Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Νόμος 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις»

Στις 15 Μαΐου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 84) ο Νόμος 4537/2018, με το Μέρος Α’ (άρθρα 1 έως 110) του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’).

ΦΕΚ Α’ 84/15.5.2018