Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενο συζήτησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις εταιρείες “fintech”

Στις 4 Αυγούστου 2017, η EBA δημοσίευσε κείμενο συζήτησης (“discussion paper”) για τις εταιρείες “fintech”, μέσω του οποίου αφενός παρουσιάζει τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης που πραγματοποίησε σε επίπεδο ΕΕ την άνοιξη του 2017 για τις εταιρείες “fintech”, και αφετέρου τις προτάσεις της για την προσέγγιση που προτίθεται να ακολουθήσει το προσεχές διάστημα στο εν λόγω πεδίο.

Ειδικότερα, οι προτάσεις της αφορούν τις ακόλουθες έξι (6) θεματικές ενότητες:

  • καθεστώς αδειοδότησης και μικρο-προληπτικής εποπτείας των εταιρειών “fintech”,
  • επιπτώσεις της δραστηριότητας των εταιρειών “fintech” στους κινδύνους που εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος,
  • επιπτώσεις της δραστηριότητας των εταιρειών “fintech” στο επιχειρηματικό μοντέλο των προαναφερθέντων ιδρυμάτων,
  • θέματα προστασίας καταναλωτή,
  • επιπτώσεις της δραστηριότητας των εταιρειών “fintech” στη διαδικασία εξυγίανσης των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και
  • επιπτώσεις της δραστηριότητας των εταιρειών “fintech” στην πολιτική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η περίοδος συζήτησης ολοκληρώνεται στις 6 Νοεμβρίου 2017.

Κείμενο συζήτησης