Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Κοινή Ανακοίνωση των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Τραπεζών (‘ECSAs’) και των φορέων εκπροσώπησης των ‘TPPs’ για την PSD 2

  Στις 26 Ιουλίου 2019, οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις Τραπεζών (‘ECSAs’) και οι φορείς εκπροσώπησης των τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘TPPs’) εξέδωσαν Κοινή Ανακοίνωση, η οποία προβλέπει μια σειρά από ενέργειες που θα πρέπει να λάβουν χώρα, τόσο από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) όσο και από τους ‘TPPs’ έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2019, όταν και ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της PSD 2, τίθεται σε εφαρμογή.

  Κοινή Ανακοίνωση

  Δελτίο Τύπου

 • Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της Γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για τα στοιχεία που θεμελιώνουν την εφαρμογή απαιτήσεων ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (SCA) στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 21 Ιουνίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση μετά τη δημοσίευση της Γνώμης της EBA για τα στοιχεία που θεμελιώνουν την εφαρμογή απαιτήσεων ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (SCA) στο πλαίσιο της PSD 2.

  Με την Ανακοίνωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως το περιεχόμενο της Γνώμης της ΕΒΑ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική αφενός στην παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτήσεων SCA, και αφετέρου στη συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων εθνικών αρχών) εντός των εθνικών αγορών πληρωμών των κρατών μελών της ΕΕ.

  Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για τα στοιχεία που θεμελιώνουν την εφαρμογή απαιτήσεων ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (SCA) στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 21 Ιουνίου 2019, η ‘EBA’ εξέδωσε Γνώμη, για τα στοιχεία που θεμελιώνουν την εφαρμογή απαιτήσεων ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (‘SCA’) στο πλαίσιο της PSD 2.

  Η εν λόγω Γνώμη περιλαμβάνει έναν ενδεικτικό (και όχι εξαντλητικό) κατάλογο με τις υφιστάμενες προσεγγίσεις ταυτοποίησης στην ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών και προσδιορίζει, εάν αυτές οι προσεγγίσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις ‘SCA’. Στη Γνώμη αυτή αναλύονται σε ξεχωριστές ενότητες τα επιμέρους στοιχεία των απαιτήσεων ‘SCA’, ήτοι γνώση, κατοχή και το μοναδικό εγγενές χαρακτηριστικό, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται διευκρινίσεις σχετικά με τους συνδυασμούς αυτών των στοιχείων.

  Περαιτέρω, η εν λόγω Γνώμη επικεντρώνεται, επίσης, στις ανησυχίες για την ετοιμότητα της ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών, διευκρινίζοντας ότι η ‘EBA’ δεν είναι σε θέση να αναβάλει την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου 2019.

  Γνώμη EBA

 • Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εξαίρεσης από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

  Στις 14 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2331) η υπ’ αριθμ. 158/5/10.5.2019 ΠΕΕ της ΤτΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εξαίρεσης από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’).

  Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές  που έχει εκδόσει από τις 4 Δεκεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘ΕΒΑ’).

  ΦΕΚ Β’ 2331/14.6.2019

 • Τροποποίηση των όρων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων της ΑΑΔΕ

  Στις 12 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2271) η υπ’ αριθμ. Α. 1167 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα ΠΟΛ 1161/2017 για την καθιέρωση προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές». Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση επέρχονται τροποποιήσεις σε σχέση με:

  • το πλήθος των λαχνών που πλέον προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών
  • τη διαδικασία των κληρώσεων. Ειδικότερα, κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί τυχερός μέχρι δύο (2) φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος
  • τη διαδικασία απονομής των επάθλων, αποκλειστικά σε δηλωθέντα στην ΑΑΔΕ λογαριασμό πληρωμών
  • τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο χορήγησης των επάθλων.

  Τέλος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’), όπου στην ΠΟΛ 1161/2017 γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό», εννοείται «λογαριασμός πληρωμών» και όπου γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα», εννοείται «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών».

  ΦΕΚ Β’ 2271/11.6.2019