Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

  Στους 16 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 453) η υπ’ αριθμ. 17730 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240) για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

  Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Απόφασης, οι δικαιούχοι πληρωμών οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κάρτες πληρωμών που αποδέχονται για τη διενέργεια συναλλαγών πληρωμών. Περαιτέρω, στα άρθρα 2 και 3 περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων στους παραβάτες αντίστοιχα.

  ΦΕΚ Β’ 453/16.02.2017

 • Νόμος 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

  Στις 22 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 240) ο Νόμος 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», με τα άρθρα 62-74 του οποίου καθιερώνονται μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καταπολέμηση της απόκρυψης εσόδων.

 • Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών

  Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ (Β΄ 4088) η υπ' αριθμ. ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών.Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Απόφασης:

  • οφειλές προς τις τελωνειακές αρχές από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα, καταβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, εφόσον το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα 1.000 ευρώ, με εξαίρεση τα μη μηχανογραφημένα τελωνεία. Ωστόσο, στην περίπτωση μη λειτουργίας του μηχανογραφημένου συστήματος ICISnet, αυτές πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο μέσω τραπεζικών επιταγών,
  • οφειλές προς τις τελωνειακές αρχές που ανέρχονται από 301-1.000 ευρώ, δύνανται να εξοφλούνται και με τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές, και
  • οφειλές προς τις τελωνειακές αρχές που ανέρχονται μέχρι 300 ευρώ, δύνανται να εξοφλούνται και με μετρητά ή προσωπικές επιταγές.

  Περαιτέρω, στο άρθρο 2 της ως άνω Απόφασης παρατίθενται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η υποχρεωτικότητα του εν λόγω μέτρου αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017.

 • Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

  Στις 12 Δεκεμβρίου 2016, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», με τα άρθρα 62-75 του οποίου καθιερώνονται μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καταπολέμηση της απόκρυψης εσόδων.

  Το σχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά έγγραφά του είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=acdd0e56-1b52-4fc2-bdf5-a6da0180f250

 • Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2015 σχετικά με τις συναλλαγές πληρωμών δίχως τη χρήση μετρητών

  Στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2015 σχετικά με τις συναλλαγές πληρωμών δίχως τη χρήση μετρητών.

  Όπως προκύπτει, ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

  • επιταγών,

  • καρτών πληρωμών (εξαιρουμένων εκείνων που λειτουργούν ως ηλεκτρονικό χρήμα),

  • υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων, και

  • υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων

  στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2015, σε 423 εκατ. ευρώ (+101 εκατ. σε σχέση με το 2014), ήτοι 39 συναλλαγές ανά κάτοικο (+10 συναλλαγές σε σχέση με το 2014).

  Σε όρους αξίας συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 464,1 εκατ. ευρώ (74% επί του συνόλου για την Ελλάδα), οι επιταγές στα 126,1 εκατ. ευρώ (20%), οι άμεσες χρεώσεις στα 26,8 εκατ. ευρώ (4%) και οι κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα στα 8,8 εκατ. ευρώ (2%).