Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημοσίευση της τελικής μεθοδολογίας της EBA σχετικά με το stress-test του 2018

Στις 17 Νοεμβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε την τελική μεθοδολογία για τη διενέργεια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για το 2018.

H μεθοδολογία καλύπτει όλες τις εκφάνσεις των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, ενώ για πρώτη φορά θα ληφθούν υπόψη και θέματα που άπτονται της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών ενόψει έναρξης ισχύος του IFRS 9 από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα ξεκινήσει επισήμως τον Ιανουάριο 2018 και τα τελικά αποτελέσματά της θα δημοσιευθούν έως τις 2 Νοεμβρίου 2018.

EBA Stress Test 2018 Methodological Note