Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM)

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Κείμενα διαβούλευσης

Στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, η ΕΚΤ θέτει σε διαβούλευση σχέδια Κανονισμών, τα οποία παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Οδηγού (Guide) για την μεθοδολογία αξιολόγησης στα εσωτερικά μοντέλα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (IMM-CCR) και τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (Advanced-CVA).

Στο εν λόγω σχέδιο Οδηγού αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο προτίθεται η ΕΚΤ να αξιολογήσει τα εσωτερικά μοντέλα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης.

Επίσης, στοχεύει στην παροχή κατευθύνσεων στα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των εσωτερικών τους μοντέλων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τους προαναφερθέντες κινδύνους, σύμφωνα με την προσέγγιση που έχει ήδη καθορίσει η EBA για άλλες μορφές κινδύνων.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω σχέδιο Οδηγού δεν προορίζεται να αντικαταστήσει ή να παρακάμψει την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία (π.χ. CRR) ή το ισχύον εθνικό πλαίσιο (π.χ. ν. 4261/2014).

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2018.

Κείμενο Διαβούλευσης

Στις 4 Οκτωβρίου 2017, η ΕΚΤ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο πρόσθετης πράξης (“addendum”) στο Έγγραφο Κατευθύνσεων (“Guidance”) της ΕΚΤ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ). Το αρχικό κείμενο του Εγγράφου Κατευθύνσεων είχε δημοσιευτεί στις 20 Μαρτίου 2017. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ενισχύονται οι προβλέψεις του αρχικού εγγράφου αναφορικά με την προώθηση πρακτικών έγκαιρου σχηματισμού προβλέψεων και διαγραφών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το Έγγραφο Κατευθύνσεων προσδιορίζει τα ελάχιστα επίπεδα προβλέψεων για τα ΜΕΔ, σύμφωνα με τις προσδοκίες των εποπτικών αρχών. Σύμφωνα με την πρόταση της ΕΚΤ, οι νέες αρχές σχηματισμού προβλέψεων προτείνεται να ισχύσουν για τα δάνεια που ταξινομούνται ως ΜΕΔ κατά τον ορισμό της ΕΒΑ από την 1η Ιανουαρίου 2018 και εφεξής.

Σύμφωνα με το σχέδιο των Κατευθύνσεων, για το σχηματισμό προβλέψεων θα αξιολογείται αφενός το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα δάνειο έχει ταξινομηθεί ως Μη Εξυπηρετούμενο, αφετέρου ο βαθμός κάλυψης από την υφιστάμενη αξία των εξασφαλίσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να καλύπτουν πλήρως με προβλέψεις το ανεξασφάλιστο τμήμα των ΜΕΔ μετά από δύο (2) έτη και για το εξασφαλισμένο μέρος μετά από επτά (7) έτη το αργότερο. Κάθε απόκλιση από τις κατευθύνσεις θα πρέπει να αιτιολογείται προς τις εποπτικές αρχές. Λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ΕΚΤ θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων εποπτικών μέτρων.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται από την ΕΚΤ στις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Σχέδιο πρόσθετης πράξης

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση:

  • σχέδιο Οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση γενικών αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων, και
  • σχέδιο Οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης εταιρειών χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (“fintech”) ως πιστωτικά ιδρύματα.

Το πρώτο σχέδιο Οδηγού παρουσιάζει τη διαδικασία και τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων. Ακολούθως, το δεύτερο έγγραφο απευθύνεται σε οντότητες με επιχειρηματικό μοντέλο χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (“fintech”), οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν αίτηση για την αδειοδότησή τους ως πιστωτικά ιδρύματα.

Σκοπός και των δύο (2) Οδηγών είναι να ενισχύσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία αίτησης και να βοηθήσουν τις αιτούσες οντότητες στην προετοιμασία τους. Επίσης, θα ενισχύσουν περαιτέρω την εναρμόνιση της αξιολόγησης αιτήσεων αδειοδότησης, διατηρώντας ταυτόχρονα όλους τους ισχύοντες κανόνες προληπτικής εποπτείας σε σχέση με την αδειοδότηση νέων πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι Οδηγοί βασίζονται σε πολιτικές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών εποπτικών αρχών για την αλληλεπίδραση με τις οντότητες που υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 2 Νοεμβρίου 2017.

Σχέδιο Οδηγού για την αξιολόγηση γενικών αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων

Σχέδιο Οδηγού για την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης εταιρειών χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας ως πιστωτικά ιδρύματα

Στις 2 Ιουνίου 2017, η ΕΚΤ έθεσε σε διαβούλευση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1163/2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (supervisory fees). Σκοπός της διαβούλευσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 17(2) του εν λόγω Κανονισμού, είναι να συγκεντρωθούν οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να αξιολογηθούν πιθανές βελτιώσεις.

Η αναθεώρηση θα επικεντρωθεί στη μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους που επιβάλλεται σε κάθε εποπτευόμενη οντότητα και όμιλο.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 20 Ιουλίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

Με τον Κανονισμό 2015/534 της ΕΚΤ καθιερώθηκε η υποχρέωση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του SSM, δηλαδή και των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές, να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (FINREP) και σε ατομική βάση.

Ενόψει της εφαρμογής από το 2018 του IFRS 9 και σε συνέχεια της τροποποίησης στις 30 Νοεμβρίου 2016 από την ΕΒΑ των υποδειγμάτων FINREP που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα, στις 17 Φεβρουαρίου η ΕΚΤ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο για την τροποποίηση του Κανονισμού 2015/534. Το κείμενο διαβούλευσης προτείνει αλλαγές στα υφιστάμενα υποδείγματα του Κανονισμού 2015/534 στο πλαίσιο της προσαρμογής τους στα νέα υποδείγματα για το FINREP που υιοθέτησε η ΕΒΑ, καθώς και ορισμένες άλλες αλλαγές βάσει των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε η ΕΚΤ από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 27 Μαρτίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

Στις 3 Νοεμβρίου 2016, η ΕΚΤ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την εναρμόνιση των διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (΅CRRΆ), στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ) και στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας σε ό,τι αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται άμεσα από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ έχει θέσει σε διαβούλευση:

  • σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών, με τον οποίο επιδιώκεται η εναρμόνιση ορισμένων εκ των γενικής εφαρμογής διακριτικών ευχερειών κατά τρόπο αντίστοιχο αυτού που ισχύει για τα άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ ιδρύματα, και
  • σχέδιο σύστασης προς τις εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής επιλογών και διακριτικών ευχερειών για τις οποίες λαμβάνεται απόφαση κατά περίπτωση (case-by-case).

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2017.

Διαβούλευση της ΕΚΤ