017/38).

Η εν λόγω Κατευθυντήρια Γραμμή εξειδικεύει τις υποχρεώσεις των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών να διαβιβάζουν στην ΕΚΤ πιστωτικά δεδομένα και στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλομένου όπως αυτά συλλέγονται δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 της ΕΚΤ2 (ΕΚΤ/2016/13). Ειδικότερα προβλέπονται και εξειδικεύονται:

i. οι υποχρεώσεις των NCBs για τη μετάδοση στην ΕΚΤ των συγκεντρωμένων πιστωτικών δεδομένων (credit data) καθώς επίσης και τα στοιχεία αναφοράς των αντισυμβαλλομένων μαζί με τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία μετάδοσης τους,

ii. οι υποχρεώσεις των NCBs για την καταγραφή και καταχώρηση των αντισυμβαλλομένων στο μητρώο “RIAD”,

iii. η υποχρέωση των NCBs για τη συγκέντρωση και την αναφορά των στατιστικών δεδομένων σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στα Παραρτήματα I-IV του Κανονισμού AnaCredit, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρεκκλίσεις που έχουν χορηγηθεί από τις NCBs ή τυχόν δικαίωμα για μειωμένη συχνότητα αποστολής των στοιχείων που προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού AnaCredit.

Η ως άνω Κατευθυντήρια Γραμμή, απευθύνεται σε όλες τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος (περιλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ καθίσταται δεσμευτική και παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της κοινοποίησής της σε αυτές.

Κατευθυντήρια Γραμμή της ΕΚΤ

Στις 24 Νοεμβρίου 2017, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM, δημοσίευσε θεματική έκθεση, στην οποία αξιολογείται ο βαθμός ετοιμότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων (σημαντικών και λιγότερο σημαντικών) για την εφαρμογή του IFRS 9, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. Επίσης, στην εν λόγω έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές εποπτικές προσδοκίες για την εν εξελίξει υλοποίηση και εφαρμογή του IFRS 9.

Με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλαν τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες ήταν καλύτερα προετοιμασμένες το α’ τρίμηνο του 2017 για την εφαρμογή του IFRS 9 (και οι οποίες παρείχαν τα πιο αξιόπιστα στοιχεία), η μέση αρνητική επίδραση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής στον εποπτικό δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 40 μονάδες βάσης. Από τα στοιχεία που υπέβαλαν τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ήταν καλύτερα προετοιμασμένα το α’ τρίμηνο του 2017, η μέση αρνητική επίδραση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής στον εποπτικό δείκτη CET1 εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 59 μονάδες βάσης.

Όσον αφορά τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, τα ευρήματα της θεματικής εξέτασης λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) του 2017 στο πλαίσιο της συνιστώσας που αφορά την αξιολόγηση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των κινδύνων. Αναφορικά με τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, τα ευρήματα της εξέτασης λαμβάνονται υπόψη από τις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες εποπτεύουν άμεσα τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα.

Θεματική Έκθεση της ΕΚΤ

Την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017 η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης εποπτείας επί των δραστηριοτήτων των «λιγότερο σημαντικών» πιστωτικών ιδρυμάτων (“less significant institutions”, ‘LSIs’) στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM.

Μεταξύ άλλων, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

 • την εσωτερική διάρθρωση λειτουργίας της ΕΚΤ στο πλαίσιο του SSM για τα LSIs,
 • περιγραφή των δραστηριοτήτων των LSIs και τις σχετικές τρέχουσες εξελίξεις,
 • τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα LSIs και τις επιπτώσεις αυτών στο έργο των εποπτικών αρχών,
 • την προώθηση της εναρμόνισης της διαδικασίας εποπτείας των LSIs στο πλαίσιο του SSM.

Έκθεση ΕΚΤ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε Οδηγό (Guide) σχετικά με την αξιολόγηση της σημαντικότητας (materiality assessment) των επεκτάσεων ή μεταβολών:

(α) στο πλαίσιο της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου (IMM-CCR), σύμφωνα με τα άρθρα  162 και 283 – 294 του Κανονισμού (ΕE) 575/2013 (CRR),

(β) στο πλαίσιο της εξελιγμένης μεθόδου για τον υπολογισμό του κινδύνου πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου (Advanced-CVA), σύμφωνα με τα άρθρα  381 – 383 και το άρθρο 386 του Κανονισμού CRR.

