Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Χρονοδιάγραμμα της EBA για την αναθεώρηση του SREP τη διετία 2017-2018

Στις 11 Απριλίου 2017, η EBA δημοσίευσε το χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) τη διετία 2017-2018.

Στον οδικό χάρτη αναλύεται αφενός η προσέγγιση που η EBA προτίθεται να ακολουθήσει για την αναθεώρηση του SREP, και αφετέρου τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την επικαιροποίηση των σχετικών με τον Πυλώνα 2 κατευθυντήριων γραμμών.

Η EBA αναμένεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο πλαίσιο του SREP έως το Νοέμβριο 2017, προκειμένου αυτό να τεθεί σε ισχύ εντός του 2018.

Χρονοδιάγραμμα SREP