Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Σχέδιο Δράσης της «Ομάδας των 20» (‘G-20’) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Στις 7-8 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο η ετήσια συνεδρίαση της «Ομάδας των 20» (‘G-20’) σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η G-20 υιοθέτησε, μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όπως προκύπτει, στο εν λόγω σχέδιο δράσης αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (π.χ. αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων της FATF σε ζητήματα διαφάνειας που αφορούν τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων).

Σχέδιο Δράσης