Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Τεχνικά πρότυπα & κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ

Επιλογή Θεματικής Ενότητας:

Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, η ΕΒΑ υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή) τα τελικά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα τελικά σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία η Επιτροπή διαβιβάζει πάραυτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή οφείλει εντός τριών μηνών από την παραλαβή των τελικών σχεδίων να αποφασίσει εάν θα τα εγκρίνει πλήρως, εάν θα τα εγκρίνει εν μέρει ή με τροποποιήσεις, ή εάν θα τα απορρίψει.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή εγκρίνει τα τελικά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (όπως συνήθως συμβαίνει), γνωστοποιεί τη σχετική απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, τα οποία μπορούν εντός τριών (3) μηνών να διατυπώσουν αντιρρήσεις επί των τελικών σχεδίων. Η περίοδος διατύπωσης αντιρρήσεων μπορεί, με πρωτοβουλία των δύο οργάνων, να επεκταθεί κατά τρεις (3) μήνες. Ωστόσο, εάν τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που υιοθετήσει η Επιτροπή είναι ίδια με αυτά που τής είχε υποβάλει η ΕΒΑ, τότε η περίοδος διατύπωσης αντιρρήσεων περιορίζεται στο έναν (1) μήνα από τη κοινοποίησή τους, με δυνατότητα ανανέωσης της προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου και δυνατότητα πρόσθετης ανανέωσης κατά έναν (1) ακόμη μήνα. Στην περίπτωση των τελικών σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σε περίπτωση έγκρισής τους από την Επιτροπή θεσπίζεται ο σχετικός εκτελεστικός Κανονισμός. Αναφορικά με τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών, η ΕΒΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς τις αρμόδιες αρχές ή τα ιδρύματα. Οι αποδέκτες των κατευθυντήριων γραμμών οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των εν λόγω κειμένων. Αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, προβλέπεται η υποχρέωσή τους να επιβεβαιώσουν εντός δύο μηνών, εάν σκοπεύουν να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές ή σε διαφορετική περίπτωση να διατυπώσουν τους λόγους μη συμμόρφωσής τους.

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα τελικά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα τελικά σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που έχει υποβάλλει η ΕΒΑ στην Επιτροπή προς έγκριση, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει η ΕΒΑ.


Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει για τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB, στις 20 Νοεμβρίου 2017 η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον υπολογισμό των PD και LGD σε ό,τι αφορά τα ενήμερα ανοίγματα (non-defaulted exposures) και των “Best Estimate of Expected Loss” (ELBE) και “LGD in-default” σε ό,τι αφορά τα ανοίγματα σε αθέτηση (defaulted exposures).

Οι κατευθυντήριες γραμμές εξειδικεύουν, επίσης, ορισμένα στοιχεία που είναι κοινά σε όλες τις παραμέτρους, όπως το στοιχείο της υποκειμενικότητας (judgmental component) κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή των εσωτερικών μοντέλων, το επίπεδο συντηρητικότητας που πρέπει να εφαρμόζεται στις παραμέτρους κινδύνου και την ανάγκη αναθεώρησης των μοντέλων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών σε περίπτωση επιδείνωσης της απόδοσης. Περαιτέρω, επιδιώκουν την εναρμόνιση των χρησιμοποιούμενων ορισμών, κυρίως σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του “default rate” ή του “realized LGD”. Τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 14 Νοεμβρίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό των «ομάδων συνδεδεμένων πελατών» (connected clients), όπως ορίζονται στο άρθρο 4(1)(39) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR). Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται στις δύο μορφές διασύνδεσης των συνδεδεμένων πελατών, δηλαδή:

 • περιπτώσεις στις οποίες δύο ή περισσότερα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) συνιστούν ενιαίο κίνδυνο διότι το ένα ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, το άλλο ή τα άλλα,
 • περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει σχέση ελέγχου μεταξύ των εν λόγω προσώπων, αλλά θεωρείται ότι αποτελούν ενιαίο κίνδυνο διότι συνδέονται μεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε εάν ένα από τα πρόσωπα αυτά αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικά προβλήματα (και ιδίως δυσκολίες χρηματοδότησης ή αποπληρωμής), το ένα ή τα λοιπά πιθανόν να αντιμετωπίσουν επίσης δυσκολίες χρηματοδότησης ή αποπληρωμής.

Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν όλες τις διατάξεις του Κανονισμού CRR που αναφέρονται στην έννοια της «ομάδας συνδεδεμένων πελατών», όπως ενδεικτικά το υφιστάμενο πλαίσιο για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα (άρθρα 387-403 CRR), τις διατάξεις για τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης στα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής [άρθρα 123γ και 147 παρ. 5 στοιχ. (α) (ii) CRR] και τις διατάξεις για την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων συνδεδεμένων πελατών στο πλαίσιο της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων [Άρθρο 172 (1) (δ) CRR]. Επίσης, οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν τα υφιστάμενα τεχνικά πρότυπα και τις λοιπές πράξεις που έχει ήδη εκδώσει η EBA, στις οποίες γίνεται χρήση της έννοιας των συνδεδεμένων πελατών.

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων κατευθυντήριων γραμμών έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2019. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές, από την έναρξη εφαρμογής τους, αντικαθιστούν τις από 11.12.2009 κατευθυντήριες γραμμές της CEBS (Committee of European Banking Supervisors) σχετικά με την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα (Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime).

Κατευθυντήριες γραμμές

Την 1η Νοεμβρίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) σχετικά με την εποπτεία των σημαντικών υποκαταστημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 51 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV), εγκατεστημένο σε άλλο κράτος‐μέλος υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος θεωρείται σημαντικό, εφόσον πληροί ορισμένα κριτήρια, μεταξύ άλλων όταν το μερίδιο αγοράς του υποκαταστήματος ως προς τις καταθέσεις στο κράτος υποδοχής υπερβαίνει το 2%.

Οι κατευθυντήριες γραμμές εξειδικεύουν το πλαίσιο συνεργασίας της αρχής ενοποιημένης εποπτείας και των εποπτικών αρχών του κράτους‐μέλους καταγωγής και υποδοχής σε ό,τι αφορά τα «πιο σημαντικά» από τα σημαντικά υποκαταστήματα (significant‐plus branches). Ένα σημαντικό υποκατάστημα θεωρείται “significant‐plus” εφόσον είναι:

 • σημαντικό για το ίδρυμα ή για τον τραπεζικό όμιλο,
 • επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, ή
 • είναι σημαντικό για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του κράτους‐μέλους υποδοχής.

Ο προσδιορισμός ενός σημαντικού υποκαταστήματος ως “significant‐plus” συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διενέργεια του SREP, το πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης και την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο ανήκει το εν λόγω σημαντικό υποκατάστημα.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 14 Ιουλίου 2017, η EBA δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει του άρθρου 8(2) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) για την εξειδίκευση:

 • των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στις εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος,
 • των απαιτήσεων που ισχύουν για τους μετόχους με ειδική συμμετοχή, και
 • των εμποδίων που ενδέχεται να παρακωλύσουν την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων των εποπτικών αρχών.

Δημοσίευσε, επίσης, και το τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, δυνάμει του άρθρου 8(3) της CRD IV αναφορικά με τον καθορισμό των υποδειγμάτων και των διαδικασιών βάσει των οποίων πρέπει να υποβάλλονται οι πληροφορίες στις εποπτικές αρχές στο πλαίσιο αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

Στις 21 Ιουνίου 2017, η EBA δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (final draft regulatory technical standards) για το CVA Proxy Spread δυνάμει του άρθρου 383(7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR).

Με το εν λόγω σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προτείνονται στοχευμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2014 της Επιτροπής σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό προσεγγιστικού περιθωρίου και περιορισμένου αριθμού μικρότερων χαρτοφυλακίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Στις 11 Μαΐου 2017, η EBA δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές του “Information and Communication Technology” κινδύνου (ICT Risk) στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP).

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές της EBA που έχουν ήδη εκδοθεί για το SREP, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις σχετικά με:

 • την αξιολόγηση της διακυβέρνησης και στρατηγικής των ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά το ICT, και

 • την αξιολόγηση των ανοιγμάτων και των ελέγχων των ιδρυμάτων σχετικά με το ICT Risk.

