Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Στις 31 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της Απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της Απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου».

Με την εν λόγω Οδηγία θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες αναφορικά με:

  • τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών στον τομέα των τρομοκρατικών εγκλημάτων,
  • τα εγκλήματα που απορρέουν από δραστηριότητες τρομοκρατικών ομάδων, και
  • μέτρα προστασίας, στήριξης και αρωγής των θυμάτων της τρομοκρατίας.

Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της, ήτοι την Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018, να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη.

Οδηγία (ΕΕ) 2017/541