Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Διορθωτικό των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2018/33 και 2018/34 στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’)

Στις 31 Αυγούστου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2018/33 και 2018/34 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της PAD.

Οι εν λόγω εκτελεστικοί Κανονισμοί περιλαμβάνουν διατάξεις για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με:

  • την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και το κοινό της σύμβολο, και
  • την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφόρησης περί τελών και το κοινό σύμβολό του.

Διορθωτικό