Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Κανονισμοί της Επιτροπής


Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκχωρούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή) την εξουσία θέσπισης ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων μέσω της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών και εκτελεστικών Κανονισμών αντίστοιχα. Οι εν λόγω Κανονισμοί της Επιτροπής εκδίδονται βάσει των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καταρτίζει η ΕΒΑ. Οι διατάξεις των Κανονισμών δεν ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών και εφαρμόζονται άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμοί και οι εκτελεστικοί Κανονισμοί της Επιτροπής που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ ('BRRD').

Στις 2 Μαρτίου 2018, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/308 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους μορφότυπους, τα υποδείγματα και τους ορισμούς σχετικά με τον προσδιορισμό και τη διαβίβαση πληροφοριών από τις αρχές εξυγίανσης για τους σκοπούς της ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε σχέση με την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/308

Στις 29 Απριλίου 2017, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ  ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/747 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με τον υπολογισμό των εκ των προτέρων εισφορών και σχετικά με τις περιστάσεις και προϋποθέσεις υπό τις οποίες η καταβολή έκτακτων εκ των υστέρων εισφορών ενδέχεται να αναβληθεί εξολοκλήρου ή εν μέρει.

Ο εν λόγω Κανονισμός εκδόθηκε στο πλαίσιο των άρθρων 69 και 71 του Κανονισμού για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (εφεξής Κανονισμός SRM) και εξειδικεύει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • τα κριτήρια για τη χρονική κατανομή των εισφορών στο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 69 (2) του Κανονισμού SRM,
 • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού των ετών παράτασης της αρχικής περιόδου του άρθρου 69 (1) του Κανονισμού SRM σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του ιδίου άρθρου,
 • τα κριτήρια για τον καθορισμό των ετήσιων εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 69(4) του Κανονισμού SRM, και
 • τις περιστάσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η καταβολή έκτακτων εκ των υστέρων εισφορών ενδέχεται να αναβληθεί, εξολοκλήρου ή εν μέρει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 71 (2) του Κανονισμού SRM.

 

 Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/747  

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 258, σελ. 1-7), ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ελάχιστου συνόλου πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να περιέχουν τα λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις και των περιστάσεων στις οποίες θα πρέπει να επιβάλλεται η απαίτηση αυτή.

Η έναρξη ισχύος του ως άνω Κανονισμού έχει οριστεί (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της ΕΕ.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712

 

 

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1450 της Επιτροπής βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρχές εξυγίανσης κατά τον προσδιορισμό του ύψους του MREL.

Ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός παρέχει στις αρχές εξυγίανσης τη δυνατότητα να ορίσουν μεταβατική περίοδο προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να μπορέσουν να ανταποκριθούν πλήρως στην υποχρέωση τήρησης του MREL, η διάρκεια της οποίας, αν και δεν καθορίζεται ρητώς, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1450 της Επιτροπής

Στις 30 Αυγούστου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1434 της Επιτροπής με τον οποίο επέρχονται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/63 της Επιτροπής για τον υπολογισμό των εκ των προτέρων εισφορών εξυγίανσης που καταβάλλουν τα ιδρύματα.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1434 της Επιτροπής

Στις 23 Αυγούστου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 228, σελ. 1-6) ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1400 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα ελάχιστα στοιχεία ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης επιχείρησης και το ελάχιστον περιεχόμενο των εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του σχεδίου. Ο εν λόγω κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 52  της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) το οποίο προβλέπει ότι, εντός ενός μηνός από την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης παθητικού (bail-in), το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος ή τα πρόσωπα που διορίζονται από την αρχή εξυγίανσης καταρτίζουν και υποβάλλουν στην αρχή εξυγίανσης σχέδιο αναδιοργάνωσης το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου.

κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1400

Στις 23 Αυγούστου 2016, δημοσιεύτε στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 228, σελ. 7-15) ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1401 της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις μεθόδους και τις αρχές αποτίμησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα. Η έναρξη ισχύος του Κανονισμού έχει οριστεί (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της ΕΕ.

κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1401

Στις 8 Ιουλίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 184, σελ. 171), ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1075 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για:

 • τον καθορισμό του περιεχομένου των σχεδίων ανάκαμψης, των σχεδίων εξυγίανσης και των σχεδίων εξυγίανσης ομίλων,
 • των ελάχιστων κριτηρίων που πρέπει να αξιολογεί η αρμόδια αρχή όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και τα σχέδια ανάκαμψης ομίλων,
 • τις προϋποθέσεις χρηματοπιστωτικής στήριξης ομίλου,
 • τις απαιτήσεις σε σχέση με τους ανεξάρτητους εκτιμητές,
 • τη συμβατική αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής,
 • τις διαδικασίες και το περιεχόμενο των απαιτήσεων κοινοποίησης και της ειδοποίησης αναστολής, καθώς και
 • τον τρόπο λειτουργίας των σωμάτων εξυγίανσης.

