Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κείμενο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για τον ορισμό του κεφαλαίου στο πλαίσιο της Βασιλείας III

Η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε επικαιροποιημένο κείμενο με συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQs) αναφορικά με την οριοθέτηση της έννοιας του κεφαλαίου (capital) στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινιστικές ερωτήσεις-απαντήσεις περιλαμβάνουν κάθε είδος κεφαλαίου (πχ. Tier 1, Tier 2, goodwill, investments on own funds κ.λπ.) που καλύπτεται από τη νομοθεσία. Οι εν λόγω ερωτήσεις-απαντήσεις επικαιροποιούν το αρχικό κείμενο των FAQs για την έννοια του κεφαλαίου, όπως αυτό είχε εκδοθεί το 2011.

Basel III FAQs