Ως ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2018.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης που καθιερώθηκε βάσει του άρθρου 78 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) (άρθρο 70 ν. 4261/2014) για τη συγκριτική αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές των εσωτερικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν τα ιδρύματα για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τους κινδύνους αγοράς, στις 4 Μαΐου 2017 η ΕΒΑ δημοσίευσε σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (draft ITS), μέσω του οποίου προτείνεται η τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού 2016/2070 της Επιτροπής.

Με τον εν λόγω Κανονισμό καθορίζονται τα υποδείγματα, οι ορισμοί και οι λύσεις ΙΤ που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την υποβολή των στοιχείων. Οι αναπροσαρμογές στον ως άνω Κανονισμό κρίνονται από την EBA απαραίτητες, προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση συγκριτικής αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές για το 2018.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, εφόσον εγκριθούν από την Επιτροπή,  αναμένεται να εφαρμοστούν στην υποβολή των αρχικών στοιχείων αποτίμησης των κινδύνων αγοράς το Νοέμβριο του 2017 και των λοιπών στοιχείων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τους κινδύνους αγοράς τον Απρίλιο του 2018.

Τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

Στις 7 Απριλίου 2017, η EBA δημοσίευσε το τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την τροποποίηση του υφιστάμενου Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών από πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR).

Το αναθεωρημένο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο 2018, περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων):

 • τη δημοσιοποίηση νέων πληροφοριών σχετικά με τα χρηματοδοτικά ανοίγματα έναντι κρατών (sovereign exposures),

 • μεταβολές σε σχέση με το λειτουργικό κίνδυνο, και

 • αλλαγές στις πρόσθετες μετρήσεις για τη ρευστότητα.

Τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

Στις 8 Μαρτίου 2017, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας (LCR). Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα βάσει συγκεκριμένων υποδειγμάτων που καθιερώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα ποσοτικά στοιχεία που θα δημοσιοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα θα βασίζονται στον μέσο όρο των μηνιαίων στοιχείων για τον LCR.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 3 Μαρτίου 2017, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει του άρθρου 443 του Κανονισμού 575/2013 (CRR) σχετικά με τα βεβαρημένα (encumbered) και τα μη βεβαρημένα (unencumbered) στοιχεία του ενεργητικού. Το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων περιλαμβάνει τέσσερα υποδείγματα βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τη λογιστική και την εύλογη αξία των βεβαρημένων και τα μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού, ανά κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και για τις εξασφαλίσεις (collaterals) που λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τη σημασία που έχει για το χρηματοδοτικό τους μοντέλο η άντληση ρευστότητας με τη χρήση ενεχύρου.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Σύμφωνα με το άρθρο 382 του Κανονισμού 575/2013 (CRR), από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο CVA εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι συναλλαγές με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους (non-financial counterparties) εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, εφόσον οι εν λόγω συναλλαγές δεν υπερβαίνουν το όριο εκκαθάρισης που ορίζεται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του Κανονισμού 648/2012 (EMIR).

Στις 9 Φεβρουαρίου 2017, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει του άρθρου 382(4) του CRR αναφορικά με τον προσδιορισμό των διαδικασιών βάσει των οποίων θα εντοπίζονται οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, οι συναλλαγές με τους οποίους θα εξαιρούνται από την απαίτηση τήρησης κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του κινδύνου CVA.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Στις 14 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ενσωματώνοντας στο ενωσιακό δίκαιο τις ρυθμίσεις για τον Πυλώνα 3 που υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2015 η Επιτροπή της Βασιλείας. Με τις κατευθυντήριες γραμμές εξειδικεύονται οι υφιστάμενες απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 431-451 του Κανονισμού 575/2013 (CRR) και υιοθετούνται ενιαίοι πίνακες και υποδείγματα βάσει των οποίων τα ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες.

Κατευθυντήριες γραμμές

 

Ενόψει της εφαρμογής από το 2018 του IFRS 9, στις 30 Νοεμβρίου 2016 η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) με το οποίο τροποποιούνται τα υποδείγματα FINREP που υποβάλλουν τα ιδρύματα.

Η πρώτη υποβολή των νέων υποδειγμάτων θα γίνει με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2018.

Τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

Στις 22 Νοεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει του άρθρου 363(4)(σημ. β) και γ)) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) αναφορικά με:

 • τη μέθοδο αξιολόγησης βάσει της οποίας οι εποπτικές αρχές επιτρέπουν στα ιδρύματα τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τους κινδύνους αγοράς (IMA), και
 • τους όρους υπό τους οποίους το τμήμα των θέσεων που καλύπτεται από το εσωτερικό υπόδειγμα εντός μιας κατηγορίας κινδύνου θεωρείται σημαντικό.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

 

Στις 3 Νοεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές των ICAAP/ILAAP στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές

 • εξειδικεύουν τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγουν οι εποπτικές αρχές αναφορικά με το ICAAP και το ILAAP στο πλαίσιο της διενέργειας του SREP, και
 • καθορίζουν κριτήρια σχετικά με τον τρόπο συλλογής των προαναφερθεισών πληροφοριών, καθώς και σχετικά με τη χρήση τους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διόρθωση της τροποποιημένης διάρκειας για τίτλους που υπόκεινται σε κίνδυνο προπληρωμής σε ό,τι αφορά πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση της διάρκειας για τον υπολογισμό του γενικού κινδύνου επιτοκίων δυνάμει του άρθρου 340 του Κανονισμού 575/2013 (CRR).

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2017.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 3 Οκτωβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την παροχή έμμεσης υποστήριξης (΅implicit supportΆ) σε τιτλοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 248 του Κανονισμού 575/2013 (CRR). Συγκεκριμένα, ένα ανάδοχο (sponsor) ή μεταβιβάζον (originator) ίδρυμα, στο πλαίσιο του υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει του άρθρου 245 του CRR, δεν πρέπει να παρέχει υποστήριξη σε τιτλοποίηση με σκοπό τη μείωση των πραγματικών ή δυνητικών ζημιών των επενδυτών εκτός των όσων προβλέπουν οι συμβατικές του υποχρεώσεις.  Η εν λόγω απαίτηση πληρούται όταν η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού (΅at armΆs length conditionsΆ) και εφόσον η συναλλαγή δεν είναι διαρθρωμένη για την παροχή προστασίας.

Με τις κατευθυντήριες γραμμές εξειδικεύονται:

 • oι κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού (΅armΆs length conditionsΆ) υπό τις οποίες πραγματοποιείται η συναλλαγή, και
 • πότε μια συναλλαγή είναι δομημένη κατά τρόπο που δεν παρέχεται υποστήριξη.


 Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2017.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ορισμού για την αθέτηση (default) των υποχρεώσεων του πιστούχου δυνάμει του άρθρου 178(7) του Κανονισμού 575/2013 (CRR). Οι κατευθυντήριες γραμμές εξειδικεύουν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις αναφορικά με:

 • τις ενδείξεις πιθανής αδυναμίας πληρωμής (indications of unlikeliness to pay),
 • τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την επαναταξινόμηση ανοιγμάτων σε αθέτηση σε καθεστώς ενήμερων ανοιγμάτων (return to non-defaulted status),
 • την εφαρμογή του ορισμού για την αθέτηση υποχρεώσεων σε εξωτερικά δεδομένα που χρησιμοποιούν ορισμένα ιδρύματα,
 • τον ορισμό των technical defaults,
 • την εφαρμογή του ορισμού για την αθέτηση υποχρεώσεων σε ανοίγματα λιανικής, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν τον ορισμό της αθέτησης σε επίπεδο μεμονωμένης πιστωτικής υποχρέωσης (individual credit facility) και όχι σε ό,τι αφορά τις συνολικές υποχρεώσεις του δανειολήπτη, και
 • την εφαρμογή του “pulling effect”.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν τη διακριτική ευχέρεια στις εποπτικές αρχές να απαιτήσουν την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων σε προγενέστερη ημερομηνία.

Κατευθυντήριες γραμμές 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει του άρθρου 178(6) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) σχετικά με τον προσδιορισμό του ορίου πάνω από το οποίο θεωρείται ότι είναι ουσιώδης η σε καθυστέρηση πιστωτική υποχρέωση (materiality threshold of credit obligation past due) για τους σκοπούς του καθορισμού των ανοιγμάτων σε αθέτηση (defaulted exposures).

