Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Διαβούλευση με τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες επί συγκεκριμένων κεφαλαίων
του SEPA Direct Debit Scheme Rulebook version 3.0. του EPC

H Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών ενέκρινε, στις 13 Δεκεμβρίου 2006, το κείμενο με τίτλο SEPA Direct Debit Scheme Rulebook version 3.0. και αποφάσισε την έναρξη της διαβούλευσης με τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες επί των κατωτέρω κεφαλαίων του:

1. 4 (CD) BUSINESS AND OPERATIONAL RULES
2. 4 (ΒC) BUSINESS AND OPERATIONAL RULES
3. 4 (BD) BUSINESS AND OPERATIONAL RULES

Τα συγκεκριμένα κεφάλαια αφορούν την δεύτερη ροή ανάθεσης στο πλαίσιο μιας SEPA ηλεκτρονικής άμεσης χρέωσης μεταξύ οργανισμού και οφειλέτη, δηλαδή την δυνατότητα του οφειλέτη να δίνει την ανάθεση χρέωσης του λογαριασμού του στην τράπεζα συνεργασίας του και όχι στον οργανισμό στον οποίο οφείλει, καθώς και τους επιχειρηματικούς και λειτουργικούς κανόνες για την διενέργεια ηλεκτρονικών άμεσων χρεώσεων μεταξύ επιχειρήσεων. 

Ο πρώτος κύκλος διαβούλευσης με τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Βάσει του σχετικού χρονοπρογράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών, το SEPA Direct Debit Scheme Rulebook version 3.0 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί έως τον Μάρτιο του 2007.