Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων

  Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση εκθέσεις σχετικά με:

  • την υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης σε ό,τι αφορά την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων, και
  • την καθιέρωση μόνιμων ρυθμίσεων για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 13 Ιανουαρίου 2017.

  Κείμενα διαβούλευσης

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τη διόρθωση του υπολογισμού της τροποποιημένης διάρκειας στο πλαίσιο υπολογισμού του κινδύνου επιτοκίων

  Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διόρθωση της τροποποιημένης διάρκειας για τίτλους που υπόκεινται σε κίνδυνο προπληρωμής σε ό,τι αφορά πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση της διάρκειας για τον υπολογισμό του γενικού κινδύνου επιτοκίων δυνάμει του άρθρου 340 του Κανονισμού 575/2013 (CRR).

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2017.

  Κατευθυντήριες γραμμές

 • Υιοθέτηση από την ΕΒΑ των τελικών ρυθμίσεων για τον προσδιορισμό του ορίου πάνω από το οποίο θεωρείται ότι είναι ουσιώδης η σε καθυστέρηση πιστωτική υποχρέωση

  Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει του άρθρου 178(6) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) σχετικά με τον προσδιορισμό του ορίου πάνω από το οποίο θεωρείται ότι είναι ουσιώδης η σε καθυστέρηση πιστωτική υποχρέωση (materiality threshold of credit obligation past due) για τους σκοπούς του καθορισμού των ανοιγμάτων σε αθέτηση (defaulted exposures).

  Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, θεωρείται ότι είναι ουσιώδης η σε καθυστέρηση πιστωτική υποχρέωση, εφόσον πληρούνται σωρευτικά:

  • το απόλυτο (absolute) όριο, το οποίο ορίζεται ως το απόλυτο μέγεθος του συνόλου των σε καθυστέρηση οφειλών του πιστούχου προς το ίδρυμα, τη μητρική και τις θυγατρικές του, και
  • το σχετικό (relative) όριο, το οποίο ορίζεται ως το ποσοστό του συνόλου των σε καθυστέρηση οφειλών του πιστούχου προς το ίδρυμα, τη μητρική και τις θυγατρικές του ως προς το σύνολο των εντός ισολογισμού ανοιγμάτων του ιδρύματος προς τον εν λόγω πιστούχο.

  Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

 • Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το ύψος του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος

  Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζει σε τριμηνιαία βάση το ύψος του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (countercyclical capital buffer) για την Ελλάδα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 103/06.09.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορίζεται το ύψος του εν λόγω αποθέματος για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 στο 0%.

  ΠΕΕ 103/06.09.2016

 • Έκθεση της ΕΒΑ για την υιοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του δείκτη μόχλευσης

  Στις 3 Αυγούστου 2016, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση στην οποία αναλύονται οι επιπτώσεις από την εισαγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο της απαίτησης τήρησης από τα πιστωτικά ιδρύματα δείκτη μόχλευσης και υποβάλλονται προτάσεις για τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω απαίτησης. Με την ανωτέρω έκθεση, η ΕΒΑ υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τα βασικά χαρακτηριστικά του δείκτη μόχλευσης. Συγκεκριμένα, η ΕΒΑ προτείνει:

  • την υποχρέωση τήρησης από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα δείκτη μόχλευσης ύψους τουλάχιστον 3%,
  • την  έναρξη εφαρμογής της απαίτησης για τον δείκτη μόχλευσης από την 1η Ιανουαρίου 2018,
  • οι παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs) να τηρούν δείκτη μόχλευσης υψηλότερο του 3% σε εναρμόνιση με όσα θα αποφασίσει το επόμενο χρονικό διάστημα η Επιτροπή της Βασιλείας, ενώ ενδέχεται κάτι αντίστοιχο να ισχύσει και για τις εγχωρίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (O-SIIs), και
  • ως αριθμητής του δείκτη μόχλευσης να είναι το κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (Tier 1 capital).

  Έκθεση της ΕΒΑ