Τομείς Δραστηριότητας / Τυποποιήσεις - Πρότυπα

Οι τράπεζες υπενθυμίζουν στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν IBAN

Οι πελάτες των τραπεζών που κάνουν πληρωμές σε ευρώ (εμβάσματα), προς δικαιούχους σε άλλες ελληνικές τράπεζες, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αυτοματοποίησης και υψηλότερου κόστους αν δεν φροντίσουν να γνωρίζουν και να ενημερώνουν την τράπεζά τους για τον IBAN του δικαιούχου. Αυτό διότι, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν οι τράπεζες της χώρας μας στα πλαίσια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η χρήση του ΙΒΑΝ θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2007 για τις ηλεκτρονικές πληρωμές (εμβάσματα) που θα γίνονται εντός της χώρας.

Ο IBAN (International Bank Account Number) είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος κωδικός προσδιορισμού του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη και διευκολύνει την τυποποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται για τη μείωση των λαθών και την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι τον ΙΒΑΝ του κάθε πελάτη, τον δημιουργεί αποκλειστικά η τράπεζα στην οποία τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη.

Οι πελάτες των τραπεζών που θέλουν να στείλουν μία πληρωμή σε ευρώ σε ένα δικαιούχο (προμηθευτή, συγγενή κ.λ.π.) θα πρέπει να φροντίσουν να λάβουν τον IBAN του δικαιούχου και να συμπεριλάβουν αυτήν την πληροφορία στην οδηγία πληρωμής που δίνουν στην τράπεζά τους.

Οι δικαιούχοι των πληρωμών, από την πλευρά τους, θα πρέπει να γνωστοποιούν τον IBAN τους στον αποστολέα της πληρωμής, παραδείγματος χάριν με την αποτύπωση του επί των τιμολογίων πληρωμής.

Όλες οι τράπεζες της χώρας μας αναφέρουν τον IBAN του κάθε πελάτη τους, στα τραπεζικά Βιβλιάρια και στα έντυπα κίνησης των λογαριασμών της πελατείας.

Για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι πελάτες θα πρέπει να απευθύνονται στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται και στις οποίες τηρούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της πολιτικής με στόχο την διαρκή ενημέρωση της πελατείας των τραπεζών, δημοσίευσε σχετικό με το ανωτέρω θέμα Δελτίο Τύπου, ενημέρωσε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια με την παράκληση να πληροφορήσουν τα μέλη τους, και γνωστοποίησε τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης στην αρμόδια εποπτική αρχή των τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος.