Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/1527 όσον αφορά τη συμβατική αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής στο πλαίσιο της BRRD

  Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) (άρθρο 55) όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμβατική αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής.

  Ειδικότερα, ο ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός περιλαμβάνει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα όσον αφορά τα ακόλουθα: 

  • τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ήταν νομικά ή άλλως ανέφικτο για ένα ίδρυμα ή οντότητα να συμπεριλάβει τον συμβατικό όρο για την αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής σε ορισμένες κατηγορίες υποχρεώσεων, 
  • τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου η αρχή εξυγίανσης να απαιτεί να συμπεριληφθεί ο ανωτέρω συμβατικός όρος, και 
  • το εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου η αρχή εξυγίανσης απαιτεί να συμπεριληφθεί ο σχετικός συμβατικός όρος.

  Ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής

 • Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/1340 της Επιτροπής σε σχέση με τη συμβατική αναγνώριση των εξουσιών αναστολής της εξυγίανσης (resolution stay powers)

  Στις 16 Αυγούστου 2021, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1340 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν το περιεχόμενο των συμβατικών όρων σχετικά με την αναγνώριση εξουσιών αναστολής της εξυγίανσης (resolution stay powers). Ο ως άνω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ήτοι στις 5 Σεπτεμβρίου 2021.

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1340 της Επιτροπής

 • Δημοσίευση επικαιροποιημένης πολιτικής MREL του SRB υπό το νέο πακέτο μέτρων για τον τραπεζικό τομέα (RRM Banking package)

  Στις 26 Μαΐου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε επικαιροποιημένη πολιτική σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) υπό το νέο πακέτο μέτρων για τη μείωση των ΄κινδύνων στον τραπεζικό τομέα (“RRM Banking Package” - CRR2/CRD5 και SRMR2/BRRD2).

  Ειδικότερα, η ως άνω επικαιροποιημένη πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του κύκλου σχεδιασμού εξυγίανσης (resolution planning cycle) του έτους 2020, εισάγει, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για τα ακόλουθα: 

  • το μέγιστο διανεμητέο ποσό (MDA) που συνδέεται με τo MREL, 
  • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των συστημικών θυγατρικών για τις οποίες η χορήγηση απαλλαγής από το εσωτερικό MREL (internal MREL) θα προκαλούσε ανησυχία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και 
  • την προσέγγιση σε σχέση με την επιλεξιμότητα των μέσων του Ηνωμένου Βασιλείου που δε διαθέτουν όρους για τη διάσωση με ίδια μέσα (bail-in clauses) για τους σκοπούς του MREL. 

   

  Πολιτική του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το MREL

 • Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4799/2021 για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών CRD 5 και BRRD 2 και λοιπές επείγουσες διατάξεις

  Στις 18 Μαϊου 2021, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4799/2021 (ΦΕΚ Α’ 78) με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

  Ειδικότερα, ο ως άνω νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • το Μέρος Α’ αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 (CRD 5) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου, μέσω της τροποποίησης του νόμου 4261/2014,
  • το Μέρος Β’ αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 (BRRD 2) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ, μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, ενώ
  • το Μέρος Γ’ περιλαμβάνει λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των οποίων, διατάξεις για την αναμόρφωση της σειράς κατάταξης των επιμέρους απαιτήσεων κατά την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της τροποποίησης του άρ. 145Α του ν. 4261/2014, για τη θέσπιση νέας σειράς κατάταξης των επιμέρους απαιτήσεων κατά την εκκαθάριση των επιχειρήσεων επενδύσεων με την προσθήκη του εσωτερικού άρθρου 103Α του άρ. 2 του ν. 4335/2015, για το φόρο πώλησης επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω της τροποποίησης της παρ. 2 του άρ. 9 του ν. 2579/1998, για την καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της τροποποίησης της παρ. 8 του άρ. 16 του ν. 2515/1997, για την παράταση του Προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ» κ.α.

   

  Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις, πέραν:

  • των άρθρων 19 και 26 του Μέρους Α’ όσον αφορά τις απαιτήσεις για τον κίνδυνο επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τα τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση και αξιολόγηση που τίθενται σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2021, και
  • των άρθρων 46 και 47 του Μέρους Α’ όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους περιορισμούς διανομής σε περίπτωση μη τήρησης της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης και το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου που τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.

   

  Νόμος 4799/2021 (ΦΕΚ Α' 78)

 • Οδηγός του SRB σε σχέση με τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση στην εξυγίανση (liquidity and funding in resolution)

  Στις 30 Απριλίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε οδηγό όσον αφορά τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση στην εξυγίανση (liquidity and funding in resolution), βάσει των σχετικών Προσδοκιών του για τα πιστωτικά ιδρύματα (SRB Expectations for Banks EfB). Ειδικότερα, ο ως άνω οδηγός εστιάζει στην υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να αναπτύσσουν μεθοδολογίες για την εκ των προτέρων εκτίμηση των αναγκών ρευστότητας για την εφαρμογή της στρατηγικής εξυγίανσής τους και ως στόχο έχει να βελτιώσει τη δυνατότητα και την προετοιμασία των πιστωτικών ιδρυμάτων για μια πιθανή εξυγίανση.

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)