Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ ('DGSD').

Στις 21 Φεβρουαρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) εξέδωσε το τελικό κείμενο των αναθεωρημένων Κατευθυντήριων γραμμών για τις μεθόδους υπολογισμού εισφορών στα Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων (ΣΕΚ).

Οι κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζουν τη μεθοδολογία συλλογής εισφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα, σε αναλογία με το βαθμό κινδύνου που τους αντιστοιχεί. Σκοπός των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών είναι η ενίσχυση του συνδέσμου ανάμεσα στον βαθμό κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εισφορών τους στα ΣΕΚ.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις είναι οι εξής: 

  • η θέσπιση ελαχίστων ορίων (thresholds) στους περισσότερους βασικούς δείκτες κινδύνου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, και η προσαρμογή των σταθμίσεων κινδύνου, έτσι ώστε να αντανακλούν καλύτερα την απόδοση των δεικτών ως προς τη μέτρηση του κινδύνου, 
  • η εισαγωγή μιας μαθηματικής βελτίωσης στη φόρμουλα καθορισμού του παράγοντα αναπροσαρμογής κινδύνου για κάθε ίδρυμα μέλος, που εξασφαλίζει διαρκή σύνδεση ανάμεσα στον βαθμό κινδύνου και την καταβολή εισφορών στο ΣΕΚ,
  • ειδικότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λογιστική αποτύπωση καταθέσεων, όταν η κάλυψη μέσω ΣΕΚ εμφανίζει αβεβαιότητα, 
  • η παροχή δυνατότητας στα ΣΕΚ να χρησιμοποιούν μια προσέγγιση με βάση το απόθεμα κατά την είσπραξη των εισφορών, ώστε να παρέχεται κίνητρο στις τράπεζες να περιορίζουν τον βαθμό κινδύνου τους, ακόμα και όταν το ταμείο του ΣΕΚ έχει αγγίξει τον επιθυμητό στόχο εισφορών, και τέλος
  • διευκρινίσεις για την είσπραξη εισφορών κατόπιν χρησιμοποίησης κεφαλαίων του ΣΕΚ.

Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

Με το άρθρο 44 του ν. 4370/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/49/ΕΕ (΅DGSDΆ), καθιερώνεται η υποχρέωση του ΤΕΚΕ να διενεργεί ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (εφεξής ΅stress-testsΆ) τουλάχιστον ανά τριετία. Η πρώτη άσκηση θα πραγματοποιηθεί έως τις 3 Ιουλίου 2017. Στις 24 Μαΐου 2016, η ΕΒΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες εξειδικεύεται η διαδικασία υλοποίησης των προαναφερθέντων stress-tests.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 15 Φεβρουαρίου 2016, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπεται να συνάψουν τα ταμεία εγγύησης καταθέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ ('DGSD'). Οι εν λόγω συμφωνίες θα καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:

  • καταβολή αποζημιώσεων από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων του κράτους-μέλους υποδοχής στους καταθέτες υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος,
  • μεταβίβαση από ένα ταμείο εγγύησης καταθέσεων σε άλλο ταμείο εγγύησης καταθέσεων των εισφορών που έχει καταβάλει στο πρώτο, πιστωτικό ίδρυμα που αποφάσισε να παύσει να είναι μέλος του και να προσχωρήσει στο δεύτερο, και
  • δανεισμός σε εκούσια βάση μεταξύ εθνικών ταμείων εγγύησης καταθέσεων.

Κατευθυντήριες γραμμές

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ ('DGSD'), οι εισφορές που θα καταβάλλει κάθε πιστωτικό ίδρυμα στο εθνικό ταμείο εγγύησης καταθέσεων θα υπολογίζονται βάσει της αναλογίας των εγγυημένων καταθέσεών του ως προς το σύνολο των εγγυημένων καταθέσεων του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, καθώς και βάσει του προφίλ κινδύνου του. Για τον υπολογισμό των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ταμεία εγγύησης καταθέσεων μπορούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους μεθόδους υπολογισμού του προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες παραμέτρους: κεφαλαιακή επάρκεια, ρευστότητα, ποιότητα του ενεργητικού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των διατάξεων της νέας Οδηγίας, η ΕΒΑ οφείλει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές έως τις 3 Ιουλίου 2015 αναφορικά με τον προσδιορισμό των μεθόδων υπολογισμού των εισφορών στα εθνικά ταμεία εγγύησης καταθέσεων.

Στις 28 Μαΐου 2015, η ΕΒΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Κατευθυντήριες γραμμές

Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ ('DGSD') για την εγγύηση καταθέσεων, το αποθεματικό ενός ταμείου εγγύησης καταθέσεων μπορεί να συνίσταται σε μετρητά, καταθέσεις, στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου και δεσμεύσεις πληρωμής ('payment commitments') πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του ταμείου εγγύησης καταθέσεων. Οι δεσμεύσεις πληρωμής, οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% του αποθεματικού του ταμείου εγγύησης καταθέσεων, πρέπει να είναι πλήρως εξασφαλισμένες, με την προϋπόθεση ότι η εξασφάλιση συνίσταται σε στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου, δεν βαρύνεται από δικαιώματα τρίτων και βρίσκεται στη διάθεση του ταμείου εγγύησης καταθέσεων.

Στις 28 Μαίου 2015, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθύντήριες γραμμές αναφορικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ.

Κατευθυντήριες γραμμές