Ο εν λόγω Οδηγός επικεντρώνεται στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου και του κινδύνου πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC derivatives) και συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (securities financing transactions). Ο Οδηγός υποδεικνύει τον τρόπο ερμηνείας του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου εκ μέρους της ΕΚΤ σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων από τα πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί από την EBA για άλλες κατηγορίες κινδύνων.

Οδηγός της ΕΚΤ

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1538 της ΕΚΤ που τροποποιεί εκτενώς τον υφιστάμενο Κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2017/25).

Ο εν λόγω Κανονισμός θεσπίζει υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα (τόσο σε μεμονωμένη όσο και σε ενοποιημένη βάση) εποπτικών αναφορών στις εθνικές εποπτικές αρχές και την ΕΚΤ σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (financial reporting).

Με την τροποποίησή του ο εν λόγω Κανονισμός ευθυγραμμίζεται με τις επικείμενες αλλαγές στο πεδίο της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών ενόψει της έναρξης ισχύος των IFRS 9 την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο εν λόγω Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ήτοι στις 9 Οκτωβρίου 2017).

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1538 της ΕΚΤ

Στις 22 Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση (ΕΕ) 2017/1493 της ΕΚΤ, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η Απόφαση ΕΚΤ/2014/29 σχετικά με την υποβολή στην ΕΚΤ εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές εποπτικές αρχές στο πλαίσιο του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής.

Απόφαση (ΕΕ) 2017/1493 της ΕΚΤ

Την 1η Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση (ΕΕ) 2017/933 της ΕΚΤ σχετικά με τον καθορισμό γενικού πλαισίου για την κατ’ εξουσιοδότηση λήψη αποφάσεων όσον αφορά εποπτικές νομικές πράξεις.

Απόφαση (ΕΕ) 2017/933 της ΕΚΤ

Την 1η Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση (ΕΕ) 2017/934 της ΕΚΤ σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων όσον αφορά τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων.

Απόφαση (ΕΕ) 2017/934 της ΕΚΤ

Την 1η Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση (ΕΕ) 2017/935 της ΕΚΤ σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας.

Απόφαση (ΕΕ) 2017/935 της ΕΚΤ

Στις 15 Μαΐου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε τον Οδηγό (Guide) σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας (“fit and proper”) των προτεινόμενων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και για τις θέσεις των επικεφαλής σημαντικών διευθύνσεων (π.χ. επικεφαλής διαχείρισης κινδύνων, επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης).

Ο εν λόγω Οδηγός παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με τις πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται από την ΕΚΤ κατά τη διαδικασία fit and proper. Ειδικότερα, εξειδικεύονται τα πέντε (5) κριτήρια που εξετάζονται στο πλαίσιο του fit and proper:

(α) φήμη,

(β) εμπειρία,

(γ) σύγκρουση συμφερόντων και ανεξαρτησία βούλησης,

(δ) διάθεση επαρκούς χρόνου, και

(ε) καταλληλότητα σε συλλογικό επίπεδο.

Περιλαμβάνει, επίσης, ρυθμίσεις σχετικά με τη διενέργεια συνεντεύξεων στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οδηγός της ΕΚΤ

Στις 16 Μαΐου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε τον Οδηγό (Guide) προς τα άμεσα εποπτευόμενα από την ίδια πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με αντισυμβαλλόμενους με υψηλή μόχλευση (leveraged transactions).

Ο Οδηγός περιλαμβάνει ορισμό των εν λόγω συναλλαγών και παρέχει κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Καταγράφει, επίσης, τις προσδοκίες της ΕΚΤ από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με το πλαίσιο ανάληψης κινδύνων (risk appetite) και τις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης. Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι πολιτικές και διαδικασίες που πρέπει να διέπουν την έγκριση νέων συναλλαγών ή την παρακολούθηση των υφιστάμενων έναντι αντισυμβαλλομένων με υψηλή μόχλευση.  

