Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

“Q&A tool” της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

Στις 22 Ιουνίου 2018 η ΕΒΑ επέκτεινε το υφιστάμενο “Q&A tool” που διαθέτει, προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή ερωτημάτων προς αυτήν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και τις εθνικές αρμόδιες αρχές σε σχέση με ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων της PSD 2.

EBA Q&A Tool