Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, oι εν λόγω προτάσεις στοχεύουν στην βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΒΑ, ESMA, EIOPA) και της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, ούτως ώστε να διαδραματίσουν ένα πιο ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union). Οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής προβλέπουν τροποποιήσεις, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες νομικές πράξεις:

α) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου,

β) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών),

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), και

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών).

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; and Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market