Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημοσιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη θεματική της διαχείρισης των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), δημοσίευσε για τη θεματική της διαχείρισης των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ακόλουθα:
  1. έγγραφο με βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα,
  2. τα αποτελέσματα του thematic review αναφορικά με τη διαχείριση των κλιματικών και των περιβαλλοντικών κινδύνων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση.
  Η θεματική μελέτη κατέδειξε ότι παρά το γεγονός ότι το 85% των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν υιοθετήσει τουλάχιστο βασικές πρακτικές για τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων, ακόμη υπολείπονται σε πιο εξελιγμένες μεθοδολογίες και σε αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. Σχεδόν όλα τα ιδρύματα (96%) έχουν τυφλά σημεία στις μεθοδολογίες τους και υποτιμούν σημαντικά το εύρος των κινδύνων αυτών. Προς τον σκοπό αυτό η ΕΚΤ έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους στα πιστωτικά ιδρύματα που καλούνται να συμμορφωθούν σε μία διαδικασία τριών σταδίων:
  i. Σε πρώτο στάδιο, η ΕΚΤ αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα να κατηγοριοποιούν επαρκώς τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και να διεξάγουν μία πλήρη εκτίμηση των επιπτώσεών τους στις τραπεζικές δραστηριότητες, το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου 2023.
  ii. Σε δεύτερο στάδιο, το αργότερο έως το τέλος του 2023, η ΕΚΤ αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν ενσωματώσει τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στη διακυβέρνηση, τη στρατηγική και τη διαχείριση των κινδύνων τους.
  iii. Σε τρίτο στάδιο, η ΕΚΤ αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα, έως το τέλος του 2024, να έχουν συμμορφωθεί με όλες τις εποπτικές απαιτήσεις σχετικά με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς κινδύνους καθώς, επίσης, και να τους έχουν ενσωματώσει τόσο στην ICAAP όσο και στα εσωτερικά stress tests που διεξάγουν.
  Η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι η συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τα χρονοδιαγράμματα θα παρακολουθείται στενά και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα (enforcement actions).  

   

  Έγγραφο Βέλτιστων Πρακτικών 

   

  Αποτελέσματα θεματικής μελέτης 

 • Η ΕΒΑ διευκρινίζει το καθεστώς των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία της δημοσιοποίησης πληροφοριών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα μη εξυπηρετούμενα και υπό ρύθμιση ανοίγματα στο πλαίσιο του Πυλώνα 3

  Η ΕΒΑ επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται στις απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών του Πυλώνα 3 για τα μη εξυπηρετούμενα και υπό ρύθμιση ανοίγματα από τα πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στα εισηγμένα, μικρά και λιγότερο πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στα μη εισηγμένα, μεσαίου μεγέθους πιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, η ΕΒΑ καταργεί τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 

  • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2016/11), 
  • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου 435 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2017/01), 
  • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού (EBA/GL/2014/03) 

  Νομική βάση για την επικαιροποίηση των ανωτέρω κατευθυντηρίων γραμμών είναι ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/637 της Επιτροπής οι απαιτήσεις του οποίου επικαλύπτονταν με πολλές απαιτήσεις που περιέχονταν στις υπό κατάργηση κατευθυντήριες γραμμές. Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμόζονται από τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

   

  Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΒΑ

 • Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1301 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1226 όσον αφορά τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS για σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού

  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1301 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1226 όσον αφορά τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS για σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω κανονισμού, ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

  Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός 2022/1301 

 • Κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου αναφορικά με τις κλιματικές αναταραχές που μπορούν να διαταράξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

  Τον Ιούλιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) δημοσίευσαν κοινή έκθεση αναφορικά με τις «κλιματικές αναταραχές» (climate shocks) και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η κοινή έκθεση αναδεικνύει περαιτέρω τον συστημικό χαρακτήρα των κλιματικών κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μία βάση για την υιοθέτηση κατάλληλων μακροπροληπτικών πολιτικών ως αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης εντοπίζονται ως εξής: 

  •  οι «κλιματικές αναταραχές» μπορούν να εξαπλωθούν σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ιδίως μετά από μία «άτακτη» (disorderly) πράσινη μετάβαση, 
  •  οι ζημίες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου που προέρχονται από την απότομη επαναξιολόγηση (repricing) των περιβαλλοντικών κινδύνων μπορούν να επηρεάσουν τα επενδυτικά κεφάλαια και τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς, επίσης, και να προκαλέσουν πτωχεύσεις εταιρειών και ζημίες στις τράπεζες (credit losses), 
  •  τα μέτρα για την μακροπροληπτική επίβλεψη και τη μικροπροληπτική εποπτεία πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα για να περιορίσουν τον αντίκτυπο των κινδύνων αυτών. 

  Η ανωτέρω έκθεση αποτελεί τμήμα της ευρύτερης κλιματικής ατζέντας της ΕΚΤ όπου περιλαμβάνει αναλυτικά τις δράσεις της ΕΚΤ γύρω από την κλιματική αλλαγή και την προσπάθεια για την καλύτερη αποτίμηση των κλιματικών κινδύνων. 

   

  Έκθεση ΕΚΤ/ΕΣΣΚ 

 • Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) των αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους (climate stress test)

  Η ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους (climate stress test). Τα αποτελέσματα συνοδεύονται από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQs).
  Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η πλειονότητα των τραπεζών δεν έχει ακόμη πλήρως ενσωματώσει τους κλιματικούς κινδύνους στο πλαίσιο της διενέργειας ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και τα εσωτερικά τους μοντέλα, κάτι που οι εποπτικές αρχές αναμένουν να συμβεί στο βραχυπρόθεσμο – μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότερες τράπεζες δεν περιλαμβάνουν τους κλιματικούς κινδύνους στα υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου τους και μόλις το 20% συνυπολογίζει τους κλιματικούς κινδύνους ως μεταβλητή κατά τη χορήγηση δανείων. Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων που λαμβάνουν από τους πελάτες τους αναφορικά με τα σχέδια μετάβασής τους σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.
  Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους θα παράσχουν ποιοτικά δεδομένα στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν έμμεση επίδραση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 2 μέσω της βαθμολογίας SREP. Ωστόσο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΕΚΤ, δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στο κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 το 2022. 

   

  Climate Stress Test results