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, θεωρείται ότι είναι ουσιώδης η σε καθυστέρηση πιστωτική υποχρέωση, εφόσον πληρούνται σωρευτικά:

 • το απόλυτο (absolute) όριο, το οποίο ορίζεται ως το απόλυτο μέγεθος του συνόλου των σε καθυστέρηση οφειλών του πιστούχου προς το ίδρυμα, τη μητρική και τις θυγατρικές του, και
 • το σχετικό (relative) όριο, το οποίο ορίζεται ως το ποσοστό του συνόλου των σε καθυστέρηση οφειλών του πιστούχου προς το ίδρυμα, τη μητρική και τις θυγατρικές του ως προς το σύνολο των εντός ισολογισμού ανοιγμάτων του ιδρύματος προς τον εν λόγω πιστούχο.

Σε ό,τι αφορά τα ανοίγματα λιανικής, η εποπτική αρχή δεν μπορεί να ορίσει απόλυτο όριο ανώτερο των 100 ευρώ, ενώ το σχετικό όριο θα είναι 1%, εκτός εάν, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, η εποπτική αρχή κρίνει απαραίτητο να ορίσει υψηλότερο όριο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,5%.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα ανοίγματα (non-retail exposures), η εποπτική αρχή δεν μπορεί να ορίσει απόλυτο όριο ανώτερο των 500 ευρώ, ενώ το σχετικό όριο θα είναι 1%, εκτός εάν, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, η εποπτική αρχή κρίνει απαραίτητο να ορίσει υψηλότερο όριο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,5%.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Στις 27 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με:

 • τον προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων οι εποπτικές αρχές μπορούν να χορηγούν άδεια για τη χρήση χαμηλότερου ποσοστού εκροών ρευστότητας δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 422 του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ), και
 • τον προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων οι εποπτικές αρχές χορηγούν άδεια για τη χρήση υψηλότερου ποσοστού εισροών ρευστότητας δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 426 του CRR.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ευνοϊκής εποπτικής μεταχείρισης των ενδοομιλικών συναλλαγών ρευστότητας είναι δυνατό να εφαρμοστούν, εφόσον:

 • δεν έχει επιτραπεί από τις εποπτικές αρχές η παρέκκλιση από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη των κινδύνων ρευστότητας σε ατομική βάση (άρθρο 8 CRR), και
 • πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στα σημεία α), β) και γ) της παρ. 2 των άρθρων 29 και 34 του κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/61 της Επιτροπής. 

Με το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων εξειδικεύονται τα προαναφερθέντα σημεία των άρθρων 29 και 34 του κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/61 της Επιτροπής.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Στις 21 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με:

 • τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές της συμμόρφωσης των ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις χρήσης της προσέγγισης IRB δυνάμει του άρθρου 144(2) του Κανονισμού 575/2013 (CRR),
 • την αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές της αρτιότητας της διαδικασίας ταξινόμησης, καθώς και την τακτική και ανεξάρτητη αξιολόγηση των κινδύνων δυνάμει του άρθρου 173(3) του CRR, και
 • τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας σύμφωνα με την οποία οι εποπτικές αρχές οφείλουν να αξιολογούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα για τον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης της υποχρέωσης του πιστούχου (PD) δυνάμει του άρθρου 180(3)(β) CRR.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Στις 13 Ιουνίου 2016, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Επιτροπή τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει του άρθρου 153(9) του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ) αναφορικά με τον προσδιορισμό από τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για τα ανοίγματα ειδικού δανεισμού (΅specialized lending exposuresΆ). Συγκεκριμένα, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία δεν μπορούν να εκτιμήσουν την πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων (΅PDΆ) ή οι εσωτερικές εκτιμήσεις της PD δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της προσέγγισης IRB, οφείλουν να υπολογίζουν τους συντελεστές κινδύνου για τα ανοίγματα ειδικού σκοπού (project finance, real estate, object finance, commodities finance) βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (supervisory slotting criteria).

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Στις 13 Ιανουαρίου 2016, η ΕΒΑ δημοσίευσε τελικά ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα με συνολικό ενεργητικό άνω των 200 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω πράξεις τροποποποιούν τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 1222/2014 της Επιτροπής και τον εκτελεστικό Κανονισμό 1030/2014 της Επιτροπής.

Τεχνικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ

Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τις πολιτικές αποδοχών που καθιερώθηκαν με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ), στις 21 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με:

 • τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς εσωτερικής διακυβέρνησης που οφείλουν να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ,
 • τον προσδιορισμό των ορθών πολιτικών αποδοχών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 75 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν τα ιδρύματα βάσει των αρχών των άρθρων 92 έως 95 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, και
 • τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τις πολιτικές αποδοχών δυνάμει του άρθρου 450 του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ).

