Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ενωσιακού πλαισίου για την αντιμετώπιση κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα (BRRD,SRMR,CRR,CRDIV)

Σύμφωνα με τα άρθρα 127 παρ. 4 και 282 παρ.5 της ΣΛΕΕ, η ΕΚΤ καλείται να γνωμοδοτήσει επί του συνόλου των ενωσιακών και εθνικών σχεδίων νομικών πράξεων σε τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της. Οι σχετικές γνώμες δεν είναι μεν δεσμευτικές, επηρεάζουν όμως σημαντικά τη νομοθετική διαδικασία δεδομένου ότι συχνά λαμβάνονται υπόψη από τόσο από τον Ευρωπαίο όσο και από τον Έλληνα νομοθέτη κατά την επεξεργασία των σχετικών σχεδίων νομικών πράξεων.

 Στις 10 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής ΕΚΤ) δημοσίευσε γνώμες αναφορικά με τις προτάσεις τροποποίησης, αφενός, του ενωσιακού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια (CRR, CRD IV) και, αφετέρου, του πλαισίου για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων (BRRD, SRMR σε συνδυασμό με CRR και CRDIV). H γνώμη αναφορικά με το πλαίσιο διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων αναδεικνύει αρκετά σημεία των αρχικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των οποίων η ΕΚΤ εκφράζει σημαντικές παρατηρήσεις.

 

Opinion of the European Central Bank of 8 November 2017 on revisions to the Union crisis management framework (CON/2017/47)