Οδηγός της ΕΚΤ

Στις 29 Απριλίου 2017, δημοσιεύθηκε η Απόφαση (ΕΕ) 2017/760 της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (ΕΚΤ/2017/11). Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 υπολογίζεται ως το άθροισμα:

 • του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους των εποπτικών καθηκόντων για το 2017 με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΚΤ για το 2017, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εξελίξεων -γνωστών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης- όσον αφορά το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος που αναμένεται ότι θα βαρύνει την ΕΚΤ, και

 • του πλεονάσματος ή ελλείμματος του 2016.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των εποπτικών τελών για το 2017 ανέρχεται σε 424.957.652 ευρώ, εκ των οποίων στα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα αναλογούν 391.279.654 ευρώ και στα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα 33.677.998 ευρώ.

Απόφαση 2017/760 της ΕΚΤ

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση 2017/724 της ΕΚΤ σχετικά για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών εθνικών αρμόδιων αρχών και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/3.

Απόφαση 2017/724 της ΕΚΤ 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε η Σύσταση της ΕΚΤ (Σύσταση ΕΚΤ/2016/44) σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων που θα υιοθετήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα για το οικονομικό έτος 2016. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στη Σύσταση αφορούν τα άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα, καλούνται ωστόσο και οι εθνικές εποπτικές αρχές να την εφαρμόσουν στα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύουν άμεσα οι ίδιες.

Με τη Σύσταση τα πιστωτικά ιδρύματα διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες βάσει του βαθμού με τον οποίο συμμορφώνονται με:

 • τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του άρθρου 92 του Κανονισμού 575/2013 (CRR),
 • τυχόν κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο του “Pillar 2 requirement”,
 • τα κεφαλαιακά αποθέματα που προβλέπονται στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV), και
 • την πλήρη εφαρμογή (fully-loaded) των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προβλέπονται στον CRR και στη CRD IV, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις.

Για καθεμιά από τις κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων προβλέπεται διαφορετική πολιτική διανομής μερισμάτων.

Σύσταση ΕΚΤ/2016/44

 

Στις 16 Ιουλίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης η Απόφαση 2016/1162 της ΕΚΤ αναφορικά με την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο ανακριτικών ερευνών.

Απόφαση 2016/1162 της ΕΚΤ

Στις 28 Απριλίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση 2016/661 της ΕΚΤ με την οποία καθορίστηκε το ύψος των εποπτικών τελών για το έτος 2016 στο ποσό των 404.536.022 ευρώ. Από το ποσό αυτό,

 • τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 357.520.301 ευρώ (88,4%), και
 • τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 47.015.751 ευρώ (11,6%).

Απόφαση 2016/661 της ΕΚΤ

Στις 24 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση των επιλογών και διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στο Κανονισμό 575/2013 (΅CRRΆ) και στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας. Με τον Κανονισμό της ΕΚΤ καθορίζεται ενιαίος τρόπος εφαρμογής σε όλα (129) τα άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα των διακριτικών ευχερειών που αφορούν:

 • τα ίδια κεφάλαια (άρθρο 89 CRR),
 • τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (άρθρα 178-380 CRR),
 • τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα (άρθρα 395-400 CRR),
 • τη ρευστότητα, (άρθρα 412-420 CRR και κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/61 της Επιτροπής), και
 • τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 467-495 CRR).

 

Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ

Στις 24 Μαρτίου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα (129) άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα όταν ενεργούν ως μεταβιβάζοντα ιδρύματα (΅originator institutionΆ) σχετικά με την αναγνώριση σημαντικής μεταφοράς κινδύνου (΅recognition of significant risk transferΆ) δυνάμει των άρθρων 243 και 244 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR').

Κατευθυντήριες γραμμές

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΚΤ για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (΅CRRΆ) και στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ), στις 24 Μαρτίου 2016 η ΕΚΤ δημοσίευσε έναν Οδηγό ('Guide') με τον οποίο παρέχονται κατευθύνσεις στις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής επιλογών και διακριτικών ευχερειών για τις οποίες προβλέπεται η κατά περίπτωση (΅case-by-caseΆ) λήψη απόφασης. Το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Οδηγού, όπως και του Κανονισμού 2016/445 της ΕΚΤ σχετικά με τις διακριτικές ευχέρειες γενικής εφαρμογής του CRR και του κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, αφορά τα (129) άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα.

Οδηγός της ΕΚΤ

Στις 30 Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύσταση της ΕΚΤ (Σύσταση ΕΚΤ/2015/49) σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων για το έτος 2015. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στη Σύσταση αφορούν τις άμεσα εποπτευόμενες από την ΕΚΤ τράπεζες, ενώ με τη Σύσταση καλούνται οι εθνικές εποπτικές αρχές να εφαρμόσουν τις διατάξεις της και στις τράπεζες που εποπτεύουν άμεσα οι ίδιες.

Σύσταση ΕΚΤ/2015/49

Με τον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 604/2014 της Επιτροπής καθορίζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι υπάλληλοι οι δραστηριότητες των οποίων έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι υπόκεινται στις περιοριστικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ) σχετικά με τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών. Ωστόσο, είναι δυνατή η εξαίρεση ορισμένων υπαλλήλων από τις εν λόγω ρυθμίσεις της CRD IV, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. 

Την 1η Δεκεμβρίου 2015 δημοσιεύθηκε η Απόφαση 2015/2218 της ΕΚΤ με την οποία προσδιορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν τα ιδρύματα προκειμένου να εξαιρεθούν ορισμένοι υπάλληλοι από τους περιορισμούς της CRD IV για τις μεταβλητές αποδοχές.

Απόφαση 2015/2218 της ΕΚΤ

Στις 18 Νοεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ υιοθέτησε Απόφαση (ΕΚΤ/2015/26) σχετικά την αξιολόγηση του έργου των υποσυντονιστών των Μεικτών Εποπτικών Ομάδων, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

 

Απόφαση ΕΚΤ/2015/26

Στις 2 Ιουνίου 2015, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κατευθυντήριες γραμμές 2015/856 της ΕΚΤ για τον καθορισμό των αρχών του πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Το πλαίσιο δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού καθορίζει κανόνες δια της τήρησης των οποίων διαφυλάσσεται η αξιοπιστία και η φήμη του, καθώς και η εμπιστοσύνη του κοινού στην ακεραιότητα και την αμεροληψία των μελών των οργάνων και του προσωπικού της ΕΚΤ και των εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών-μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με:

 • την πρόληψη της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών,
 • την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, και
 • την αποδοχή δώρων και φιλοξενίας.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές εποπτικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών από τις 18 Μαρτίου 2016.

Κατευθυντήριες γραμμές 2015/856 της ΕΚΤ
 

Στις 29 Μαΐου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση 2015/839 της ΕΚΤ αναφορικά με τη διενέργεια Συνολικής Αξιολόγησης ('Comprehensive Assessment') σε εννέα (9) πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Τραπεζικής Ένωσης, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στο πεδίο εφαρμογής της Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε πέρυσι από την ΕΚΤ. Κάνενα ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα δεν υπόκειται στη νέα Συνολική Αξιολόγηση.

Απόφαση 2015/839 της ΕΚΤ

Στις 25 Μαΐου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημνερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση 2015/811 της ΕΚΤ σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν τη δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΚΤ που βρίσκονται στην κατοχή των εθνικών εποπτικών αρχών.

Απόφαση 2015/811 της ΕΚΤ

Στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών καθηκόντων που τής ανατέθηκαν με τον Κανονισμό 1024/2013, η ΕΚΤ επιβάλλει εποπτικά τέλη στα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε συμμετέχοντα στην Τραπεζική Ένωση κράτη-μέλη. Στις 7 Μαΐου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση 2015/727 της ΕΚΤ αναφορικά με τον καθορισμό:

 • του ύψους των εποπτικών τελών που οφείλουν να καταβάλλουν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, και
 • του μεριδίου από το ποσό των εποπτικών τελών που αναλογεί στα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (δηλ. τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ) και στα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (δηλ. τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται άμεσα από τις εθνικές εποπτικές αρχές).

Συγκεκριμένα, τα εποπτικά τέλη για την περίοδο από τις 4 Νοεμβρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι 325.986.085 ευρώ, εκ των οποίων στα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα αναλογούν 289.691.753 ευρώ και στα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα 36.294.332 ευρώ.

Απόφαση 2015/727 της ΕΚΤ

Με βάση τον εκτελεστικό Κανονισμό 680/2014 της Επιτροπής τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (FINREP) σε ενοποιημένη βάση. Στις 31 Μαρτίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2015/534 της ΕΚΤ με τον οποίο καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, δηλαδή και των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, και των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύονται άμεσα από τις εθνικές εποπτικές αρχές, να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και σε ατομική βάση.

