Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την τεχνολογία “fintech”

  Στις 3 Ιουλίου 2018, η EBA δημοσίευσε δυο (2) εκθέσεις αναφορικά με τις εξελίξεις στην τεχνολογία “fintech”. Οι εκθέσεις αυτές εξετάζουν:

  • τον αντίκτυπο της τεχνολογίας “fintech” στα επιχειρηματικά μοντέλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, και
  • τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αναδύονται για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (“credit and financial institutions”) από την εν λόγω τεχνολογία.

  Αμφότερες οι εκθέσεις αποτελούν παραδοτέα του νέου «κόμβου χρηματοοικονομικής τεχνολογίας» (“fintech knowledge hub”) που έχει συγκροτήσει η EBA.

  EBA Reports on FinTechs

 • Έκθεση του ΙΟΒΕ για τη διείσδυση στην ελληνική αγορά των ηλεκτρονικών πληρωμών

  Στις 4 Ιουλίου 2018, το ΙΟΒΕ δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με την πορεία των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα μετά την επιβολή των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2015.

  Ειδικότερα, η χρήση καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων) στην Ελλάδα τριπλασιάστηκε σε αξία την περίοδο 2014-2017. Η διείσδυσή τους εκτοξεύθηκε με την επιβολή των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2015 και διατήρησε αυξητική τάση, ενισχυόμενη περαιτέρω με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του Νόμου 4446/2016.

  Σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ η αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών είχε σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη φορολογική συμμόρφωση, συμβάλλοντας τουλάχιστον στο 50% της ετήσιας αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ που καταγράφηκε το 2017. Τέλος, η μελέτη συμπεραίνει ότι είναι χρήσιμο να ληφθούν περισσότερο στοχευμένα μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, προοπτική η οποία θα αποφέρει σημαντικά μεγαλύτερα δημοσιονομικά οφέλη.

  Έκθεση ΙΟΒΕ

 • “Q&A tool” της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

  Στις 22 Ιουνίου 2018 η ΕΒΑ επέκτεινε το υφιστάμενο “Q&A tool” που διαθέτει, προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή ερωτημάτων προς αυτήν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και τις εθνικές αρμόδιες αρχές σε σχέση με ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων της PSD 2.

  EBA Q&A Tool

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εφαρμογή των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (‘SCA’) και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 13 Ιουνίου 2018, η EBA δημοσίευσε με δική της πρωτοβουλία Γνώμη για την αποσαφήνιση αρκετών ζητημάτων που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή των RTS για το ‘SCA’ και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2.

  Η εν λόγω Γνώμη απευθύνεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές, αλλά αναμένεται να αποδειχθεί χρήσιμη και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), τα συστήματα πληρωμών και τους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών (“technical service providers”) που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες ανάπτυξης ‘APIs’ για την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (‘ASPSPs’) και των παρόχων υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PISPs’) και παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’).

  Γνώμη

 • Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εφαρμογή των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (‘SCA’) και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 13 Ιουνίου 2018, η EBA έθεσε με δική της πρωτοβουλία σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών (“guidelines”), μέσω του οποίου εξειδικεύονται οι τέσσερις (4) προϋποθέσεις που αποτυπώνονται στο άρθρο 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την πλήρη απαγόρευση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την EBA, της εφαρμογής πρακτικών “screen scraping” στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ ‘ASPSPs’ και ‘PISPs’/ ‘AISPs’. Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών απευθύνονται τόσο στις εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα).

  Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών