Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Δημοσίευση έκθεσης του SRB όσον αφορά το σχεδιασμό εξυγίανσης και τη διαχείριση κρίσεων των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων (LSIs) για τα έτη 2022 και 2023

  Στις 5 Οκτωβρίου 2023, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με το σχεδιασμό εξυγίανσης (resolution planning) και τη διαχείριση κρίσεων (crisis management) των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων (LSIs) για τα έτη 2022 και 2023.

  Η εν λόγω έκθεση εξετάζει τις κυριότερες εξελίξεις στον τομέα του σχεδιασμού εξυγίανσης και διαχείρισης κρίσεων των LSIs, καθώς και τις συναφείς δραστηριότητες των εθνικών αρχών εξυγίανσης (NRAs), ενώ επεξηγεί τον ρόλο του SRB όσον αφορά την εξυγίανση των LSIs. Η έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στο SRB έως τον Μάρτιο του 2023.

  Έκθεση του SRB

 • Δημοσίευση έκθεσης του SRB όσον αφορά την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος 2022

  Στις 19 Σεπτεμβρίου 2023, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability assessment) των πιστωτικών ιδρυμάτων της Τραπεζικής Ένωσης για το έτος 2022. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών (MREL capacity).

  Έκθεση του SRB

 • Οδηγός του SRB σε σχέση με τον υπολογισμό και την υποβολή αναφορών για τη ρευστότητα στην εξυγίανση (liquidity in resolution)

  Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023  νέο Οδηγό σε σχέση με τον υπολογισμό και την υποβολή αναφορών για τη ρευστότητα στην εξυγίανση (liquidity in resolution). Το περιεχόμενο του Οδηγού βασίζεται στις Προσδοκίες του SRB για τις τράπεζες (Expectations for banks – Principle 3.2). Σε ευθυγράμμιση με το πεδίο εφαρμογής των Προσδοκιών του SRB για τις τράπεζες, ο εν λόγω Οδηγός αφορά τις τράπεζες που εμπίπτουν στην άμεση αρμοδιότητα του SRB.

  Πιο αναλυτικά, ο εν λόγω Οδηγός συμπληρώνει το περιεχόμενο των σχετικών Προσδοκιών του SRB, καθώς και των priority letters που εστάλησαν στις τράπεζες για τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης (RPC) του 2023, εστιάζοντας σε τρεις στόχους:

  • την προσδοκία ότι το εσωτερικό πλαίσιο, η διακυβέρνηση και το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών των τραπεζών έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες συλλογής δεδομένων που ορίζονται από τον εν λόγω Οδηγό, περιλαμβανομένης της ικανότητας πρόβλεψης της καθαρής θέσης ρευστότητας μεταξύ χρονικών περιόδων και σε σύντομο χρονικό διάστημα,
  • την προσδοκία ότι οι τράπεζες έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αναφέρουν ένα προκαθορισμένο σύνολο δεδομένων για τη κατάσταση ρευστότητάς τους, και
  • την προσδοκία ότι οι τράπεζες έχουν λάβει διορθωτικά μέτρα για τον μετριασμό τυχόν αδυναμιών αναφορικά με τη δυνατότητά τους να παρέχουν τα εν λόγω δεδομένα στο ζητούμενο επίπεδο ενοποίησης και σε υψηλό επίπεδο συχνότητας.

  Οδηγός του SRB

 • Δημοσιεύσεις των SRB και EBA όσον αφορά την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL)

  Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) έχουν δημοσιεύσει, εντός του Μαΐου, τα ακόλουθα όσον αφορά την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL): 

  • την επικαιροποιημένη πολιτική του SRB για το MREL για το έτος 2023. Το SRB αποφάσισε να διατηρήσει την πολιτική του για τον υπολογισμό του MREL για το έτος 2023 με ελάχιστες αλλαγές, η βασικότερη εκ των οποίων αφορά το πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων που υπάγονται στο εσωτερικό MREL (internal MREL),
  • το MREL dashboard του SRB για το τέταρτο τρίμηνο (Q4) του 2022, και 
  • την έκθεση της EBA όσον αφορά τις τοποθετήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών σε μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων που έχουν εκδοθεί από παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) και λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs), στο πλαίσιο του άρθρου 504Α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR). Βάσει της εν λόγω έκθεσης, από τα τέλη του 2021, οι εν λόγω τοποθετήσεις διαφαίνονται μικρές, και συνεπώς, ο πιθανός κίνδυνος μετάδοσης είναι περιορισμένος.

  Επικαιροποιημένη πολιτική του SRB

  MREL dashboard του SRB

   Έκθεση της EBA

 • Ανακοίνωση του SRB όσον αφορά το καθεστώς χορήγησης προηγούμενης άδειας για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και των απαιτήσεων που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων

  Στις 8 Μαΐου 2023 το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε ανακοίνωση σε σχέση με την έναρξη εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/827 όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και των απαιτήσεων που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων, η οποία έχει οριστεί για τις 9 Μαΐου 2023.

  Ειδικότερα, με την ανωτέρω ανακοίνωση, το SRB επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

  • O ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα ισχύσει σε όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 9 Μαΐου και δε θα επηρεάσει τις αποφάσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί από το SRB, οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι έγκυρες έως τη λήξη τους, ούτε τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και βρίσκονται υπό επεξεργασία από το SRB.
  • Ο ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο των σχετικών σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, τα οποία εφάρμοζε από την 1η Ιανουαρίου 2022 το SRB, εκτός από την περίπτωση της απλοποιημένης προσέγγισης για τα ιδρύματα με ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) ίση με το πόσο απορρόφησης των ζημιών (Loss Absorption Amount - LAA).

  Ανακοίνωση του SRB