Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δημοσίευση κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Στις 10 Αυγούστου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1108 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια για τον ορισμό κεντρικών σημείων επαφής από τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και με κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής».

Ο εν λόγω Κανονισμός, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 30 Αυγούστου 2018, απευθύνεται στους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και ορίζει:

  • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ενδείκνυται ο καθορισμός ενός κεντρικού σημείου επαφής (“central contact point”), καθώς και
  • τα καθήκοντα που θα πρέπει αυτά να αναλάβουν.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1108