Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Ανακοίνωση της ΕΒΑ για τη διενέργεια transparency exercise για το έτος 2016

  Στις 6 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2016 στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της άσκησης διαφάνειας (΅transparency exerciseΆ) για το έτος 2016 στο πλαίσιο της οποίας θα δημοσιοποιηθούν στοιχεία για περισσότερα από εκατό (100) πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ σε ό,τι αφορά:

  • τα κεφάλαια,
  • τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού,
  • τα αποτελέσματα χρήσης,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο,
  • τους κινδύνους αγοράς,
  • τις τιτλοποιήσεις,
  • τα ανοίγματα σε κυβερνήσεις (΅exposures towards sovereignsΆ), και
  • τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα.

   

  Ανακοίνωση της ΕΒΑ

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

  Τον Ιανουάριο του 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών (Πυλώνας ΙΙΙ). Στις 29 Ιουνίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών με το οποίο ενσωματώνονται στο ενωσιακό δίκαιο οι ρυθμίσεις της έκθεσης της Επιτροπής της Βασιλείας.

  Με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών εξειδικεύονται οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (CRR) και υιοθετούνται ενιαίοι πίνακες και υποδείγματα βάσει των οποίων τα ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις του κειμένου διαβούλευσης αφορούν τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) και τα εγχωρίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs) και προβλέπουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

  • το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων,
  • τις κεφαλαιακές απαιτήσεις,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο (τυποποιημένη προσέγγιση και προσέγγιση IRB),
  • τους κινδύνους αγοράς και
  • τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύματα

  Στις 21 Ιουνίου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τη διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου (΅risk appetiteΆ). To 2015 διενεργήθηκε θεματική αξιολόγηση (΅thematic reviewΆ) σε 113 άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα με αντικείμενο την εσωτερική τους διακυβέρνηση και το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων (΅risk appetite frameworkΆ). Στην έκθεση αναφέρονται οι βέλτιστες πρακτικές που διαπιστώθηκαν σε ορισμένα ιδρύματα, εντοπίζονται τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και καθορίζονται οι προσδοκίες της ΕΚΤ από τα πιστωτικά ιδρύματα επί των ανωτέρω θεματικών.

   

  Έκθεση της ΕΚΤ

 • Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων

  Στις 3 Ιουνίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  η Απόφαση 95/27.5.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ με την οποία αντικαθίσταται η ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)». Με τη συγκεκριμένη Απόφαση καθορίζονται οι ρυθμίσεις αναφορικά με:

  • τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα εταιρειών με αντικείμενο τη διαχείριση απαιτήσεων και την αναχρηματοδότηση απαιτήσεων,
  • την προληπτική εποπτεία των ανωτέρω εταιρειών,
  • την υποβολή εποπτικών αναφορών από τις συγκεκριμένες εταιρείες,
  • τα εποπτικά τέλη που πρέπει να καταβάλλουν οι εν λόγω εταιρείες στην ΤτΕ, και
  • τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που αναθέτουν τη διαχείριση ή μεταβιβάζουν απαιτήσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες.

   

  Απόφαση 95/27.5.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ

 • Διαβούλευση της ΕΚΤ σχετικά με την εναρμόνιση διακριτικών ευχερειών των CRR/CRD IV

  Στο πλαίσιο της εναρμόνισης των διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (CRR), την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και τον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας και σε συνέχεια της δημοσίευσης τον περασμένο Μάρτιο του Κανονισμού 2016/445 της ΕΚΤ και ενός Οδηγού, στις  18 Μαΐου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης, το οποίο αφορά την εναρμόνιση των υπολειπόμενων (8) διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στις ανωτέρω νομοθετικές πράξεις.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 21 Ιουνίου 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης