Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Υιοθέτηση από την ΕΒΑ νέων υποδειγμάτων FINREP λόγω της εφαρμογής του IFRS 9

  Ενόψει της εφαρμογής από το 2018 του IFRS 9, στις 30 Νοεμβρίου 2016 η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) με το οποίο τροποποιούνται τα υποδείγματα FINREP που υποβάλλουν τα ιδρύματα.

  Η πρώτη υποβολή των νέων υποδειγμάτων θα γίνει με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2018.

  Τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΚΤ για τα ανοίγματα έναντι αντισυμβαλλόμενων με υψηλή μόχλευση

  Στις 23 Νοεμβρίου 2016, η ΕΚΤ έθεσε σε διαβούλευση Οδηγίες προς τα άμεσα εποπτευόμενα από την ίδια πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με αντισυμβαλλόμενους με υψηλή μόχλευση (leveraged transactions).

  Το κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνει ορισμό των εν λόγω συναλλαγών και παρέχει κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Επίσης, το υπό διαβούλευση κείμενο καταγράφει τις προσδοκίες της ΕΚΤ από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με το πλαίσιο ανάληψης κινδύνων (risk appetite) και τις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης. Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι πολιτικές και διαδικασίες που πρέπει να διέπουν την έγκριση νέων συναλλαγών ή την παρακολούθηση των υφιστάμενων έναντι αντισυμβαλλομένων με υψηλή μόχλευση.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2017.

  Κείμενο διαβούλευσης 

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ για την εναρμόνιση του τρόπου υπολογισμού παραμέτρων της προσέγγισης IRB

  Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει για τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (προσέγγιση IRB), στις 15 Νοεμβρίου 2016 η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τον υπολογισμό σημαντικών παραμέτρων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει της προσέγγισης IRB.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των IT κινδύνων

  Στις 16 Νοεμβρίου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε συνοπτική έκθεση (stocktake) σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των ΙΤ κινδύνων. Η εν λόγω έκθεση εκπονήθηκε σε συνέχεια της συνεργασίας της ΕΚΤ με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ), καθώς και με τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) που εποπτεύονται από την ΕΚΤ.

  Η έκθεση καταγράφει:

  • τις σημαντικότερες πηγές IT κινδύνων,
  • τις προσδοκίες των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η ΕΚΤ στο πλαίσιο αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων,
  • τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από τις εποπτικές αρχές για την αντιμετώπιση των IT κινδύνων, και
  • τις δράσεις της ΕΚΤ για την ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας των ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά τους IT κινδύνους, κυρίως μέσω της αξιολόγησης των εν λόγω κινδύνων σε μεγαλύτερο βαθμό στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP), και της υιοθέτησης σχετικών συστάσεων και οδηγιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Έκθεση της ΕΚΤ

 • Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με τις επιπτώσεις του IFRS 9

  Στις αρχές του 2016, η ΕΒΑ διενήργησε άσκηση ανάλυσης επιπτώσεων (impact assessment) σε 58 πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ΕΕ. Σκοπός της εν λόγω άσκησης ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση της προετοιμασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του IFRS 9 από το 2018, καθώς και ο υπολογισμός των επιπτώσεων που αυτή αναμένεται να έχει στην κεφαλαιακή τους επάρκεια.

  Στις 10 Νοεμβρίου, η ΕΒΑ δημοσίευσε έκθεση με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε βάσει της προαναφερθείσας άσκησης.

  Έκθεση της ΕΒΑ