Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Διατραπεζικό φυλλάδιο που απευθύνεται στους συναλλασσόμενους για την ανάγκη συνεργασίας τους
κατά την παροχή στοιχείων ταυτοποίησής τους στα πιστωτικά ιδρύματα

Με την Απόφαση 231/3/13.10.2006 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα εποπτευόμενα ιδρύματα οφείλουν να ζητούν από την πελατεία τους εκείνα τα έγγραφα ταυτοποίησης τους που είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο, ανεξάρτητα από τον τύπο του τραπεζικού λογαριασμού ή των υπηρεσιών που παρέχονται. Τα στοιχεία που απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών και τα έγγραφα που ενδεικτικώς πιστοποιούν τα στοιχεία αυτά είναι πλέον πολύ περισσότερα απο αυτά που ορίζει η σχετική νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες (νόμος 2331/95 όπως ισχύει).

Η ΕΕΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες πλέον υποχρεώσεις των τραπεζών για την αναγνώριση και πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών τους, καθώς και την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης της πελατείας τους για την ακολουθούμενη στο εξής διαδικασία, προχώρησε στην έκδοση, στα ελληνικά και τα αγγλικά, σχετικού ενημερωτικού διατραπεζικού φυλλαδίου. Το εν λόγω διατραπεζικό ενημερωτικό φυλλάδιο έχει εκτυπωθεί και διανέμεται απο το δίκτυο καταστημάτων των τραπεζών.

Τέλος, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τα εν λόγω ενημερωτικά φυλλάδια, ενώ εξέδωσε και σχετικό δελτίο τύπου για την ενημέρωση των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.