Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Οδηγίες του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την υποστήριξη επιχειρησιακής συνέχειας στην εξυγίανση

  Στις 18 Μαρτίου, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσε επικαιροποιημένες Οδηγίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την υποστήριξη επιχειρησιακής συνέχειας στην εξυγίανση (operational continuity in resolution).

  Το εν λόγω κείμενο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις εποπτικές αρχές, τις αρχές εξυγίανσης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αξιολογήσουν πότε τα τελευταία, υποκείμενα σε υποχρεώσεις σχεδιασμού εξυγίανσης (resolution planning), έχουν θεσπίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την υποστήριξη επιχειρησιακής συνέχειας, σε περίπτωση που τεθούν σε καθεστώς εξυγίανσης.

  Συγκεκριμένα, οι σχετικές Οδηγίες εντοπίζουν ένα σύνολο ρυθμίσεων, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων συμβατικών διατάξεων, ρυθμίσεων πρόσβασης και δομών διακυβέρνησης, οι οποίες, εφόσον εφαρμοστούν ορθά, θα μπορέσουν να υποστηρίξουν την επιχειρησιακή συνέχεια στην εξυγίανση.


  Οδηγίες του FSB

 • Δημόσια διαβούλευση του SRB σχετικά με το υπόδειγμα ελάχιστων δεδομένων για το bail-in

  Στις 13 Μαρτίου 2024, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB), ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το υπόδειγμα ελάχιστων δεδομένων για το bail-in (minimum bail-in data template - MBDT).

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση του SRB, το MBDT, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κρίσης ή για σκοπούς ασκήσεων δοκιμών κατά το στάδιο των σχεδίων εξυγίανσης, περιλαμβάνει:

  • ένα υπόδειγμα, που προβλέπει ένα τυποποιημένο πρότυπο εισαγωγής δεδομένων για όλες τις τράπεζες που υπάγονται στο SRB, ενώ ενσωματώνει συγκεκριμένα στοιχεία προς υποβολή που είναι χρήσιμα κατά περίπτωση στις εθνικές αρχές εξυγίανσης, όταν εφαρμόζουν το bail-in σε εθνικό επίπεδο,
  • ένα κείμενο οδηγιών, με πληροφορίες για τη συμπλήρωση του ανωτέρω υποδείγματος,
  • ένα τεχνικό παράρτημα, που περιλαμβάνει α) λεπτομέρειες για την αποστολή των δεδομένων, β) μια καταγραφή των ζητούμενων δεδομένων βάσει του MBDT σε σχέση με τα λοιπά στοιχεία που συλλέγει το SRB και γ) παραδείγματα υποβολών, και
  • μια πρώτη δέσμη κανόνων επαλήθευσης (validation rules), η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση κοινής κατανόησης των τραπεζών σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων.

  Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 8 Μαΐου 2024.

  Δελτίο τύπου του SRB

 • Δημοσίευση νέας στρατηγικής του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης: "SRM Vision 2028"

  Στις 13 Φεβρουαρίου 2024, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε τη νέα στρατηγική του με τίτλο "SRM Vision 2028". Η νέα στρατηγική θα αποτελέσει τη βάση για το επερχόμενο πολυετές πλάνο δράσης του SRB, καθώς και των επακόλουθων ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του μέχρι το έτος 2028.

  Με την εν λόγω στρατηγική γίνεται φανερό ότι το SRB και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης (NRAs) θα εστιάσουν πλέον στη λειτουργικότητα (operationalization), τις δοκιμές εξυγίανσης (resolution testing) και την ετοιμότητα για τη διαχείριση κρίσεων (crisis readiness), με σκοπό να διασφαλίσουν ότι κάθε πλάνο και προτιμώμενη στρατηγική εξυγίανσης για κάθε τράπεζα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, η ως άνω στρατηγική καλύπτει τρεις βασικές θεματικές, ήτοι τη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα, τη διακυβέρνηση και το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ θέτει 9 στρατηγικούς στόχους με 20 δράσεις (π.χ. την ανάπτυξη εμπεριστατωμένου πλάνου για τις δοκιμές της ικανότητας εξυγίανσης των τραπεζών) οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από σήμερα έως το τέλος του 2028.

  SRM Vision 2028

 • Διαβούλευση του SRB αναφορικά με πιθανή μελλοντική αναθεώρηση της πολιτικής για το MREL

  Στις 14 Δεκεμβρίου 2023, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) εκκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το MREL, και ιδίως για σκοπούς τυχόν μελλοντικής αναθεώρησης της πολιτικής του SRB για το MREL. Η εν λόγω διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναθεώρησης του SRB (“SRB strategic review”). 

  Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή απαντήσεων στην ανωτέρω διαβούλευση είναι η 13η Φεβρουαρίου 2024.

  Κείμενο Διαβούλευσης του SRB

 • Δημοσίευση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής υπ’ αριθ. 222/1/02.11.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης (recovery plans)

  Στις 10 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 6438) η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 222/1/02.11.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο: «Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης (EBA/GL/2021/11) - Κατάργηση της ΠΕΕ 99/18.7.2016 (B' 2550)».

  Οι διατάξεις της παρούσας ΠΕΕ ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η ΠΕΕ 99/18.7.2016 «Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων» (B' 2550).

  Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