Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενα αναφορικά με τη μετάπτωση στο νέο σύστημα πληρωμών TARGET2

Στο τέλος του 2006, το σύνολο των κειμένων που έχει δημοσιεύσει το Ευρωσύστημα και τα οποία αποτελούν τη βάση για την άρτια προετοιμασία της σύνδεσης των τραπεζών με το TARGET2, αποτελείται από τα εξής:

  • τις Γενικές Λειτουργικές Προδιαγραφές:
    - το πρώτο μέρος των Λεπτομερών Λειτουργικών Προδιαγραφών το οποίο  αφορά τις βασικές υπηρεσίες του νέου συστήματος,
    - το δεύτερο μέρος των Λεπτομερών Λειτουργικών Προδιαγραφών το οποίο  αφορά τις προαιρετικές υπηρεσίες, 
    - το τέταρτο βιβλίο των Λεπτομερών Λειτουργικών Προδιαγραφών το οποίο άπτεται των προδιαγραφών σχετικά με τους τύπους των μηνυμάτων XML, επικαιροποιημένη έκδοση του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα των Ιούνιο του 2006,

  • σε ειδικό εγχειρίδιο αναπτύσσεται η χρήση της Μονάδας Πληροφοριών και Ελέγχου, η έκδοση 2.2 του οποίου δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2006,

  • ο οδηγός δοκιμών κατά τη μετάπτωση στο TARGET2 στον οποίο καταγράφονται όλες οι διαδικαστικές, τεχνικές και άλλες λειτουργικές πτυχές του πλαισίου δοκιμών κατά την περίοδο μετάπτωσης για την υλοποίηση του οποίου αρμόδιες είναι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, και

  • οι τρεις εκθέσεις προόδου τις οποίες έχει δημοσιεύσει το Ευρωσύστημα.

Βλέπε σχετικά http://www.ecb.int/paym/target/target2/html/index.en.html