Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361 της Επιτροπής σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

  Στις 19 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Ο νέος Κανονισμός θα ξεκινήσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργώντας παράλληλα τον ισχύοντα κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2014.

  Το προβλεπόμενο σύστημα υπολογισμού προβλέπει την καταβολή εισφορών όχι μόνο από τις σημαντικές οντότητες, αλλά από όλες τις οντότητες της Ευρωζώνης.

  Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361

 • Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4(6) της BRRD

  Στις 19 Δεκέμβριου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD). Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η ΕΒΑ εντέλλεται να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τα κριτήρια που εκτιμώνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ιδίας διάταξης, σε ότι αφορά τον καθορισμό απλουστευμένων υποχρεώσεων ως προς την κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης από ένα ίδρυμα.

   

   Final Report - Draft Regulatory Technical Standards on simplified obligations under Article 4(6) of Directive 2014/59/EU  

 • Σχεδιασμός εργασιών του SRB για τα έτη 2018-2020

  Στις 4 Δεκεμβρίου 2017, το SRB δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασιών του για τα έτη 2018 έως 2020. Η παρούσα δημοσίευση υιοθετεί για πρώτη ένα χρονικό ορίζοντα τριετίας ως προς τον σχεδιασμό των εργασιών του SRB, περιλαμβάνοντας περαιτέρω και μια λεπτομερή αναφορά στις εργασίες του έτους 2018.

   SRB Multi-annual planning and work programme 2018

 • Διαβουλεύσεις του FSB για θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων

  Στις 30 Νοεμβρίου 2017, το (διεθνές) Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board-FSB) δημοσίευσε δύο νέα κείμενα διαβούλευσης για θέματα εξυγίανσης. Τα εν λόγω κείμενα στόχο έχουν να συμπληρώσουν και να εξειδικεύσουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να πληρούν οι νομοθεσίες των κρατών ως προς την εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχετικό πρότυπο του 2011, όπως αυτό ισχύει. Σχετικώς επισημαίνεται ότι στις εργασίες του FSB, πλην των επιμέρους κρατών, μετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, παρόλο που οι κατευθύνσεις και τα πρότυπα του FSB στερούνται άμεσης νομικής δεσμευτικότητας, παραμένουν σημαντικά γιατί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της συναφούς ευρωπαϊκής νομοθεσίας

   Principles on Bail-in Execution-Consultative Document

  Funding Strategy Elements of an Implementable Resolution Plan-Consultative Document

   

   

 • 6th SRB-Industry Dialogue

  Στις 21 Νοεμβρίου 2017, έλαβε χώρα ο έκτος διάλογος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) με εκπροσώπους του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Στην εν λόγω συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

  Οι παρουσιάσεις των μελών του SRB ανέλυσαν τα ακόλουθα επίκαιρα θέματα:

  1. τον προγραμματισμό του resolution planning για το έτος 2018,
  2. την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με το MREL,
  3. τον προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών για τους σκοπούς της εξυγίανσης,
  4. την τελική μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του SRB.

   

  Τα αρχεία των ως άνω παρουσιάσεων είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://srb.europa.eu/en/node/431