Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τους ανεξάρτητους αποτιμητές στην εξυγίανση

  Στις 19 Ιουλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί ενός σχεδίου Εγχειριδίου σχετικά με τους ανεξάρτητους αποτιμητές (independent valuers) για σκοπούς εξυγίανσης.

  Το εν λόγω κείμενο αποσκοπεί στην περαιτέρω εναρμόνιση των ρυθμίσεων, περιλαμβάνοντας βέλτιστες πρακτικές, υψηλού επιπέδου μεθοδολογίες και διαδικασίες για την επιλογή και ανάθεση των ανεξάρτητων αποτιμητών στην εξυγίανση, καθώς επίσης και παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή αυτών των μεθοδολογιών υπό ορισμένα σενάρια.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 19 Σεπτεμβρίου 2024.

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

   

 • Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τη σώρευση των κανόνων προληπτικής εποπτείας και εξυγίανσης & τα κεφαλαιακά αποθέματα

  Στις 15 Ιουλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), δημοσίευσε έκθεση σχετικά με το πλήθος των συσσωρευμένων ρυθμιστικών μέτρων και τη σχέση τους με τα αποθέματα κεφαλαιακής επάρκειας.

  Η εν λόγω δημοσίευση εντάσσεται στο πλαίσιο αξιολόγησης από την ΕΒΑ της ανάγκης για επιβολή περαιτέρω δομικών αλλαγών στους υφιστάμενους κανόνες προληπτικής εποπτείας και εξυγίανσης.

  Ειδικότερα, στην έκθεση παρουσιάζεται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο με βάση τον κίνδυνο, σχετικά με τη μόχλευση κεφαλαίων και την εξυγίανση (CRR2/ CRD5, BRRD 2), με σκοπό να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις επιμέρους ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε επιμέρους κατηγορία απαιτήσεων, γίνεται συνοπτική σύγκριση των κανόνων της Ε.Ε. με τα γενικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ρυθμίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Τέλος, αναλύονται οι πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά τα αποθέματα διαχείρισης (management buffers), στη βάση των αποτελεσμάτων σχετικής έρευνας που εκπονήθηκε σε δείγμα 53 πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

 • Δημοσίευση "MREL Dashboard" της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για το δ' τρίμηνο του 2023

  Στις 2 Ιουλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε πίνακα σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις για το δ’ τρίμηνο του 2023 (MREL Dashboard Q4 2023).

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται συγκεντρωτικά για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μεταξύ άλλων:

  · όλες οι τράπεζες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση (BRRD), με την εξαίρεση τριών τραπεζών που ανέφεραν τεχνικές ελλείψεις έως την 1η Ιανουαρίου 2024,

  · για 23 τράπεζες έχει εξασφαλιστεί παράταση στην ανωτέρω προθεσμία,

  · η διάσωση με ίδια μέσα (bail-in) εμφανίζεται ως η προτιμότερη επιλογή με κριτήριο τα σταθμισμένα βάσει κινδύνου στοιχεία του ενεργητικού (RWAs), ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις, με κριτήριο τον αριθμό των αποφάσεων, έχει επιλεχθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα κάποια από τις στρατηγικές μεταβίβασης (transfer strategies).

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

 • Ετήσια Έκθεση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το έτος 2023

  Στις 28 Ιουνίου 2024, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση για το έτος 2023. Το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνει τα επιτεύγματα του 2023 και την πρόοδο που έγινε σε συγκεκριμένες στρατηγικές προτεραιότητες. Επίσης, παρουσιάζονται τα όργανα λήψης αποφάσεων του SRB, η πρόοδος στον τομέα της ψηφιοποίησης και ποσοτικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τις ένδικες διαφορές που έχουν απασχολήσει την Αρχή. Τέλος, αναλύεται η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ενώ εκτίθεται συνοπτικό οργανόγραμμα και πίνακας με τα μέλη που συγκροτούν την Ολομέλεια.


  Ετήσια Έκθεση SRB για το έτος 2023