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 395 του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ) σχετικά με τον καθορισμό ορίων για τα ανοίγματα των ιδρυμάτων σε οντότητες του σκιώδους τραπεζικού τομέα, οι οποίες εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αφορούν όσα από τα ανοίγματα σε οντότητες του σκιώδους τραπεζικού τομέα, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 11 των κατευθυντήριων γραμμών, υπερβαίνουν το καθένα ξεχωριστά το 0,25% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, τα ιδρύματα πρέπει να θεσπίσουν συγκεκριμένες διαδικασίες και μηχανισμούς για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από ανοίγματα σε οντότητες του σκιώδους τραπεζικού τομέα.

Αναφορικά με τον προσδιορισμό του ορίου για τα ανοίγματα των ιδρυμάτων έναντι των οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού τομέα, προτείνονται οι ακόλουθες δύο (2) μέθοδοι:

 • η βασική μέθοδος (΅principal approachΆ), και
 • η εναλλακτική μέθοδος (΅fallback approachΆ).

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 5 Ιουνίου 2015, η ΕΒΑ υπέβαλε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει του σημείου α) της παρ. 4 του άρθρου 312 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης βάσει της οποίας οι εποπτικές αρχές επιτρέπουν στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν τις εξελιγμένες προσεγγίσεις μέτρησης ('advanced measurement approaches') του λειτουργικού κινδύνου.

Οι εποπτικές αρχές οφείλουν να αξιολογούν εάν τα ιδρύματα πληρούν τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που προβλέπονται στο σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και να χορηγούν άδεια για τη χρήση από αυτά των εξελιγμένων μεθόδων μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, οι εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν κατά πόσο τα ιδρύματα πληρούν τα εν λόγω κριτήρια σε συνεχή βάση μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Στις 22 Μαΐου 2015, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων που απορρέει από το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυμάτων ('IRRBB') στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ και της διενέργειας της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης ('SREP'). Με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2016, καθιερώνονται τροποποιήσεις και προσθήκες στις κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν το 2006 από τη CEBS ('Technical aspects of the management of interest rate risk arising from non-trading activities under the supervisory review process'), οι οποίες και ανακαλούνται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης των ιδρυμάτων να δημοσιοποιούν πληροφορίες, στις 23 Δεκεμβρίου 2014, η ΕΒΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο τα ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν:

 • την έννοια των ουσιωδών πληροφοριών δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 432 του Κανονισμού 575/2013, και
 • την έννοια των αποκλειστικών και εμπιστευτικών πληροφοριών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 432 του Κανονισμού 575/2013.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται επίσης στην αξιολόγηση εκ μέρους των ιδρυμάτων της δυνατότητας συχνότερης δημοσιοποίησης πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 433 του Κανονισμού 575/2013.

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, η ΕΒΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης ('Supervisory Review and Evaluation Process', 'SREP') των ιδρυμάτων δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 107 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV'). Με τις κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται η εναρμόνιση των διαδικασιών εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τις εποπτικές αρχές μέσω της καθιέρωσης κοινών μεθοδολογιών για την αξιολόγηση:

 • του επιχειρηματικού μοντέλου των ιδρυμάτων,
 • της εσωτερικής οργάνωσης και της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και
 • των κινδύνων αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση της ρευστότητας.

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/13

Στις 16 Δεκεμβρίου 2014, η EBA εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς τις εποπτικές ή εντεταλμένες αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 131 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') αναφορικά με τον προσδιορισμό των εγχωρίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων ('O-SIIs'). Με τις κατευθυντήριες γραμμές καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων οι εποπτικές ή εντεταμένες αρχές των κρατών-μελών θα προσδιορίζουν τα ιδρύματα του κράτους-μέλους που κρίνονται ως συστημικά σημαντικά σε εγχώριο επίπεδο.

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/10

Στις 16 Ιουλίου 2014, η ΕΒΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 75 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') αναφορικά με τη συλλογή από τις εποπτικές αρχές πληροφοριών σχετικών με τις πολιτικές αποδοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τη χρησιμοποίηση των εν λόγω πληροφοριών για τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών των ιδρυμάτων ως προς τις πολιτικές αποδοχών.

