Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/631 της Επιτροπής για τη δημοσιοποίηση ανοιγμάτων σε κίνδυνο επιτοκίου για θέσεις που δεν κατέχονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών

  Στις 19 Απριλίου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/631 της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/637 όσον αφορά τη δημοσιοποίηση ανοιγμάτων σε κίνδυνο επιτοκίου για θέσεις που δεν κατέχονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Σύμφωνα με το άρθρο 2, ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Κανονισμός 2022/631

 • Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) του Οδηγού για την κοινοποίηση των τιτλοποιήσεων απαιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 8 του Κανονισμού για την τιτλοποίηση απαιτήσεων

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), δημοσίευσε τον Οδηγό της για την κοινοποίηση των συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Διευκρινίζεται ότι, ενώ ο εν λόγω Οδηγός είναι μη δεσμευτικός (non-binding), η ΕΚΤ συστήνει στα πιστωτικά ιδρύματα να τον ακολουθούν για όλες τις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων μετά την 1η Απριλίου 2022, ενώ αναμένεται να επικαιροποιείται όποτε κρίνεται αναγκαίο.
  Μέσω του εν λόγω Οδηγού, η ΕΚΤ παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις πληροφορίες που αναμένεται να της κοινοποιούν τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα σημαντικά γεγονότα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 1(ζ) του κανονισμού 2017/2402, ώστε να μπορεί να εποπτεύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των άρθρων 6 έως 8 του κανονισμού 2017/2402. 

   

  Οδηγός της ΕΚΤ 

 • Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) των τελικών ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με την εσωτερική μεθοδολογία ή τις εξωτερικές πηγές του ιδρύματος για την εκτίμηση των πιθανοτήτων αθέτησης και των ζημιών λόγω αθέτησης

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τα τελικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα αναφορικά με την εσωτερική μεθοδολογία ή τις εξωτερικές πηγές του ιδρύματος για την εκτίμηση των πιθανοτήτων αθέτησης και των ζημιών λόγω αθέτησης. Τα ανωτέρω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, εντάσσονται στον Οδικό Χάρτη της ΕΒΑ για τις νέες προσεγγίσεις του κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, τίθεται σε ισχύ την 20η ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Νομική βάση για την έκδοση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού είναι το άρθρο 325ξη παρ. 12 του κανονισμού 575/2013, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

   

  Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα της ΕΒΑ 

 • Δημοσίευση από την EBA των τελικών επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP)

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε το τελικό κείμενο των επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) για τις κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP-Supervisory Review & Evaluation Process). Οι κυριότερες αλλαγές που εισάγονται με την αναθεώρηση, εστιάζονται στην: 

  • ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα, 
  • πλήρη ενσωμάτωση της εκτίμησης των κινδύνων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τη σχετική γνώμη της ΕΒΑ, 
  • αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά με τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 (add-on & guidance), προκειμένου να αντανακλούν μία καθαρά μικροπροληπτική προσέγγιση, 
  • ευθυγράμμιση των απαιτήσεων για τον κίνδυνο επιτοκίου, των εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών στοιχεία (non-trading book interest rate risk), με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και τέλος, 
  • ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του επόπτη και των πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2. 

  Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2023 και οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές (Ιούλιος 2018) θα καταργηθούν. 

  Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ

   

 • Δημοσίευση από την ΕΚΤ της μελέτης αναφορικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους κινδύνους ESG από τα πιστωτικά ιδρύματα

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), δημοσίευσε την έκθεσή της αναφορικά με την πρόοδο των πιστωτικών ιδρυμάτων στη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους κινδύνους ESG. Τα κυριότερα σημεία που τονίζει η ΕΚΤ είναι τα εξής: 

  • τα πιστωτικά ιδρύματα δεν συμμορφώνονται με τις προσδοκίες της ΕΚΤ αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τους κινδύνους ESG, 
  • παραμένουν σημαντικά κενά παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με την πρώτη αξιολόγηση (2020), 
  • οι εποπτικές αρχές έχουν ενημερώσει τα πιστωτικά ιδρύματα για τις ελλείψεις που έχουν εντοπίσει και έχουν δημοσιεύσει παραδείγματα «καλών πρακτικών» 

  Η ΕΚΤ, επί τη βάση των εποπτικών της προσδοκιών όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Οδηγό της ΕΚΤ το Νοέμβριο του 2020, χρησιμοποίησε δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα της 1ης Νοεμβρίου 2021, καθώς επίσης και έγγραφα από την άσκηση αυτο-αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που έλαβε χώρα το 2021. Τέλος, αναφέρεται ότι η ΕΚΤ έχει ήδη αποστείλει σχετικές επιστολές στα εποπτευόμενα ιδρύματα για να βελτιώσουν τις ελλείψεις που τους έχει επισημάνει, ενώ θα αυτό θα βοηθήσει και στην περαιτέρω συμμόρφωση με τα νέα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της ΕΒΑ για τον Πυλώνα 3, επαναξιολογώντας την πρόοδο τους στο τέλος του 2022.  

   

  Έκθεση της ΕΚΤ