Κανονισμός 2015/534

 

Στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών καθηκόντων που της ανατέθηκαν με τον Κανονισμό 1024/2013, η ΕΚΤ επιβάλλει εποπτικά τέλη στα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε συμμετέχοντα στην Τραπεζική Ένωση κράτη-μέλη. Το ποσό για τα εποπτικά τέλη που θα καταβάλλει κάθε πιστωτικό ίδρυμα είναι το άθροισμα της ελάχιστης και της μεταβλητής συνιστώσας. Στις 28 Μαρτίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση 2015/530 της ΕΚΤ αναφορικά με τον καθορισμό:

 • της μεθοδολογίας και της διαδικασίας προσδιορισμού των δεδομένων βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η μεταβλητή συνιστώσα κάθε ιδρύματος, και
 • των υποδειγμάτων βάσει των οποίων τα ιδρύματα θα υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία στην εθνική εποπτική αρχή, η οποία, αφού πρώτα ελέγξει την εγκυρότητά τους, θα τα διαβιβάζει στη συνέχεια στην ΕΚΤ.

Απόφαση 2015/530

Στις 20 Μαρτίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη θέσπιση Κώδικά Δεοντολογίας που οφείλουν να τηρούν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Κώδικας δεοντολογίας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

Στις 13 Φεβρουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύσταση της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2015/2) προς τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού αναφορικά με τα μερίσματα που πρόκειται να καταβάλουν το 2015 για τη χρήση 2014.

Σύσταση ΕΚΤ

Στις 4 Φεβρουαρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ υιοθέτησε Απόφαση με την οποία εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και  καθορίζονται οι διαδικασίες βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) τα ενδιάμεσα κέρδη ή τα κέρδη τέλους χρήσης πριν λάβουν επίσημη απόφαση για την επιβεβαίωση του τελικού αποτελέσματος δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισμού 575/2013 (‘CRR’). 

Η εν λόγω Απόφαση της ΕΚΤ (Απόφαση 2015/656) δημοσιεύθηκε στις 25 Απριλίου 2015 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόφαση 2015/656 της ΕΚΤ 

Στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών καθηκόντων που της ανατέθηκαν με τον Κανονισμό 1024/2013, η ΕΚΤ επιβάλλει εποπτικά τέλη στα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε συμμετέχοντα κράτη-μέλη της Τραπεζικής Ένωσης, καθώς και στα εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη-μέλη υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε μη συμμετέχοντα κράτη-μέλη. Στις 30 Οκτωβρίου 2014, η ΕΚΤ εξέδωσε τον Κανονισμό 1163/2014 με τον οποίο καθιερώνονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα των εποπτικών τελών.  Η επιβολή των εποπτικών τελών αφορά τόσο τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, όσο και τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εξακολουθούν να εποπτεύονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Κανονισμός 1163/2014

Στις 18 Οκτωβρίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2014/29) με την οποία εξειδικεύονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1024/2013 ('SSM Regulation') αναφορικά με τον διαχωρισμό της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας της ΕΚΤ.

Απόφαση ΕΚΤ/2014/29

Στις 19 Ιουλίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση ΕΚΤ/2014/29 σχετικά με την υποβολή στην ΕΚΤ εποπτικών δεδομένων, τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές εποπτικές αρχές σύμφωνα με τον εκτελεστικό Κανονισμό 680/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Με τη συγκεκριμένη Απόφαση καθορίζονται οι ημερομηνίες αποστολής στην ΕΚΤ των στοιχείων που λαμβάνουν οι εθνικές εποπτικές αρχές από τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η διαδικασία υποβολής των εν λόγω δεδομένων.

Απόφαση ΕΚΤ/2014/29 

Στις 5 Ιουλίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση ΕΚΤ/2014/5 με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και οι ρυθμίσεις σχετικά με τη συνεργασία της ΕΚΤ με τις εθνικές εποπτικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ και τα οποία έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση.

Απόφαση ΕΚΤ/2014/5

Στις 3 Ιουλίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση ΕΚΤ/2014/4 αναφορικά με τον διορισμό εκπροσώπων της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι εσωτερικό όργανο της ΕΚΤ, αρμόδιο για την εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων.

