Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών για τον επιτοκιακό κίνδυνο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB)

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/451 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τον επιτοκιακό κίνδυνο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB).

  Σκοπός της εν λόγω αναθεώρησης είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση από τους επόπτες του IRRBB κινδύνου των ιδρυμάτων και της εφαρμογής του νέου πακέτου μέτρων που δημοσίευσε η EBA τον Οκτώβριο του 2022 , λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

  Η ως άνω διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 2 Μαΐου 2023.

  Κείμενο Διαβούλευσης της EBA

   

 • Έναρξη διεξαγωγής της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU – wide stress test) για το έτος 2023

  Στις 31 Ιανουαρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσαν την έναρξη της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test) που θα διεξαχθεί το 2023, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

  Τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευτούν έως το τέλος Ιουλίου 2023.

  Ανακοίνωση EBA

  Ανακοίνωση ECB

  Μακροοικονομικά Σενάρια ESRB

 • Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα νέων στατιστικών δεικτών σχετικών με το κλίμα

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε μια σειρά στατιστικών δεικτών σχετικών με το κλίμα, με σκοπό τη βελτίωση της ανάλυσης του αντικτύπου των ESG κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η εν λόγω δημοσίευση βασίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΚΤ για την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της.

  Στατιστικά Στοιχεία της ΕΚΤ

 • Τελική έκθεση της ΕΒΑ επί σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό ομάδας συνδεδεμένων πελατών (group of connected clients) υπό τον CRR

  Η ΕΒΑ δημοσίευσε τελική έκθεση επί σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) για τον προσδιορισμό ομάδας συνδεδεμένων πελατών (group of connected clients), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 σημείο (39) του κανονισμού 575/2013 (CRR).

  Ειδικότερα, τα ως άνω RTS, από κοινού με τις κατευθυντήριες γραμμές της EBA σχετικά με τους συνδεδεμένους πελάτες , παρέχουν το πλαίσιο για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων όπου δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, είναι τόσο στενά συνδεδεμένα από ιδιαίτερους παράγοντες κινδύνου (σχέσεων ελέγχου ή/και οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ τους), ώστε θεωρείται ότι αποτελούν έναν ενιαίο κίνδυνο.

  Τα εν λόγω σχέδια RTS πρόκειται να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς υιοθέτηση, και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκριση.

   

  Έκθεση επί σχεδίων RTS

   

 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2453 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/637 όσον αφορά τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων

  Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2453 της Επιτροπής για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/637 όσον αφορά τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κινδύνων (ITS Pillar 3 ESG Risks) βάσει του άρθρου 449α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR).

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της EE.

  Το άρθρο 449α του CRR ορίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους ΠΚΔ πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις 28 Ιουνίου 2022, σε ετήσια βάση για το πρώτο έτος και εξαμηνιαίως στη συνέχεια. Για τους λόγους αυτούς, ως πρώτη ετήσια ημερομηνία αναφοράς για τη δημοσιοποίηση θα πρέπει να οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2022, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οδηγίες του παραρτήματος XL του εκτελεστικού κανονισμού.

  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2453