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08

 

Στις 10 Νοεμβρίου 2014, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση 121/4/30.10.2014 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ με την οποία ενσωματώθηκαν οι ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ στο εθνικό δίκαιο.

Απόφαση 121/4.30.10.2014

Στις 16 Ιουλίου 2014, η ΕΒΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 75 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') σχετικά με τη συγκέντρωση από τις εποπτικές αρχές πληροφοριών για τον  αριθμό των φυσικών προσώπων ανά ίδρυμα με αποδοχές ύψους €1 εκατ. ευρώ ή περισσότερο ανά οικονομικό έτος, περιλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των θέσεων απασχόλησης αυτών, του σχετικού επιχειρηματικού τομέα και των βασικών στοιχείων μισθού, πρόσθετων αμοιβών, μακροπρόθεσμων επιβραβεύσεων και συνταξιοδοτικών παροχών.

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 

 

Στις 10 Νοεμβρίου 2014, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση 121/4/30.10.2014 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ με την οποία ενσωματώθηκαν οι ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ στο εθνικό δίκαιο.

Απόφαση 121/4.30.10.2014

Στις 7 Ιουλίου 2014, η ΕΒΑ δημοσίευσε κείμενο κατευθυντήριων γραμμών δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 243 και της παρ. 6 του άρθρου 244 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') αναφορικά με την αναγνώριση της σημαντικής μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της παραδοσιακής και της σύνθετης τιτλοποίησης. Βάσει των άρθρων 234 και 244 του Κανονισμού 575/2013, τα μεταβιβάζοντα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εξαιρούν τα τιτλοποιημένα ανοίγματα από τον υπολογισμό των σταθμισμένων έναντι κινδύνων στοιχείων του ενεργητικού και των ποσών αναμενόμενης ζημίας, εάν σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που συνδέεται με τα τιτλοποιημένα ανοίγματα έχει μεταφερθεί σε τρίτα μέρη. Ωστόσο, οι εποπτικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν, κατά περίπτωση, ότι δεν έχει μεταφερθεί σε τρίτους σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος και δεν δικαιολογείται η μείωση των σταθμισμένων έναντι κινδύνων στοιχείων του ενεργητικού.

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/05 

Στις 27 Ιουνίου 2014, η ΕΒΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει του άρθρου 443 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα βεβαρημένα και τα μη βεβαρημένα στοιχεία του ενεργητικού ('unencumbered assets'), λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση ΕΣΣΚ/2012/2 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου («ΕΣΣΚ»), της 20ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, και ιδίως τη Σύσταση Δ «Διαφάνεια της αγοράς ως προς την επιβάρυνση των στοιχείων του ενεργητικού».

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/03

 

Στις 7 Οκτωβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση 141/3/19.6.2015 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού. Με την εν λόγω Απόφαση ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets).

Οι διατάξεις της εν λόγω Απόφασης εφαρμόζονται για τα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς από την 31 Δεκεμβρίου 2014 και εφεξής.

Απόφαση 141/3/19.6.2015 της ΕΠΑΘ

Στις 5 Ιουνίου 2014, η ΕΒΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει του άρθρου 441 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') αναφορικά με τη δημοσιοποίηση από τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη-μέλη των στοιχείων σχετικών με τους παράγοντες προσδιορισμού της συστημικής τους σημασίας.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 16 Οκτωβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Κυβέρνησης η Απόφαση 51/8.9.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών της ΕΒΑ σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δεικτών προσδιορισμού της συστημικής σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα με ενεργητικό άνω των 200 δισ. ευρώ.

Απόφαση 51/8.9.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ

 

Στις 27 Μαρτίου 2014, η ΕΒΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον προσδιορισμό του συντελεστή αναπροσαρμογής των μεταβλητών αποδοχών δυνάμει του σημείου iii) στοιχείο ζ) παρ. 1 του άρθρου 94 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV').

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/01

Στις 6 Δεκεμβρίου 2013, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 421 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') για τις καταθέσεις λιανικής που υπόκεινται σε διαφορετικές εκροές στο πλαίσιο του υπολογισμού του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας.

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2013/01