Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων που αποδέχονται συναλλαγές καρτών (ΣΚΣΕ)

Μετά από αίτημα της ΕΕΤ η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. δημιούργησε βάση πληροφοριών για επιχειρήσεις των οποίων έχει καταγγελθεί η σύμβαση αποδοχής συναλλαγών με κάρτες Η λειτουργία του εν λόγω Συστήματος έχει ξεκινήσει από την 1/1/2006.

 

Στόχοι του Έργου είναι:

  • Η πρόληψη και καταστολή της απάτης στο δίκτυο των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που αποδέχονται τραπεζικές κάρτες, με απώτερο στόχο την προστασία της τραπεζικής πίστης αλλά και την προστασία των κατόχων καρτών
  • Η θέσπιση σύννομων διαδικασιών για τη συγκέντρωση και διαχείριση των πληροφοριών
  • Η αμεσότερη δυνατή πληροφόρηση των τραπεζών σχετικά με τις νέες πληροφορίες που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου που τυχόν απορρέει από τη σύνοψη σύμβασης με επιχειρήσεις.

Σχετικό link: www.teiresias.gr