Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στην Κύπρο

Στις 12 Οκτωβρίου 2017, η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου της Κύπρου για την ενσωμάτωση στο εθνικό της δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η Γνώμη της ΕΚΤ δεν εξετάζει εάν το σχέδιο νόμου μεταφέρει αποτελεσματικά στο κυπριακό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Εστιάζει στον περιορισμό των πληρωμών με χρήση μετρητών σε σχέση με την ιδιότητα νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ.

Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ θεωρεί ότι σήμερα οι καταναλωτές στην Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτουν εν γένει άλλα νόμιμα μέσα διακανονισμού χρηματικών οφειλών για την αγορά αγαθών, και μάλιστα πέραν του προβλεπόμενου ορίου των 10.000 ευρώ, τα οποία παρέχουν οφέλη παρόμοια με εκείνα των μετρητών. Οι περιορισμοί στις πληρωμές με χρήση μετρητών που προβλέπει το σχέδιο διατάξεων μπορούν να θεωρηθούν ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους και δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τέλος, η ΕΚΤ χαιρετίζει την προσέγγιση που ακολουθούν οι κυπριακές αρχές μη θεσπίζοντας περιορισμούς όσον αφορά τις πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή καταναλωτών.

Γνώμη ΕΚΤ