Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM)

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Βασικές νομικές πράξεις

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές νομοθετικές πράξεις με τις οποίες συστάθηκε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, καθώς και τα κείμενα που καθορίζουν το πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στα σημαντικά και στα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων Κανονισμών της ή Αποφάσεών της. Με τον Κανονισμό 2015/159 του Συμβουλίου τροποποιείται ο Κανονισμός 2532/98 σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, καθώς και το ύψος των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών που μπορεί να επιβάλλει.

Κανονισμός 2015/159

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. 

Μνημόνιο Συννενόησης ECOFIN και ΕΚΤ

Στις 30 Νοεμβρίου 2013 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Διοργανική Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της ΕΚΤ στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. 

Διοργανική συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΕΚΤ

Στις 29 Οκτωβρίου 2013, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 1024/2013 του Συμβουλίου με τον οποίο ανατέθηκε στην ΕΚΤ η αρμοδιότητα άσκησης μικρο-προληπτικής εποπτείας των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Τραπεζικής Ένωσης.

Κανονισμός 1024/2013 του Συμβουλίου

Στις 15 Δεκεμβρίου 2010, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει του οποίου συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority), η οποία λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2011.  Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Οκτωβρίου 2013 του Κανονισμού 1024/2013 ('SSM Regulation') συνοδεύθηκε από τη δημοσίευση την ίδια ημέρα του Κανονισμού 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Κανονισμός 1093/2010 ('EBA Regulation').

Κανονισμός 1093/2010

Κανονισμός 1022/2013

Έκτοτε ο Κανονισμός 1093/2010 τροποποιήθηκε ξανά με τις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις:

  • Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του Κανονισμού 1093/2010 
  • Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1093/2010 και 648/2012 
  • Κανονισμός 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του Κανονισμού 1093/2010