Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Κείμενα διαβούλευσης

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών της ΕΒΑ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ ('DGSD').

Την τρέχουσα περίοδο δεν υπάρχουν θέματα προς ανάρτηση στην παρούσα ενότητα