Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων των καταναλωτών

Στις 28 Ιουνίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε έκθεση με τα πορίσματά της σχετικά με τις καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων καταναλωτών.41 Σύμφωνα με την ΕΒΑ, αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε εκμετάλλευση των δεδομένων των καταναλωτών τα οποία περιέρχονται σε αυτά στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης που αναπτύσσουν με τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΒΑ προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες επισημάνσεις:

  • Παρόλο που το φαινόμενο αυτό δεν κατανέμεται ισομερώς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μια σειρά παραγόντων αναμένεται να συμβάλλουν περαιτέρω στην εξάπλωσή του και, για τον λόγο αυτό, η ΕΒΑ θα συνεχίσει να το παρακολουθεί. Οι παράγοντες αυτοί είναι η θέση σε ισχύ, αφενός, της PSD2 και, αφετέρου, του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο κίνδυνος καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δεδομένων περισταλεί, το εν λόγω φαινόμενο αναμένεται να επιφέρει οφέλη τόσο στους καταναλωτές όσο και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data analytics) είναι διατομεακοί και θα τύχουν κοινής επεξεργασίας από τις EBA, ESMA και ΕΙΟΡΑ.

Report on innovative uses of consumer data by financial institutions