Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού

  Στις 18 Μαΐου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1721) η Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 22528/430 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις διατάξεις της οποίας καθιερώνεται από 1.6.2017 η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

  Περαιτέρω, στους εργοδότες που παραβιάζουν τις ανωτέρω προβλέψεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 170) κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

  ΦΕΚ Β’ 1721/18.5.2017

 • Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 5 Μαΐου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) όσον αφορά τη θέσπιση, εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων (κατά περίπτωση) των διαδικασιών πιστοποίησης.

  Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 7 Αυγούστου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

  Consultation Paper

 • Δημοσίευση επικαιροποιημένης έκδοσης της «Λευκής Βίβλου» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) για τις πληρωμές μέσω φορητών συσκευών

  Στις 14 Μαρτίου 2017, το EPC δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένη έκδοση της «Λευκής Βίβλου» (“White Paper”) για τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω φορητών συσκευών (“mobile payments”).

  Η «Λευκή Βίβλος» έχει ως στόχο να συμβάλλει στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς για τις πληρωμές, στο πλαίσιο του SEPA. Παράλληλα, επιχειρείται η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες), των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας (“mobile network operators”), των επιχειρήσεων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου αναφορικά με τις πρωτοβουλίες του EPC στη συγκεκριμένη θεματική.

  White Paper on Mobile Payments Version 5.0

 • Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας αναφορικά με το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

  Δελτίο τύπου

 • Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 23 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBA’) δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2.

  Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο τελικό σχέδιο μετά την αξιολόγηση των σχολίων/παρατηρήσεων που η EBA έλαβε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: