Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ επί σχεδίου εκτελεστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με την υποβολή πληροφοριών για τα σχέδια εξυγίανσης

  Στις 11 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με την παροχή πληροφόρησης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης.

   

  Consultation Paper- Draft Implementing Technical Standards on the provision of information for the purpose of resolution plans under Article 11(3) of Directive 2014/59/EU

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας που τροποποιεί την BRRD

  Στις 26 Απριλίου 2017, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύθηκε η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 2014/59/ΕΕ (BRRD) όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (CON/2017/6).

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του εργαλείου της αναδιάρθρωσης παθητικού (Bail-in)

  Στις 5 Απριλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε τρία (3) κείμενα κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με την εφαρμογή του εργαλείου εξυγίανσης της αναδιάρθρωσης παθητικού (bail-in) στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD). Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θίγονται τα ακόλουθα ζητήματα:

  • η μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων (υπό α),
  • ο καθορισμός του συντελεστή μετατροπής χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο (υπό β), και
  • το αποτέλεσμα των ενεργειών της απομείωσης και της μετατροπής χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού, καθώς και η ερμηνεία της σχέσης μεταξύ των διατάξεων της BRRD και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) για την εν λόγω θεματική (υπό γ).

   

  Guidelines on the treatment of shareholders in bail-in or the write-down and conversion of capital instruments

   Guidelines on the rate of conversion of debt to equity in bail-in 

   Guidelines concerning the interrelationship between the BRRD sequence of write-down and conversion and CRR/CRD

   

 • Σύναψη συμβάσεων του SRB με τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης για το bridge financing του SRF

  Στις 8 Φεβρουαρίου 2017, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η σύναψη συμβάσεων και με τα 19 κράτη-μέλη της ευρωζώνης για τη δημιουργία γραμμής πίστωσης (credit line) από κάθε κράτος-μέλος προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (2016-2023). Δεδομένου ότι στα πρώτη έτη λειτουργίας του το SRF δεν θα έχει σχηματίσει υψηλό αποθεματικό, με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης διαδικασίας (brigde financing) διασφαλίζεται ότι θα είναι δυνατή η κάλυψη του κόστους εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς την επιβάρυνση των φορολογουμένων.
  Συγκεκριμένα, κάθε κράτος-μέλος, βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με το SRB, δεσμεύεται να δανείσει, σε περίπτωση που απαιτηθεί, το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα στο SRF έως το 2023 με τη μορφή εισφορών εξυγίανσης. Το δάνειο του κράτους-μέλους προς το SRF θα αποπληρωθεί μέσω εκ των υστέρων εισφορών εξυγίανσης που θα καταβάλλουν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.


  Ανακοίνωση του SRB

 • Οδηγός του SRB σχετικά με την εκπόνηση σχεδίων εξυγίανσης

  Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε Οδηγό με τον οποίο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης σχεδίων εξυγίανσης, καθώς και το περιεχόμενο αυτών. Συγκεκριμένα, με τον Οδηγό εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • η δομή και το περιεχόμενο των σχεδίων εξυγίανσης,
  • οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλει κάθε ίδρυμα στο SRB προκειμένου το τελευταίο να καταρτίσει το σχέδιο εξυγίανσης,
  • η σύνδεση των σχεδίων ανάκαμψης με τα σχέδια εξυγίανσης, και
  • τα στοιχεία από το σχέδιο εξυγίανσης, τα οποία γνωστοποιούνται από το SRB στο ενδιαφερόμενο ίδρυμα, και η δυνατότητα του τελευταίου να διατυπώσει παρατηρήσεις επί του σχεδίου εξυγίανσης.

  Ανακοίνωση του SRB