Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Κείμενα διαβούλευσης

Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ ('BRRD') το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανέθεσαν στην ΕΒΑ την κατάρτιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για την εξειδίκευση μεγάλου αριθμού διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας.

Η ΕΒΑ θέτει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών σε δημόσια διαβούλευση για μία περίοδο (συνήθως) τριών (3) μηνών. Μετά το τέλος της περιόδου διαβούλευσης, η ΕΒΑ εκδίδει τις κατευθυντήριες γραμμές και υιοθετεί τα τελικά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα τελικά σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία υποβάλλει στη συνέχεια προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών, τα οποία βρίσκονται σε διαβούλευση ή για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση και εκκρεμεί η υιοθέτηση από την ΕΒΑ των τελικών σχεδίων.


Στις 11 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με την παροχή πληροφόρησης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης. Η κατάρτιση των εν λόγω εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προβλέπεται από το άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD), σύμφωνα με το οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παρέχουν στην αρχή εξυγίανσης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση των σχεδίων εξυγίανσης. Τα προβλεπόμενα εκτελεστικά πρότυπα σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη έχουν ήδη δημοσιευτεί στον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1066 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες, τα τυποποιημένα έντυπα και τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Με την παρούσα διαβούλευση, η ΕΒΑ προτείνει ένα νέο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε αντικατάσταση του ισχύοντος εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1066 από το έτος 2019.

Draft Implementing Technical Standards on the provision of information for the purpose of resolution plans under Article 11(3) of Directive 2014/59/EU

Στις 2 Μαρτίου 2017, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο συστάσεων σχετικά με τις οντότητες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης ομίλου και την κάλυψη αυτών στα εν λόγω σχέδια ανάκαμψης. Σύμφωνα με το κείμενο διαβούλευσης, σε περίπτωση που ένα σχέδιο ανάκαμψης ομίλου έχει εκπονηθεί βάσει όσων προβλέπονται σε αυτό,  οι εποπτικές αρχές δεν πρέπει να απαιτούν –το αργότερο από το 2019- την εκπόνηση σχεδίων ανάκαμψης σε ατομική βάση για τις συγκεκριμένες οντότητες. Το κείμενο διαβούλευσης παρέχει κατευθύνσεις για τον εντοπισμό από τη μητρική των σημαντικών οντοτήτων του ομίλου και τον βαθμό κάλυψης αυτών.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 2 Ιουνίου 2017.

Στις 24 Οκτωβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τη διαδικασία και τα υποδείγματα που πρέπει να υποβάλλουν οι αρχές εξυγίανσης στην ΕΒΑ προκειμένου να της γνωστοποιούν πληροφορίες για το επίπεδο του MREL που έχουν καθορίσει για κάθε ίδρυμα. 

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 21 Νοεμβρίου 2016.

Σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων