Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Γνώμη της EBA στο πλαίσιο της επανεξέτασης του CRR και της CRD IV σε ό,τι αφορά τα ίδια κεφάλαια

Στις 23 Μαΐου 2017, η EBA δημοσίευσε Γνώμη στο πλαίσιο της επανεξέτασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV). Μέσω της εν λόγω Γνώμης, η οποία απευθύνεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο), η EBA παραθέτει τις απόψεις για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται των ιδίων κεφαλαίων.

Ειδικότερα, η EBA ζητεί, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ρόλου της στην αξιολόγηση των εκδόσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1). Επισημαίνει, επίσης, τους υφιστάμενους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις διανομές (distributions) στο πλαίσιο του «Μέγιστου Κατανεμητέου Ποσού» (Maximum Distributable Amount – MDA), καθώς και του σχετικού ορισμού.

Οι απόψεις της EBA δεν έχουν περιοριστικό χαρακτήρα, αλλά επικεντρώνονται σε όσες θεματικές ενότητες κρίνονται από αυτήν ως σημαντικότερες.

Γνώμη της EBA