Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων

  Στις 3 Ιουνίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  η Απόφαση 95/27.5.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ με την οποία αντικαθίσταται η ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)». Με τη συγκεκριμένη Απόφαση καθορίζονται οι ρυθμίσεις αναφορικά με:

  • τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα εταιρειών με αντικείμενο τη διαχείριση απαιτήσεων και την αναχρηματοδότηση απαιτήσεων,
  • την προληπτική εποπτεία των ανωτέρω εταιρειών,
  • την υποβολή εποπτικών αναφορών από τις συγκεκριμένες εταιρείες,
  • τα εποπτικά τέλη που πρέπει να καταβάλλουν οι εν λόγω εταιρείες στην ΤτΕ, και
  • τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που αναθέτουν τη διαχείριση ή μεταβιβάζουν απαιτήσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες.

   

  Απόφαση 95/27.5.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ

 • Διαβούλευση της ΕΚΤ σχετικά με την εναρμόνιση διακριτικών ευχερειών των CRR/CRD IV

  Στο πλαίσιο της εναρμόνισης των διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (CRR), την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και τον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας και σε συνέχεια της δημοσίευσης τον περασμένο Μάρτιο του Κανονισμού 2016/445 της ΕΚΤ και ενός Οδηγού, στις  18 Μαΐου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης, το οποίο αφορά την εναρμόνιση των υπολειπόμενων (8) διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στις ανωτέρω νομοθετικές πράξεις.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 21 Ιουνίου 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Υιοθέτηση από την ΕΚΤ Κανονισμού για την υλοποίηση του AnaCredit project

  Στις 20 Μαΐου 2016, η ΕΚΤ υιοθέτησε Κανονισμό αναφορικά με τη σύσταση βάσης αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων (AnaCredit), καθώς και Απόφαση με την οποία τροποποιείται η Απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.

  Με τον συγκεκριμένο Κανονισμό, κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε κράτος-μέλος της ευρωζώνης θα πρέπει από το 2018 να υποβάλλει στην κεντρική τράπεζα στοιχεία σχετικά με συμβατικά δανειακά προϊόντα (π.χ. δάνεια) που έχει χορηγήσει σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το συνολικό άνοιγμά του έναντι νομικού προσώπου υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

  Τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

  Κανονισμός για το AnaCredit

 • Διαβούλευση της ΕΚΤ σχετικά με την εναρμόνιση των διακριτικών ευχερειών των CRR/CRD IV

  Στο πλαίσιο της εναρμόνισης περισσότερων από 120 διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (CRR) και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς επίσης και στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, στις 24 Μαρτίου 2016 δημοσιεύθηκε:

  • ο Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ σχετικά με την εναρμόνιση των γενικής εφαρμογής διακριτικών ευχερειών, και
  • ένας Οδηγός της ΕΚΤ με τον οποίο παρέχονται κατευθύνσεις στις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής επιλογών και διακριτικών ευχερειών για τις οποίες προβλέπεται η κατά περίπτωση (case-by-case) λήψη απόφασης.

  Στις 18 Μαΐου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης, το οποίο αφορά την εναρμόνιση των υπολειπόμενων (8) διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στις ανωτέρω νομοθετικές πράξεις και για τις οποίες προβλέπεται η κατά περίπτωση λήψη απόφασης. Το κείμενο διαβούλευσης διευκρινίζει τη διαδικασία και τα κριτήρια βάσει των οποίων η ΕΚΤ θα λαμβάνει αποφάσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εν λόγω διακριτικών ευχερειών.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο από την Επιτροπή της Βασιλείας για τον κίνδυνο επιτοκίων

  Στις 21 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την εποπτική μεταχείριση του κινδύνου επιτοκίων από στοιχεία του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB). Με την έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας αναθεωρούνται οι αρχές του 2004 (Principles for the management and supervision of interest rate risk) και καθιερώνονται οι μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα για τη μέτρηση, διαχείριση, παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου επιτοκίων.

  Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να συμμορφωθούν με τις νέες ρυθμίσεις για τον κίνδυνο επιτοκίων από το 2018.

   

  Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας