Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Βασικές νομικές πράξεις

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται η Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD') και οι σχετικές με την ενσωμάτωσή της στο εσωτερικό δίκαιο νομικές πράξεις.

Στις 7 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.». Στα άρθρα 1-54 και 59 του νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με:

  • το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Οδηγία 2014/49/ΕΕ,
  • το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων, (δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με όσα προβλέπονται στο νόμο 3746/2009), και
  • το Σκέλος Εξυγίανσης, επιπλέον όσων προβλέπονται στο ν. 4335/2015  με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση ιδρυμάτων (΅BRRDΆ).

Νόμος 4370/2016

Στις 30 Οκτωβρίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορθωτικό στην Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD').

Διορθωτικό στην Οδηγία 2014/49/ΕΕ

Στις 12 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2014/49/ΕΕ (DGSD), η οποία καθιερώνει κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τη θέσπιση και λειτουργία εθνικών ταμείων εγγύησης καταθέσεων στα (28) κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οδηγία 2014/49/ΕΕ