Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο του IFRS 9

Στις 12 Μαΐου 2017, η EBA δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις πρακτικές και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών ενόψει της εφαρμογής του IFRS 9.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν γενικές αρχές, οι οποίες αφορούν την υλοποίηση πρακτικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της εφαρμογής των Expected Credit Loss (ECL) μοντέλων και έχουν ως αποδέκτες τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εποπτικές αρχές. Παρέχουν, επίσης, κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή του IFRS 9, κυρίως σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση τυχόν σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου.

Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Κατευθυντήριες γραμμές της EBA