Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση του FSB για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των “fintech” εταιρειών στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος

Στις 27 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσε έκθεση, στην οποία αναλύονται οι πιθανές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των “fintech” εταιρειών στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Μέσω της εν λόγω έκθεσης αναδεικνύονται με σειρά από εποπτικής και ρυθμιστικής φύσεως ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, όπως:

  • η διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών (third-party service providers),
  • η άμβλυνση των επιπτώσεων των cyber risks, και
  • η συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα από πιθανή αύξηση των δραστηριοτήτων των “fintech” εταιρειών.

Έκθεση του FSB