Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Ανακοίνωση της ετήσιας πολιτικής του SRB αναφορικά με το MREL

Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε την πολιτική που αναμένεται να ακολουθήσει αναφορικά με το MREL για το έτος 2017 και προσεχώς. Το εν λόγω έγγραφο πολιτικής θα αποτελέσει τη βάση για την υιοθέτηση δεσμευτικών στόχων ως προς το MREL στις τράπεζες που βρίσκονται υπό το πεδίο ευθύνης του SRB. Συναφώς, τα σημαντικότερα μηνύματα που αναδεικνύονται δυνάμει του εν λόγω εγγράφου είναι τα ακόλουθα:

(α) Για το 2017, δεσμευτικοί στόχοι θα τεθούν για την πλειοψηφία των μεγαλύτερων και πλέον πολύπλοκων τραπεζικών ομίλων, ενώ για τις λοιπές τράπεζες οι σχετικοί στόχοι θα συνεχίσουν να έχουν μη δεσμευτικό/πληροφοριακό χαρακτήρα.

(β) Οι νέοι στόχοι για το MREL θα διαφέρουν ανά τράπεζα ως προς τη συνιστώσα του ποσού ανακεφαλαιοποίησης (recapitalization amount).

(γ) Για ιδρύματα που χαρακτηρίζονται συστημικώς σημαντικά (Other Systemically Important Institutions-O-SIIs) προβλέπεται ότι ένα ελάχιστο ποσοστό του MREL θα πρέπει να αποτελείται από υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης (subordination benchmark).

(δ) Σε κάθε τράπεζα θα δοθεί ειδική προθεσμία για το «χτίσιμο» του MREL μέγιστης διάρκειας μέχρι τέσσερα (4) έτη (bank-specific transition periods).

 

Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)-SRB Policy for 2017 and Next Steps