Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Υιοθέτηση από την ΕΒΑ των τελικών ρυθμίσεων για τον προσδιορισμό του ορίου πάνω από το οποίο θεωρείται ότι είναι ουσιώδης η σε καθυστέρηση πιστωτική υποχρέωση

  Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει του άρθρου 178(6) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) σχετικά με τον προσδιορισμό του ορίου πάνω από το οποίο θεωρείται ότι είναι ουσιώδης η σε καθυστέρηση πιστωτική υποχρέωση (materiality threshold of credit obligation past due) για τους σκοπούς του καθορισμού των ανοιγμάτων σε αθέτηση (defaulted exposures).

  Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, θεωρείται ότι είναι ουσιώδης η σε καθυστέρηση πιστωτική υποχρέωση, εφόσον πληρούνται σωρευτικά:

  • το απόλυτο (absolute) όριο, το οποίο ορίζεται ως το απόλυτο μέγεθος του συνόλου των σε καθυστέρηση οφειλών του πιστούχου προς το ίδρυμα, τη μητρική και τις θυγατρικές του, και
  • το σχετικό (relative) όριο, το οποίο ορίζεται ως το ποσοστό του συνόλου των σε καθυστέρηση οφειλών του πιστούχου προς το ίδρυμα, τη μητρική και τις θυγατρικές του ως προς το σύνολο των εντός ισολογισμού ανοιγμάτων του ιδρύματος προς τον εν λόγω πιστούχο.

  Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

 • Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το ύψος του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος

  Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζει σε τριμηνιαία βάση το ύψος του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (countercyclical capital buffer) για την Ελλάδα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 103/06.09.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορίζεται το ύψος του εν λόγω αποθέματος για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 στο 0%.

  ΠΕΕ 103/06.09.2016

 • Έκθεση της ΕΒΑ για την υιοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του δείκτη μόχλευσης

  Στις 3 Αυγούστου 2016, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση στην οποία αναλύονται οι επιπτώσεις από την εισαγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο της απαίτησης τήρησης από τα πιστωτικά ιδρύματα δείκτη μόχλευσης και υποβάλλονται προτάσεις για τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω απαίτησης. Με την ανωτέρω έκθεση, η ΕΒΑ υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τα βασικά χαρακτηριστικά του δείκτη μόχλευσης. Συγκεκριμένα, η ΕΒΑ προτείνει:

  • την υποχρέωση τήρησης από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα δείκτη μόχλευσης ύψους τουλάχιστον 3%,
  • την  έναρξη εφαρμογής της απαίτησης για τον δείκτη μόχλευσης από την 1η Ιανουαρίου 2018,
  • οι παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs) να τηρούν δείκτη μόχλευσης υψηλότερο του 3% σε εναρμόνιση με όσα θα αποφασίσει το επόμενο χρονικό διάστημα η Επιτροπή της Βασιλείας, ενώ ενδέχεται κάτι αντίστοιχο να ισχύσει και για τις εγχωρίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (O-SIIs), και
  • ως αριθμητής του δείκτη μόχλευσης να είναι το κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (Tier 1 capital).

  Έκθεση της ΕΒΑ 

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για τις πρακτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο του IFRS 9

  Στις 26 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τις πρακτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών ενόψει της εφαρμογής του IFRS 9. Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνει ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με:

  • τις πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα ιδρύματα κατά την εκτίμηση του κινδύνου,
  • τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διοίκησεις των ιδρυμάτων,
  • την υιοθέτηση και υλοποίηση πολιτικών για την αξιολόγηση και μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου,
  • την επάρκεια των προβλέψεων που σχηματίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα,
  • την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας (validation) των ECL μοντέλων, και
  • τη δημοσιοποίηση από τα ιδρύματα σχετικών πληροφοριών.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2016.

  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ανοίγματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε ενωσιακό επίπεδο για την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της παροχή δανειακών κεφαλαίων προς αυτές, στις 12 Ιουλίου 2016, ο Επίτροπος για τα Χρηματοπιστωτικά Θέματα, Jonathan Hill, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (ECOFIN) τη  μείωση κατά 15% των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για ανοίγματα έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το ποσό που υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ.

  Επισημαίνεται ότι με το υφιστάμενο πλαίσιο τα ανοίγματα τραπεζών, εφόσον δεν είναι σε αθέτηση, προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το ποσό έως 1,5 εκ. ευρώ τυγχάνουν ευνοϊκής εποπτικής μεταχείρισης, καθώς πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,7619, δίνοντας κίνητρο στα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Δελτίο τύπου