Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Υιοθέτηση από την ΕΚΤ Κανονισμού για την υλοποίηση του AnaCredit project

  Στις 20 Μαΐου 2016, η ΕΚΤ υιοθέτησε Κανονισμό αναφορικά με τη σύσταση βάσης αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων (AnaCredit), καθώς και Απόφαση με την οποία τροποποιείται η Απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.

  Με τον συγκεκριμένο Κανονισμό, κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε κράτος-μέλος της ευρωζώνης θα πρέπει από το 2018 να υποβάλλει στην κεντρική τράπεζα στοιχεία σχετικά με συμβατικά δανειακά προϊόντα (π.χ. δάνεια) που έχει χορηγήσει σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το συνολικό άνοιγμά του έναντι νομικού προσώπου υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

  Τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

  Κανονισμός για το AnaCredit

 • Διαβούλευση της ΕΚΤ σχετικά με την εναρμόνιση των διακριτικών ευχερειών των CRR/CRD IV

  Στο πλαίσιο της εναρμόνισης περισσότερων από 120 διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (CRR) και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς επίσης και στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, στις 24 Μαρτίου 2016 δημοσιεύθηκε:

  • ο Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ σχετικά με την εναρμόνιση των γενικής εφαρμογής διακριτικών ευχερειών, και
  • ένας Οδηγός της ΕΚΤ με τον οποίο παρέχονται κατευθύνσεις στις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής επιλογών και διακριτικών ευχερειών για τις οποίες προβλέπεται η κατά περίπτωση (case-by-case) λήψη απόφασης.

  Στις 18 Μαΐου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης, το οποίο αφορά την εναρμόνιση των υπολειπόμενων (8) διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στις ανωτέρω νομοθετικές πράξεις και για τις οποίες προβλέπεται η κατά περίπτωση λήψη απόφασης. Το κείμενο διαβούλευσης διευκρινίζει τη διαδικασία και τα κριτήρια βάσει των οποίων η ΕΚΤ θα λαμβάνει αποφάσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εν λόγω διακριτικών ευχερειών.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο από την Επιτροπή της Βασιλείας για τον κίνδυνο επιτοκίων

  Στις 21 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την εποπτική μεταχείριση του κινδύνου επιτοκίων από στοιχεία του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB). Με την έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας αναθεωρούνται οι αρχές του 2004 (Principles for the management and supervision of interest rate risk) και καθιερώνονται οι μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα για τη μέτρηση, διαχείριση, παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου επιτοκίων.

  Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να συμμορφωθούν με τις νέες ρυθμίσεις για τον κίνδυνο επιτοκίων από το 2018.

   

  Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών για τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα

  Στις 15 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κατευθυντήριες γραμμές για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα (΅non-performingΆ) ανοίγματα και τα ρυθμισμένα (΅forborneΆ) ανοίγματα. Οι προτεινόμενοι ορισμοί αφορούν την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο διαβούλευσης αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227 της Επιτροπής (EBA definitions on non-performing and forborne exposures).

   Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 15 Ιουλίου 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με τη μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων

  Στις 15 Απριλίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4380/2016 "Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών−μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις" στο άρθρο 2 του οποίου περιλαμβάνεται ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας με την οποία παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα (έως τις 15 Μαΐου 2016) η εξαίρεση από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης,  παρατείνεται η ισχύς της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 και 61 του ν. 4307/2014 για τη ρύθμιση χρεών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016

  Νόμος 4380/2016