Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Πληροφοριακό υλικό του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης σχετικά με τη διάσωση με ίδια μέσα (bail-in)

  Στις 26 Ιουνίου 2024, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη διάσωση με ίδια μέσα (bail-in), ως μέρος της εργαλειοθήκης του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM). Το έγγραφο εστιάζει στο εργαλείο του bail-in πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εξυγίανση, και στη χρήση εξουσιών απομείωσης και μετατροπής (write-down and conversion powers). Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην εφαρμογή ενός ή περισσότερων εργαλείων εξυγίανσης σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει τεθεί υπό εξυγίανση.

  Πληροφοριακό υλικό του SRB για το bail-in

 • Resolution Planning Cycle 2024: Πληροφοριακό υλικό του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

  Στις 14 Ιουνίου 2024, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε πληροφοριακό υλικό σχετικά με το "Resolution Planning Cycle 2024".

  Η εν λόγω δημοσίευση παρουσιάζει τις δραστηριότητες του SRB αναφορικά με τα σχέδια εξυγίανσης και περιγράφει τις βασικές διαδικασίες και στάδια του τρέχοντος RPC.

  Δελτίο τύπου του SRB

 • Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1618 όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

  Στις 7 Ιουνίου 2024, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1618 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/763 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1618

 • Δημοσίευση Πολυετούς Σχεδίου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για τα έτη 2024 - 2028

  Στις 30 Μαΐου 2024, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε Πολυετές Σχέδιο για τα έτη 2024 – 2028, προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες της Αρχής για την επόμενη πενταετία.

  Μεταξύ άλλων, τo SRB αναμένεται να εστιάσει ακόμη περισσότερο στη διαχείριση κρίσεων και την ετοιμότητα, στην πρακτική υλοποίηση του συνόλου των εργαλείων εξυγίανσης και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων δοκιμαστικών ασκήσεων (comprehensive testing). Στο πλαίσιο αυτό, με χρονικό ορίζοντα το 2028, ενισχύονται οι δυνατότητες του SRB για τη διαχείριση κρίσεων από ποικίλες αιτίες και δίνεται έμφαση στη λειτουργική εφαρμογή των εργαλείων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM).

  Επιπλέον, προβλέπεται η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός του SRB, αλλά και η στενότερη αλληλεπίδραση με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

  Πολυετές Σχέδιο του SRB για τα έτη 2024-2028

 • Δημοσίευση δεδομένων τέλους 2023, βάσει της Οδηγίας της Ε.Ε. περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (DGSD)

  Στις 28 Μαΐου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε δεδομένα που σχετίζονται με δύο βασικές έννοιες και δείκτες της Οδηγίας της Ε.Ε. περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (DGSD), οι οποίοι είναι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα (AFMs) και οι καλυπτόμενες καταθέσεις.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία για την 31η Δεκεμβρίου 2023, το ποσοστό των καλυπτόμενων καταθέσεων στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο σε σχέση με το προηγούμενο έτος αυξήθηκε κατά 1,7%, ποσοστό χαμηλότερο των αντίστοιχων αυξήσεων των ετών 2022, 2021 και 2020 (2,6%, 5,4% και 8,2% αντίστοιχα).

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