Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο του Κανονισμού για τα PRIIPs

Στις 7 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάρτησε στην ιστοσελίδα της κείμενο κατευθυντηρίων γραμμών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 για τα PRIIPs.[1]Με την εν λόγω Ανακοίνωση, η Επιτροπή παρέχει μια σειρά ερμηνευτικών κατευθύνσεων επί των διατάξεων του Κανονισμού για τα PRIIPs με στόχο τη διευκόλυνση της συνεπούς εφαρμογής του Κανονισμού από την 1/1/2018 στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Στο προοίμιο της Ανακοίνωσης επισημαίνεται εμφατικά ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής δεν αποτελούν κανόνες δικαίου και οποιαδήποτε ερμηνεία δοθεί μελλοντικά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διατάξεις του Κανονισμού θα υπερισχύει αυτών

 

Guidelines on the application of Regulation (EU) No 1286.2014 of the European Parliament and  of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)