Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της χώρας μας της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ "σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας"

Με την υπ. αριθμ. 23310/Β976/5.6.2006 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συστάθηκε η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ (τρίτη κοινοτική Οδηγία, μετά την 91/308/ΕΟΚ και την 2001/97/ΕΚ) στο εθνικό νομικό πλαίσιο της χώρας μας. Με την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο θα τροποποιηθεί για δεύτερη φορά ο νόμος 2331/95 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις.

Μετά την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 837 Β/6-7-06) ξεκίνησαν οι εργασίες της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει με εκπροσώπους της και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την Οδηγία 2005/60/ΕΚ, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο.