Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αναφορικά με την αναθεώρηση του πλαισίου μακροπροληπτικής εποπτείας

  Στις 16 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τη μελέτη της αναφορικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές για την προληπτική εποπτεία και την προστασία του καταναλωτή εποπτεύουν τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) από τα πιστωτικά ιδρύματα και κατά πόσο εφαρμόζουν τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει η ΕΒΑ. Από την μελέτη της ΕΒΑ δεν προκύπτουν σημαντικές ανησυχίες αναφορικά με τις ακολουθούμενες εποπτικές πρακτικές ωστόσο παρέχονται ορισμένες γενικές συστάσεις προς την ΕΒΑ ώστε να ενσωματώσει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές (best practices) όταν γίνει η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών. 

   

  Γνώμη της ΕΒΑ 

 • Μελέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο εποπτεύονται οι πρακτικές διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα

  Στις 16 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε μελέτη αναφορικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές για την προληπτική εποπτεία και την προστασία του καταναλωτή εποπτεύουν τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) από τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και κατά πόσο εφαρμόζουν τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει η ΕΒΑ. Παρά το γεγονός ότι από τη μελέτη δεν προκύπτουν σημαντικοί προβληματισμοί αναφορικά με τις ακολουθούμενες εποπτικές πρακτικές, αναμένεται, ωστόσο, η ΕΒΑ να ενσωματώσει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές (best practices), οι οποίες παρατηρούνται σε κράτη μέλη που έχουν υψηλότερα επίπεδα ΜΕΑ, κατά την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί. 

   

  Γνώμη της ΕΒΑ 

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ αναφορικά με την τυποποιημένη πληροφόρηση που παρέχεται στους αγοραστές για τις δευτερογενείς αγορές Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ)

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση το προσχέδιο των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) με τα οποία εξειδικεύεται και τυποποιείται η παρεχόμενη πληροφόρηση από τους πωλητές προς τους αγοραστές, στις δευτερογενείς αγορές των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ). Σκοπός των εν λόγω ITS είναι η τυποποίηση της παρεχόμενης πληροφόρησης, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς των ΜΕΔ. Νομική βάση για την έκδοση των εν λόγω ITS είναι το άρθρο 16 παρ. 1 της Οδηγίας 2021/2167, ενώ η οριστικοποίησή τους αναμένεται μέχρι το τέλος του 2022. 

   

  Προσχέδιο Εκτελεστικών Τεχνικών Προτύπων 

 • Δημοσίευση από την ΕΒΑ εγγράφου προς συζήτηση (discussion paper) αναφορικά με τον ρόλο των περιβαλλοντικών κινδύνων στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων

  Στις 2 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε έγγραφο προς συζήτηση (discussion paper) αναφορικά με τον ρόλο των περιβαλλοντικών κινδύνων στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας, τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
  Με το εν λόγω έγγραφο η ΕΒΑ διερευνά τις δυνατότητες και τον τρόπο ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών κινδύνων στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που προβλέπονται από τον Πυλώνα 1 (ελάχιστα ίδια κεφάλαια). Ταυτόχρονα, προτείνεται η συλλογή των αναγκαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και η υιοθέτηση μιας forward looking προσέγγισης για την προληπτική εποπτεία των κινδύνων αυτών.
  Τέλος, επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι η βασική προτεραιότητα της ΕΒΑ είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων στο πλαίσιο του Πυλώνα 1, γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα για υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει την ένταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων τόσο στο μακροπροληπτικό πλαίσιο (χρήση κατάλληλων buffers) και τη λογιστική αποτύπωσή τους, όσο και στο γενικότερο πλαίσιο εποπτείας (Πυλώνας 2, διαχείριση κινδύνων, διαφάνεια, κ.λπ).
  Η διαβούλευση της ΕΒΑ θα είναι σε ισχύ έως τις 2 Αυγούστου 2022.  

   

  EBA Discussion Paper 

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αναφορικά με τις προτεινόμενες αλλαγές που επιφέρει η δέσμη προτάσεων του banking package στην Οδηγία 2013/36 (CRD)

  Στις 28 Απριλίου 2022, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τη Γνώμη της αναφορικά με τις αλλαγές που θα επέλθουν στην Οδηγία 2013/36 (CRD) με την υιοθέτηση των νομοθετικών προτάσεων που περιλαμβάνονται στο banking package. Η γνώμη της ΕΚΤ εστιάζει σε πολύ συγκεκριμένες θεματικές του banking package, οι οποίες κρίνεται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΕΚΤ και το ρόλο της ως επόπτη των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
  Μεταξύ άλλων, η ΕΚΤ γνωμοδοτεί για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας (ESG Risks) στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας, τις διατάξεις για το output floor, τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, τις εποπτικές εξουσίες και την ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του fit & proper καθώς, επίσης, και την αποτελεσματική εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου εν γένει. 

   

  Γνώμη της ΕΚΤ