Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Ο ρόλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στην καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Ο ρόλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως φορέα εκπροσώπησης των εγκατεστημένων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών της, στην εξεταζόμενη θεματική ενότητα είναι πολύπλευρος και συνίσταται στα ακόλουθα:

  1. Συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου 2331/ 1995, καθώς κρίθηκε ότι ο τραπεζικός τομέας αποτελεί τον βασικό πυλώνα του μηχανισμού παρακολούθησης ύποπτων συναλλαγών και η πλειοψηφία των αναφορών προς αυτόν τον φορέα προέρχεται από τις τράπεζες.

  2. Παρακολουθεί τις ρυθμιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα παρεμβάσεων (διεθνές, κοινοτικό και εθνικό). Προς το σκοπό αυτό συμμετέχει ενεργά στην Anti-Money Laundering Committee της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (FBE) και παρακολουθεί τις εργασίας της European Banking Industry Committee (EBIC)1, των δυο δηλαδή βασικών φορέων εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών τραπεζών για αυτά τα θέματα.

  3. Παρεμβαίνει κατά το στάδιο επεξεργασίας του ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο την άρτια διαμόρφωση των διατάξεών του και ενισχύει τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφόρησης των μελών της με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

  4. Επεξεργάζεται τις δρομολογούμενες ρυθμιστικές εξελίξεις και ενημερώνει έγκαιρα τις τράπεζες-μέλη της, μέσω της αρμόδιας προς το σκοπό αυτό Διατραπεζικής Επιτροπής. Ειδικά στη σημερινή συγκυρία, κύρια πηγή των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα αποτελούν οι νομικές πράξεις που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στην Κοινότητα.

  5. Αξιολογεί τις συνέπειες των υιοθετουμένων ρυθμίσεων με γνώμονα την αποτελεσματική κανονιστική συμμόρφωση του τραπεζικού συστήματος. Η ΕΕΤ αναδεικνύει το ρόλο και τη σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, διότι μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπισθούν κίνδυνοι επιβολής νομικών κυρώσεων, σημαντικών οικονομικών ζημιών, αλλά και απώλεια φήμης.

  6. Υποστηρίζει το έργο των τραπεζών-μελών της που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (ιδίως δε στις βαλκανικές χώρες), είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με αντίστοιχες ενώσεις τραπεζών, κυρίως σε επίπεδο σεμιναριακής υποστήριξης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εξειδικευμένων για το συγκεκριμένο θέμα τραπεζικών στελεχών.

  7. Ικανοποιεί αιτήματα των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ για πραγματοποίηση σεμιναρίων του προσωπικού τους σε σχέση με τις επερχόμενες μεταβολές του κανονιστικού πλαισίου που αφορά την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.

  8. Εφιστά την προσοχή των μελών της στην παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων τους για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, σε επίπεδο ομίλου.

1 Η EBIC συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2004 από το σύνολο των ευρωπαϊκών ενώσεων του πιστωτικού τομέα, συνολικά οκτώ, μεταξύ των οποίων και η FBE, με σκοπό τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και του συντονισμού των θέσεων της τραπεζικής κοινότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης, ενσωμάτωσης, υιοθέτησης και εφαρμογής του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου για τον ενιαίο χρηματοπιστωτικό χώρο. Για τα μέλη, το σκοπό σύστασης και το έργο της EBIC, βλέπε αναλυτικά την ηλεκτρονική διεύθυνση www.eubic.org