Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4(6) της BRRD

Στις 19 Δεκέμβριου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD). Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η ΕΒΑ εντέλλεται να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τα κριτήρια που εκτιμώνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ιδίας διάταξης, σε ότι αφορά τον καθορισμό απλουστευμένων υποχρεώσεων ως προς την κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης από ένα ίδρυμα.

 

 Final Report - Draft Regulatory Technical Standards on simplified obligations under Article 4(6) of Directive 2014/59/EU