Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361 της Επιτροπής σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Στις 19 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Ο νέος Κανονισμός θα ξεκινήσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργώντας παράλληλα τον ισχύοντα κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2014.

Το προβλεπόμενο σύστημα υπολογισμού προβλέπει την καταβολή εισφορών όχι μόνο από τις σημαντικές οντότητες, αλλά από όλες τις οντότητες της Ευρωζώνης.

Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361