Ο ως άνω κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός έχει ως νομική βάση τις ακόλουθες επιμέρους διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD): άρθρο 5 παρ. 10, άρθρο 6 παρ. 8, άρθρο 10 παρ. 9, άρθρο 12 παρ. 6, άρθρο 15 παρ. 4, άρθρο 23 παρ. 2, άρθρο 36 παρ.14, άρθρο 55 παρ. 3, άρθρο 82 παρ. 3, και άρθρο 88 παρ. 7.

KατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1075

Στις 6 Ιουλίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1066 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 11, παρ. 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) σχετικά με τις διαδικασίες, τα τυποποιημένα έντυπα και τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1066 της Επιτροπής

Στις 17 Ιουνίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ, ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/962 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τους ενιαίους μορφοτύπους, τα υποδείγματα και τους ορισμούς σχετικά με τον προσδιορισμό και τη διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές και τις αρχές εξυγίανσης σύμφωνα με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ (BRRD). Ο ως άνω εκτελεστικός Κανονισμός εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 4 της BRRD σύμφωνα με το οποίο οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) την προβλεπόμενη από το εν λόγω άρθρο πληροφόρηση.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/962

στις 10 Ιουνίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 153, σελ. 25-27), ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/911 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της περιγραφής των συμφωνιών χρηματοπιστωτικής στήριξης ομίλου σύμφωνα με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ (BRRD). Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 26 της BRRD σύμφωνα με το οποίο τα μέλη του ομίλου που συνάπτουν συμφωνία ενδοομιλικής στήριξης οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση των γενικών όρων της εν λόγω συμφωνίας προς το κοινό.

 Eκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/911

 

Την 1η Ιουνίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 144, σελ. 11-20), ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/860 της Επιτροπής για τον περαιτέρω προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες η εξαίρεση από την άσκηση εξουσιών απομείωσης και μετατροπής είναι αναγκαία δυνάμει του άρθρου 44 παρ. 3 της BRRD. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο,  η εξαίρεση μιας υποχρέωσης ή κατηγορίας υποχρεώσεων από το bail-in είναι δυνατή όταν:

α) η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν είναι δυνατό περιληφθεί στην εφαρμογή της αναδιάρθρωσης παθητικού εντός ευλόγου χρόνου παρά τις καλόπιστες προσπάθειες τα αρχής εξυγίανσης,

β) η εξαίρεση είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική προκειμένου να επιτευχθεί η συνέχεια των κρίσιμων και των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών του ιδρύματος,

γ) η εξαίρεση είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική προκειμένου να αποφευχθεί ευρεία μετάδοση κινδύνου, ιδίως όσον αφορά τις επιλέξιμες καταθέσεις φυσικών προσώπων και ΜΜΕ, ή

δ) η εφαρμογή του bail- in στην συγκεκριμένη υποχρέωση θα προκαλούσε απομείωση αξίας τέτοια ώστε οι ζημίες για τους λοιπούς πιστωτές θα ήταν μεγαλύτερες σε σχέση με τις ζημίες που θα υφίσταντο αν η υποχρέωση είχε εξαιρεθεί.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/860 

 

Στις 20 Μαϊου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/778 της Επιτροπής αναφορικά με:

 • τις περιστάσεις και προϋποθέσεις υπό τις οποίες η καταβολή έκτακτων εκ των υστέρων εισφορών ενδέχεται να αναβληθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει δυνάμει του άρθρου 104(4) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD), και 
 • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και λειτουργιών που αφορούν κρίσιμες λειτουργίες, και για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών τομέων και των συναφών υπηρεσιών που αφορούν βασικούς επιχειρηματικούς τομείς δυνάμει του άρθρου 2(2) της BRRD.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/778 της Επιτροπής

Στις 17 Ιανουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/63 της Επιτροπής δυνάμει των παρ. 7 και 8 του άρθρου 103 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) αναφορικά με τον προσδιορισμό του πλαισίου υπολογισμού των εισφορών που θα καταβάλλουν από το 2015 τα πιστωτικά ιδρύματα στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης.

Βάσει της BRRD προβλέπεται η σύσταση εθνικού ταμείου εξυγίανσης στο οποίο πρέπει σταδιακά εντός δέκα ετών (έως την 31η Δεκεμβρίου 2024) να σχηματισθεί αποθεματικό το ύψος του οποίου θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 1% των εγγυημένων από το ΤΕΚΕ καταθέσεων (έως €100.000 ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα). Οι εισφορές που θα καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα θα υπολογίζονται σε ατομική βάση ως κατ’ αποκοπή εισφορά (‘flat contribution’), η οποία προσαρμόζεται βάσει του προφίλ κινδύνου τους (‘risk-adjusted’). Η κατ’ αποκοπή εισφορά κάθε ιδρύματος θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία προς το ποσό των υποχρεώσεών του (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων) μείον τις εγγυημένες καταθέσεις, σε σύγκριση με τις συνολικές υποχρεώσεις (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων) μείον τις εγγυημένες καταθέσεις όλων των ιδρυμάτων που εδρεύουν στο εν λόγω κράτος-μέλος.

 

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/63