Απόφαση ΕΚΤ/2014/4

Στις 21 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εσωτερικός Κανονισμός του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ δυνάμει της παρ. 12 του άρθρου 26 του Κανονισμού 1024/2013 (‘SSM Regulation’).  Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι εσωτερικό όργανο της ΕΚΤ, αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εποπτικού Συμβουλίου ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με:

 • τις συνεδριάσεις και τις ψηφοφορίες του Εποπτικού Συμβουλίου, και
 • τα καθήκοντα, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις και το διορισμό των μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την προετοιμασία των εργασιών του Εποπτικού Συμβουλίου.

Εσωτερικός Κανονισμός του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ο διαχωρισμός της νομισματικής πολιτικής και της άσκησης εποπτείας, προβλέπεται η δημιουργία Επιτροπής Μεσολάβησης, η οποία απαρτίζεται από ένα μέλος ανά συμμετέχον στην Τραπεζική Ένωση κράτος-μέλος (είτε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είτε ο επικεφαλής της εθνικής εποπτικής αρχής). Στις 19 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 673/2014 της ΕΚΤ δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 25 του Κανονισμού 1024/2013 (‘SSM Regulation’) σχετικά με την ίδρυση της Επιτροπής Μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό.  Ο εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Μεσολάβησης ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με:

 • τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Μεσολάβησης,
 • τις συνεδριάσεις και τη ψηφοφορία,
 • την υποβολή και την επεξεργασία αιτήματος μεσολάβησης, και
 • τη διαδικασία λήψης απόφασης.

Κανονισμός 673/2014 της ΕΚΤ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, προβλέπεται η σύσταση από την ΕΚΤ του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης, καθήκον του οποίου αποτελεί η εσωτερική διοικητική επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνονται από την ΕΚΤ κατά την άσκηση των εξουσιών της στο πλαίσιο των εποπτικών καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί, κατόπιν αιτήματος φυσικού ή νομικού προσώπου προς το οποίο απευθύνονται οι εν λόγω αποφάσεις ή για το οποίο οι αποφάσεις αυτές παρουσιάζουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον.

Στις 14 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης και τους κανόνες λειτουργίας του.

Απόφαση ΕΚΤ/2014/6

Στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί με τον Κανονισμό 1024/2013, η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει διοικητικά χρηματικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης από ένα σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα άμεσα εφαρμοστέων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων Κανονισμών ή Αποφάσεών της. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 14 Μαΐου 2014, δημοσιεύθηκε η Σύσταση EΚΤ/2014/19 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου σχετικά με τις εξουσίες της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων.

Σύσταση EΚΤ/2014/19

Στις 25 Απριλίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 468/2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ, των εθνικών αρμοδίων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Ο Κανονισμός περιγράφει τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πτυχές:

 • την άσκηση μικρο-προληπτικής εποπτείας των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • την άσκηση από τα πιστωτικά ιδρύματα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
 • τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος,
 • τη διαδικασία αξιολόγησης των γνωστοποιήσεων για την απόκτηση και τη διάθεση ειδικής συμμετοχής σε πιστωτικό ίδρυμα,
 • τη μεθοδολογία αξιολόγησης της συστημικής σημασίας ενός πιστωτικού ιδρύματος προκειμένου να καθοριστεί αν θα υπάγεται σε άμεση ή έμμεση εποπτεία της ΕΚΤ, και
 • τις ρυθμίσεις για τη στενή συνεργασία με κράτη-μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ.

Κανονισμός 468/2014

Στις 29 Μαρτίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/1) με την οποία τροποποιήθηκε ο εσωτερικός της Κανονισμός.

Απόφαση της ΕΚΤ της 22ας Ιανουαρίου 2014

Ενοποιημένη έκδοση του εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ

Στις 20 Φεβρουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε Απόφαση της ΕΚΤ με την οποία τροποποιείται εκ νέου ο εσωτερικός της  Κανονισμός.

Στις 5 Μαΐου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Απόφαση 2015/716 της ΕΚΤ που τροποποιεί την Απόφαση 2004/2 της ΕΚΤ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ.

 

Η ΕΚΤ, πριν την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, προχώρησε στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment) των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα οποία θα είχε την αρμοδιότητα άμεσης εποπτείας τους. Στις 8 Μαρτίου 2014 δημοσιεύθηκε η Απόφαση ΕΚΤ/2014/3 με την οποία προσδιορίστηκαν τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονταν στο πεδίο εφαρμογής της Συνολικής Αξιολόγησης.

Απόφαση ΕΚΤ/2014/3