Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 με το Παράρτημα υπ. αριθμ. 4
σχετικά με την «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Στις 3 Νοεμβρίου 2006 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1626 Β/3-11-06) η Απόφαση αριθμ. 231/3/13.10.2006 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος για την «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Η εν λόγω Απόφαση, η διαμόρφωση του περιεχομένου της οποίας αποτέλεσε αντικείμενο  εκτεταμένης και ουσιαστικής  διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος, ισχύει απο την ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ, ενώ απο την ίδια ημερομηνία αντικαθίσταται η Εγκύκλιος Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος υπ. αριθμ. 16/2.8.2004.

Οι βασικές προβλέψεις της Απόφασης αφορούν τις ακόλουθες βασικές θεματικές:

 1. Τις διαδικασίες αναγνώρισης και πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών.
 2. Την επίδειξη της δέουσας επιμέλειας κατά την διαδικασία ταυτοποίησης της πελατείας των εποπτευομένων ιδρυμάτων.
 3. Την προσέγγιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο (risk−based approach).
 4. Την  εφαρμογή της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας απο τρίτα μέρη.
 5. Την τήρηση αρχείου απο τα εποπτευόμενα ιδρύματα.
 6. Τον εντοπισμό, χειρισμό και αναφορά των ύποπτων συναλλαγών.
 7. Τις διαδικασιες εσωτερικού έλεγχου και επικοινωνίας.
 8. Την  εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.
 9. Την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων.
 10. Την παροχή πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ετήσια βάση.
 11. Τις κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης απο τα εποπτευόμενα ιδρύματα των υποχρεώσεών τους.