Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για τις πρακτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο του IFRS 9

  Στις 26 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τις πρακτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών ενόψει της εφαρμογής του IFRS 9. Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνει ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με:

  • τις πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα ιδρύματα κατά την εκτίμηση του κινδύνου,
  • τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διοίκησεις των ιδρυμάτων,
  • την υιοθέτηση και υλοποίηση πολιτικών για την αξιολόγηση και μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου,
  • την επάρκεια των προβλέψεων που σχηματίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα,
  • την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας (validation) των ECL μοντέλων, και
  • τη δημοσιοποίηση από τα ιδρύματα σχετικών πληροφοριών.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2016.

  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ανοίγματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε ενωσιακό επίπεδο για την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της παροχή δανειακών κεφαλαίων προς αυτές, στις 12 Ιουλίου 2016, ο Επίτροπος για τα Χρηματοπιστωτικά Θέματα, Jonathan Hill, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (ECOFIN) τη  μείωση κατά 15% των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για ανοίγματα έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το ποσό που υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ.

  Επισημαίνεται ότι με το υφιστάμενο πλαίσιο τα ανοίγματα τραπεζών, εφόσον δεν είναι σε αθέτηση, προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το ποσό έως 1,5 εκ. ευρώ τυγχάνουν ευνοϊκής εποπτικής μεταχείρισης, καθώς πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,7619, δίνοντας κίνητρο στα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Δελτίο τύπου

 • Ανακοίνωση της ΕΒΑ για τη διενέργεια transparency exercise για το έτος 2016

  Στις 6 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2016 στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της άσκησης διαφάνειας (΅transparency exerciseΆ) για το έτος 2016 στο πλαίσιο της οποίας θα δημοσιοποιηθούν στοιχεία για περισσότερα από εκατό (100) πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ σε ό,τι αφορά:

  • τα κεφάλαια,
  • τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού,
  • τα αποτελέσματα χρήσης,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο,
  • τους κινδύνους αγοράς,
  • τις τιτλοποιήσεις,
  • τα ανοίγματα σε κυβερνήσεις (΅exposures towards sovereignsΆ), και
  • τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα.

   

  Ανακοίνωση της ΕΒΑ

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

  Τον Ιανουάριο του 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών (Πυλώνας ΙΙΙ). Στις 29 Ιουνίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών με το οποίο ενσωματώνονται στο ενωσιακό δίκαιο οι ρυθμίσεις της έκθεσης της Επιτροπής της Βασιλείας.

  Με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών εξειδικεύονται οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (CRR) και υιοθετούνται ενιαίοι πίνακες και υποδείγματα βάσει των οποίων τα ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις του κειμένου διαβούλευσης αφορούν τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) και τα εγχωρίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs) και προβλέπουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

  • το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων,
  • τις κεφαλαιακές απαιτήσεις,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο (τυποποιημένη προσέγγιση και προσέγγιση IRB),
  • τους κινδύνους αγοράς και
  • τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύματα

  Στις 21 Ιουνίου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τη διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου (΅risk appetiteΆ). To 2015 διενεργήθηκε θεματική αξιολόγηση (΅thematic reviewΆ) σε 113 άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα με αντικείμενο την εσωτερική τους διακυβέρνηση και το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων (΅risk appetite frameworkΆ). Στην έκθεση αναφέρονται οι βέλτιστες πρακτικές που διαπιστώθηκαν σε ορισμένα ιδρύματα, εντοπίζονται τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και καθορίζονται οι προσδοκίες της ΕΚΤ από τα πιστωτικά ιδρύματα επί των ανωτέρω θεματικών.

   

  Έκθεση της ΕΚΤ